Posted in Al-Sayf-ul-Jali ‎‘Ala‎ Munkiri Wilayati ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim

Al-Sayf-ul-Jali ‘Ala Munkiri Wilayati ‘Ali ‎RadiyAllahu ‘Anhu : 12

Hadith Number : 12

“‘Abd-ur-Rahman Bin Saabit (Manaqibe ’Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Zimn Me) Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Sa’d RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Kaha : Mein Ne Rasoole Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Teen³ Aisi Khaslatein Bayan Farmate Hu’e Suna Ki Agar Un Me Se Ek Bhi Mujhe Ata Ho To Woh Mujhe Dunya Wa Maafiyha Se Ziyadah Mahboob Hoti. Rasoole Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : “Jis Ka Mein Mawla Hoo’n (Us Ka ‘Ali Mawla Hai), Aur ‘Ali Meri Jagah Aisa Hai Jaise Moosa Kee Jagah Haroon, Aur Mein Use ‘Alam Ata Karunga (Jo Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Habib Hai Aur Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Us Ke Habib Hain).”

[1-Ibn Abi ‘Asim Fi Kitab-us-Sunnah,/608, Raqam-1386,

2-Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 12/61, Raqam-12127,

3-Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah Aw Al-Mustakhraj Mina Al-Ahadith Al-Mukhtarah, 03/207, Raqam-1008,

4-Ibn ‘Asakir Fi Tarikh Dimashq Al-Kabir (Tarikh Ibn ‘Asakir), 45/88, 89,

Diya’ Maqdisi Ne Is Hadith Kee Sanad Ko Sahih Qaraar Diya Hai.]