Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Iman Ka Bayan

Fasl-01 :

Iman Ka Bayan

01/01.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Iman Kee Sattar Se Kuchh Ziyaada Shaakhein Hain Jin Me Sab Se Afzal (ﻻَ إلَهَ إلَّااللهُ) (Ya’ni Wahdaniyate Ilahi) Ka Iqrar Karna Hai, In Me Sab Se Nichla Darja Kisi Takleef Waali Cheez Ka Raaste Se Door Kar Dena Hai, Aur Haya Bhi Iman Kee Ek (Aham) Shaakh Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/12, Raqm-09,

Muslim Fi As-Sahih, 01/63, Raqm-35,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/10, Raqm-2614,

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/219, Raqm-4676,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/110, Raqm-5005,

Ibn Majah Fi As-Sunan, Al-Muqaddimah, 01/22, 57.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-91, Raqm-01.]

02/02.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : ˝Jis Shakhs Me Teen³ Khaslatein Ho, Ki Woh Iman Kee Mithaas (Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Islam Kee Mithaas) Ko Paa Lega Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Us Ka Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Use Baaqi Tamam Cheezo’n Se Ziyaada Mahboob Ho, Jis Shakhs Se Bhi Use Mahabbat Ho Woh Mahz Allah ‘Azza Wa Jalla Kee Wajah Se Ho, Kufr Se Nijaat Paane Ke Baa’d Dobaara (Haalate) Kufr Me Lautne Ko Woh Isee Tarah Napasand Karta Ho Jaise Woh Khud Ko Aag Me Phainka Jaana Napasand Karta Ho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/14, Raqm-16,

Bukhari Fi As-Sahih, 01/16, Raqm-21,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2546,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2246, Raqm-5694,

Muslim Fi As-Sahih, 01/66, Raqm-43,

Tirmidhi Fi As-Sunan, Kitab : Al-Iman An RasoolAllah ﷺ , Bab : (10),

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/94, Raqm-4987,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/96, Raqm-4988,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/97, Raqm-4989,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/13338, Raqm-4033,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/103, Raqm-12021,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/194, Raqm-2813,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/474, Raqm-238,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/164, Raqm-30360,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-91, 92, Raqm-02.]

03/03.       “Hazrat Sufyan Bin ‘Abd Allah Saqafi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Islam Ke Muta’alliq Mujhe Ko’i Aisee Baat Bata De Ki Phir Mein Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baa’d (Aur Aboo Usaama Se Marwi Riwayat Mein Hain Ki ‘Arz Kiya, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Siwa) Use Kisi Aur Se Daryaaft Naa Karoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kaho! Mein Allah Ta’ala Par Iman Laaya, Phir Us Par Pukhtagi Se Qayam Raho.”

رواه مسلم.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/65, Raqm-38,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/458, Raqm-11489,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/413,

Darami Fi As-Sunan, 02/386, Raqm-2710,

Shaybani Fi Al-Ahadu Wa’l-Mathani, 03/222, Raqm-1584,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/286, Raqm-140,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 01/15, Raqm-21,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-92, 93, Raqm-03.]

04/04.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Me Se Ko’i Momin Nahin Ho Sakta, Jab Tak Mein Us Ke Waalid (Ya’ni Waaledain), Us Kee Aulaad Aur Tamam Logo’n Se Mehboob Tar Na Ho Jaoo’n.”

Muttafaque ‘Alayh

“Aur Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Ek Riwayat Me Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Qasam Hai Us Zaat Kee Jis Ke Qabza-e Qudrat Me Meri Jaan Hai! (Is Ke Baa’d Saabiqa Alfaze Hadith Hain.)(1)

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/14, Raqm-15,

Muslim Fi As-Sahih, 01/67, Raqm-44,

(01) Bukhari Fi As-Sahih, 01/14, Raqm-14,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-93, Raqm-04.]

05/05.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ko’i Banda Momin Nahin Ho Sakta Jab Tak Ki Mein Us Ke Nazdeek Us Ke Ghar Waalo’n, Us Ke Maal Aur Tamam Logo’n Se Mahboob Tar Na Ho Jaoo’n.”

رواه مسلم.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/67, Raqm-44,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/162, Raqm-21480,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/06, Raqm-3895,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/129, Raqm-1375,

Ibn Hayyan Fi Al-Azamah, 05/1780, Raqm-2824,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 04/53, Raqm-6169,

Ibn Mansoor Fi Kitab Al-Sunan, 02/204, Raqm-2443,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-93, 94, Raqm-05.]

 06/06.     “Hazrat ‘Abd Allah Bin Hisham RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Hum Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath They Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ka Haath Pakada Hua Tha. Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Aap Mujhe Apni Jaan Ke Siwa Har Cheez Se Ziyaada Mahboob Hain, Is Par Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya, Nahin, Qasam Hai Us Jaat Kee Jis Ke Qabza-e Qudrat Me Meri Jaan Hai! Jab Tak Mein Tumhe’n Apni Jaan Se Bhi Mahboob Tar Na Ho Jaoo’n (Tum Us Waqt Tak Momin Nahin Ho Sakte). Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne ‘Arz Kiya : Allah Rabbul ‘Izzat Kee Qasam, Ab Aap Mujhe Apni Jaan Se Bhi Ziyaada Mahboob Hain, Chunanche Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya, Aye Umar! Ab (Tumhara Iman Kaamil Hua) Hai.”

رواه البخاري.

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2445, Raqm-6257,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-94, 95, Raqm-06.]

07/07.       “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ne Allah Ta’ala Ke Liye Mahabbat Kee, Allah Ta’ala Ke Liye Adaawat Rakhee, Allah Ta’ala Ke Liye Diya Aur Allah Ta’ala Ke Liye Dene Se Haath Rok Liya, Pas Us Ne Apna Iman Mukammal Kar Liya Hai.”

رواه أبو داود والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Abooo Dawud As-Sunan, 04/220, Raqm-4681,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/178, Raqm-2694,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/41, Raqm-9083,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-95, Raqm-07.]

08/08.       “Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Peechhe Ufair Naami Gadhe Par Sawaar Tha Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Mu’az! Kya Tumheim Ma’loom Hai Bando’n Par Allah Ta’ala Ka Kya Haqq Hai, Aur Allah Ta’ala Ka Bando’n Par Kya Haqq Hai?
Mein Ne ‘Arz Kiya : Allah Ta’ala Aur Us Ka Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Behtar Jaante Hain. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Bando’n Par Allah Ta’ala Ka Haqq Yeh Hai Ki Woh Sirf Usee Kee Ibadat Kare Aur Us Ke Saath Kisi Ko Shareek Na Banaye, Aur Allah Ta’ala Par Bando’n Ka Haqq Yeh Hai Ki Jo Shakhs Shirk Na Kare Woh Use ‘Azaab Na De. Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Kya Mein Yeh Khush-Khabari Logo’n Ko Tak Na Pahonchaoo’n? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Nahin. Unhe’n Yeh Khush-Khabari Mat Do Ki Phir Woh Usee Par Bharosa Kar Baith Raheinge (Aur Amal Me Kotahi Karenge).”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1049, Raqm-2701,

Bukhari Fi As-Sahih, 5/2224, Raqm-5622,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2312, Raqm-5912,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2384, Raqm-6135,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2685, Raqm-2938,

Muslim Fi As-Sahih,01/58, 59, Raqm-30,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/26, Raqm-2643,

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1435, Raqm-4296,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 03/443, Raqm-5877,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-95, 96, Raqm-08.]

09/09.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ek Mouke Par Jab Ki Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Sawaari Par Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Peechhe Sawwar They, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne (Hazrat Mu’az Se) Farmaya : Aye Mu’az Bin Jabal! Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Mein Hajir Hoo’n. Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kehte Hain Ki Teen Baar Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Mu’az Ko Mukhatib Kiya Aur Har Martaba Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Yahi Alfaz Dohraye. Teesari Martaba Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya, Jo Ko’i Sachche Dil Se Is Baat Kee Shahadat De Ki Allah Ta’ala Ke Siwa Ko’i Ma’bood Nahin Aur Muhammad Mustafa ﷺ Allah Ta’ala Ke Rasool Hain, Allah Ta’ala Us Par Dozakh Kee Aag Haram Kar Dega. Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Kya Mein Is Baat Se Logo’n Ko Muttala Na Kar Doo’n Kee Woh Khush Ho Jaa’e’n? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Nahin! Agar Tum Unhe’n Yeh Baat Bata Doge To Woh Isi Par Bharosa Kar Ke Baith Raheinge (Aur Amal Me Kotaahi Karenge) Chunanche Hazrat Mu’az RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Yeh Hadith Apne Intiqal Ke Waqt Bayan Kee Taaki Hadith Bayan Naa Karne Kee Wajah Se Gunahgar Na Ho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/59, Raqm-128,

Muslim Fi As-Sahih, 01/61, Raqm-32,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/147, Raqm-125,

Lalaka’i Fi I’tiqad Ahl As-Sunnah,, 04/841, Raqm-1564,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/234, Raqm-93,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/266, Raqm-2344,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-96, 97, Raqm-09.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Haqiqate Iman Ka Bayan

Fasl-02 :

Haqiqate Iman Ka Bayan

10/10.       “Imam Abd-us-Salam Bin Saaleh Abis-Salt Al Harawi Imam Ali Bin Moosa Arriza Se Woh Apne Waalid (Imam Moosa Raza) Se Woh Imam Ja’far Bin Muhammad Se Woh Apne Waaalid (Imam Muhammad Al Baaqar) Se Woh Imam Ali Bin Husayn Se Woh Apne Waalid (Imam Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu) Se Woh (Apne Waalid) Hazrat ‘Ali Bin Aboo Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Iman Dil Se Pehchaan’ne, Zubaan Se Iqaraar Karne Aur Arkaan Par Amal Karne Ka Naam Hai. (Imam Ibn Majah Ke Shaikh) Imam Aboo Salt Harawi Farmate Hain Ki Agar Yeh Sanad (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوْسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋنهما) Kisi Paagal Par Padh Kar Dam Kar Dee Jaa’e To Woh Thik Ho Jaa’e.”

رواه ابن ماجه والطبراني والبيهقي.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, Al-Muqaddimah, 01/25, Raqm-65,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 06/226, Raqm-2654,

08/262, Raqm-8580,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/47, Raqm-16,

Maruzi Ta’zeem Qadr-us-Salah, 02/742,

Suyooti Fi Sharh Sunan Ibn Majah, 01/08, Raqm-65,

Ibn Qayyim Hasiyah Ala Sunan Abi Dawud, 02/294,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-98, Raqm-10.]

11/11.       “Hazrat Haaris Bin Malik Ansari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Ek Martaba Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Se Guzre To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Inhe’n Farmaya : Aye Haaris! Too Ne Kaise Sub’h Kee? Unhone ‘Arz Kiya : Mein Ne Sachche Momin Kee Tarah (Ya’ni Haqeeqate Iman Ke Saath) Sub’h Kee, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yaqeena Har Ek Shay Kee Ko’i Na Ko’i Haqeeqat Hoti Hai, So Tumhare Iman Kee Haqeeqat Kya Hai? ‘Arz Kiya (Ya Rasool Allah ﷺ!) Mera Nafs Dunya Se Beraghbat Ho Gaya Hai Aur Isee Wajeh Se Apni Raato’n Me Bedaar Aur Din Me (Deedare Ilahi Kee Talab Me) Pyasa Rehta Hoo’n Aur Haalat Yeh Hai Goya Mein Apne Rabb Ke Arsh Ko Saamne Zaahir Dekh Raha Hoo’n Aur Ahle Jannat Ko Ek Doosre Se Milte Hu’e Dekh Raha Hoo’n Aur Dozakhiyo’n Ko Takleef Se Chillate Dekh Raha Hoo’n. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Haaris! Too Ne (Haqeeqate Iman Ko) Pehchan Liya. Ab (Is Se) Chimat Ja. Yeh Kalima Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Teen³ Baar Farmaya.”

رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة.

“Aur Yahi Riwayat Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se In Alfaaz Ke Izaafe Ke Saath Marwi Hai : Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Too Ne Haqeeqat Ko Paa Liya, Pas Is Haalat Ko Qaa’em Rakhna, Too Woh Momin Hai Jis Ke Dil Ko Allah Ta’ala Ne Noor Se Bhar Diya Hai.”(1)

رواه البيهقي وابن أبي شيبة.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/266, Raqm-3367,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/362, Raqm-10590, 10591,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/170, Raqm-30423,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/165, Raqm-445,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/57,

وقال : رواه البزار،

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/36.]

(1)

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/170, Raqm-30425,

Haythami Shu’ab-ul-Iman, 07/363, Raqm-10592,

Kitab-uz-Zuhd Al-Kabir, 02/355, Raqm-973,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/106, Raqm-314,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/57,

وقال الهيثمى : رواه البزار.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-98, 99, 100, Raqm-11]

12/12.       “Hazrat Amr Bin Jamooh RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Banda Us Waqt Tak Iman Kee Haqeeqat Ko Nahin Paa Sakta Jab Tak Ki Woh Allah Ta’ala Ke Liye Hee (Kisi Se) Naraz Aur Allah Ta’ala Ke Liye Hee (Kisi Se) Raazi Na Ho (Ya’ni Us Kee Raza Ka Markaz Wa Mahwar Faqat Khushnoodi-e Zaate Ilahi Ho Jaa’e) Aur Jab Is Ne Yeh Kaam Kar Liya To Us Ne Iman Kee Haqeeqat Ko Paa Liya, Aur Be Shak Mere Ahbaab Aur Awliya Woh Log Hain Ki Mera Zikr Karne Se Woh Yaad Aa Jaate Hain Aur Un Ka Zikr Karne Se Mein Yaad Aa Jaata Hoo’n. (Mere Zikr Se Un Kee Yaad Aa Jaati Hai Aur Un Ke Zikr Se Meri Yaad Aa Jaati Hai Ya’ni Mera Zikr Un Ka Zikr Hai Aur Un Ka Zikr Mera Zikr Hai).”

رواه أحمد والطبراني واللفظ له.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/430, Raqm-15634,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/203, Raqm-651,

Ibn Abi Dunya Kitab-ul-Awliya’, 01/15, Raqm-19,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 05/152, Raqm-7789,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/14, Raqm-4589,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/365,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/58,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-100, Raqm-12.]

13/13.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kisi Bande Ka Iman Us Waqt Tal Duroost Nahin Hota Jab Tak Us Ka Dil Duroost Na Ho Aur Dil Us Waqt Tak Duroost Nahin Hota Jab Tak Us Kee Zubaan Duroost Na Ho Jaa’e, Aur Ko’i Bhi Shakhs Us Waqt Tak Jannat Me Daakhil Nahin Ho Sakta Jab Tak Ki Us Ka Padausi Us Kee Aziyyat Se Mehfooz Naa Ho Jaa’e.”

رواه أحمد والبيهقي.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/198, Raqm-13071,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/41, Raqm-08,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 02/62, Raqm-887,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/240, Raqm-3860,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/75,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/59,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/148,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-101, Raqm-13.]

14/14.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Teen³ Cheeze’n Akhlaaq Iman Me se Hain : Jab Kisi Ko Gussa Aa’e To Woh Gussa Use (Amal) Baatil Me Na Daal De, Aur Jab Ko’i Khush Ho To Woh Khushi Us Ke Haqq Se Nikaal Na De, Aur Woh Shakhs Jo Kudarat Rakhta Hai Magar Phir Bhi Woh Cheez Nahin Leta Jo Us Kee Nahin Hai.”

رواه الطبراني.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 01/114, Raqm-164,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/87, Raqm-2466,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/59,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/148,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-101, Raqm- 14.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Momin Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayan

Fasl-03 :

Momin Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayan

15/15.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Famaya : Jo Allah ‘Azza Wa Jalla Par Aur Qiyaamat Ke Din Par Iman Rakhta Hai Apne Humsaaye Ko Na Sataaye, Aur Jo Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Qiyaamat Ke Din Par Iman Rakhta Hai Apne Mehmaan Kee ‘Izzat Kare, Aur Jo Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Qiyaamat Ke Din Par Iman Rakhta Hai Moo’nh Se Achchhi Baat Nikaale Ya Khaamosh Rahe.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2240, Raqm-5672,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2273, Raqm-5785,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2376, Raqm-6110,

Muslim Fi As-Sahih, 01/6968, Raqm-47, 48,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/659, Raqm-2500,

وفال أبو عيسى : هذا حديث صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/339, Raqm-5154,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1211, Raqm-3672,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/273, Raqm-516,

Darami Fi As-Sunan, 02/134, Raqm-2036,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-102, Raqm-15.]

16/16.       “Hazrat Aboo Moosa (Ash’ari) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Momin Doosre Momin Ke Liye Ek (Mazboot) Deewaar Kee Tarah Hai Jis Ka Ek Hissa Doosre Hisse Ko Mazboot Karta Hai, Aur (Is Baat Kee Wazaahat Ke Taur Par) Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Apne Dono’n Haatho’n Kee Ungaliya’n Ek Doosre Me Daali.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/863, Raqm-2314,

Bukhari Fi As-Sahih, 01/182, Raqm-467,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2242, Raqm-5680,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1999, Raqm-2585,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/325, Raqm-1928,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/79, Raqm-2560,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/467, Raaam-231,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/404,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-103, Raqm-16.]

17/17.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Me Se Ko’i Us Waqt Tak Momin Nahin Ho Sakta Jab Tak Woh Apne Bhai Ke Liye Bhi Wahi Pasand Na Kare Jo Apne Liye Pasand Karta Hai. (Aue Muslim Ne Yeh Izaafa Kiya : ) Ya Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apne Padausi Ke Liye.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/14, Raqm-13,

Muslim Fi As-Sahih, 01/67, Raqm-45,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/667, Raqm-2515,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/115, Raqm-5016,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/26, Raqm-66,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-103, 104, Raqm-17.]

18/18.       “Hazrat Aboo Shuraih RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Khuda Kee Qaaam! Woh Momin Nahin, Khuda Kee Qasam! Woh Momin Nahin, Khuda Kee Qasam! Woh Momin Nahin, ‘Arz Kiya Gaya : Ya RasoolAllah ﷺ! Koun (Momin Nahin)? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ka Padausi Us Kee Iza Rasaani (Takleef Pahonchaane) Se Mehfooz Nahin.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2240, Raqm-5670,

Muslim Fi As-Sahih, 01/68, Raqm-46,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/53, Raqm-21,

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-104, Raqm-18.]

19/19.       “Hazrat Nu’man Bin Bashir Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momineen Kee Misaal Ek Doosre Par Raham Karne, Dosti Rakhne Aur Shafqat Ka Mujahira Karne Me Ek Jism Kee Tarah Hai, Chunanche Jab Jism Ke Kisi Bhi Hisse Ko Takleef Pahonchti Hai To Saara Jism Bekhwaabi Wa Bukhaar Me Us Ka Shareek Hota Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2238, Raqm-5665,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1999, Raqm-2586,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/270,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/353, Raqm-6223,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/481, Raqm-8985,

Bazzar Fi Al-Musnad, 08/238, Raqm-3299,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/455, Raqm-319,

Ibn Sulayman Al-Qureshi, 01/74,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-104,  105, Raqm-19.]

20/20.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Amr Bin Aas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Hu’e Suna, Kya Tum Jaante Ho Momin Koun Hai? Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Ne ‘Arz Kiya : Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ziyaada Jaante Hain. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Woh Hai Jis Se Ahle Iman Apni Jaan Wa Maal Par Mehfooz Ho, Aur Muhaajir Woh Hai Jis Ne Buraa’i Chhod Dee Aur Us Se Parhez Kiya.”

رواه أحمد والطبراني.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/206, 215, Raqm-6925, 7017,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/291, Raqm-3188,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/299, Raqm-3462,

Maruzi Ta’zeem Qadr-us-Salah, 02/603, Raqm-642,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-105, Raqm-20.]

21/21.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Apne Bhai Ka Aa’ina Hai, Jab Woh Us Me Ko’i Buraa’i Dekhta Hai To Us Buraa’i Kee Islaah Kar Leta Hai.”

رواه البخاري في الأدب وابن المبارك

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/93, Raqm-238,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/485, Raqm-1378,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Tahdhib-ut-Tahdhib, 05/181, Raqm-357,

Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma’-ir-Rijal, 11/428, Raqm-2515, 3256,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-105, Raqm-21.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Islam Ka Bayan

Fasl-04 :

Islam Ka Bayan

22/22.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Islam Kee Bunyaad Panch-05 Cheezo’n Par Hai : Yeh Gawaahi Dena Ki Allah Ta’ala Ke Siwa Ko’i Ma’bood Nahin Aur Yeh Kee Muhammad SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Allah Ta’ala Ke Rasool Hain, Aur Namaz Qaa’em Karna, Zakaat Ada Karna, Hajj Karna Aur Ramzan Ke Roze Rakhna.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/21, Raqm-08,

Muslim Fi As-Sahih, 01/45, Raqm-16,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/05, Raqm-2609,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/107, Raqm-5001,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-106, Raqm-22.]

23/23.       “Hazrat Samurah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Namaz Qaa’em Karo, Zakaat Ada Karo, Hajj Aur Umrah Karo, Istiqaamat Ikhtiyaar Karo, Tumhe’n Istiqaamat Dee Jaa’egi.”

رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد حسن.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 01/99, Raqm-136,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/298, Raqm-2034,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 07/216, Raqm-6897,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/301, Raqm-1115,

وقال : رواه الطبراني قي الثلاثة وإسناده جيد إن شاء الله تعالى،

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/45,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/205,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-106, 107, Raqm-23.]

24/24.       “Hazrat ‘Umar Bin Marrataljohni RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Bayan Kiya Ki Qabeela Qaza’a Ke Ek Shakhs Ne Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir Ho Kar Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Aap Is Baare Me Kya Farmate Hain Agar Mein Gawaahi Doo’n Kee Allah Ta’ala Ke Siwa Ko’i Ma’bood Nahin Aur Aap Allah Ta’ala Ke (Sachche) Rasool Hain, Pancho’n Namaze Padhoo’n, Maahe Ramzan Ke Roze Bhi Rakhooh’n Aur Is Maah Me Qiyaam Bhi Karoo’n Aur Zakaat Bhi Ada Karoo’n? To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :
Jo Shakhs Is Haalat Me Faut Ho Jaa’e Woh (Qiyaamat Ke Din) Siddiqo’n Aur Shaheedo’n Me Se Hoga.”

رواه ابن جزيمة وابن حبان والبيهقي.

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/340, Raqm-2212,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/223, Raqm-3438,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/308, Raqm-3617,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/145, 302, Raqm-531, 1120,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/64, Raqm-1505,

وقال : رواه البزار بإسناد حسن وابن خزيمة وابن حبان،

Shaybani Fi Al-Ahadu Wa’l-Mathani, 05/23, Raqm-2558,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/208,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/46,

وقال : رواه البزار ورجال الصحيح،

Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/36, Raqm-19,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-107, Raqm-24.]

25/25.       “Hazrat Aboo Darda RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Bayan Kiya Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Panch-05 Kam Aise Hain Jinhe’n Jo Shakhs Bhi Iman Kee Haalat Me Sar Anjaam Dega Woh Jannat Me Daakhil Ho Jaa’ega. Jo Shakhs Wuzoo, Rukoo’, Sujood Aur Awqaat Ka Khayaal Rakh Kar Paanch-05 Waqt Kee Namaz Kee Paabandi Kare Aur Ramzan Ke Roze Rakkhe Aur Agar Istita’at Ho To Baitullah Ka Haj Kare Aur Zakaat Ada Kare Ke Apne Nafs Kee Pakeezagi Ka Saamaan Kare Aur Amaanat Ada Kare.”

رواه أبو داود والطبراني بإسناد حسن.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/116, Raqm-429,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 2/56, Raqm-772,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/148, 300, Raqm-544, 1105,

وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد،

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/47,

وقال : رواه الطبراني بإسناد جيد،

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/215,

Maqrizi Fi Mukhtasar Kitab Al-Witr, 01/32, Raqm-14,

وقال : إسناده حسن.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-107, 108, Raqm-25.]

26/26.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Bayan Kiya Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ne Namaz Qayam Kee, Zakaat Ada Kee Baitullah Ka Haj Kiya, Ramzan Ke Roze Rakkhe Aur Mehman Nawazi Kee Woh Jannat Me Daakhil Hoga.”

رواه الطبراني والبيهقي.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 12/136, Raqm-12692,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/92, Raqm-9593,

Ibn Rashid Fi Al-Jaame’, 11/274,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/301, Raqm-1116,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/252, Raqm-3914,

وقال : رواه الطبراني في الكبير وله شواهد،

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/45,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-108, 109, Raqm-26.]

27/27.       “Hazrat Usaama Bin Zayd Bin Haarisa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hame’n Jihaad Ke Liye Huraqa Kee Taraf Rawàna Kiya Jo Qabeela Jahaina Kee Ek Shaakh Hai. Hum Sub’h Waha’n Pahonch Ga’e Aur Unhe’n Shikast Dee. Mein Ne Aur Ek Ansaari Ne Mil Kar Us Qabeele Ke Ek Shakhs Ko Ghair Liya, Jab Hum Us Par Ghaalib Aa Ga’e To Us Ne Kaha :  ﻻَ إِلَهَ إِلَّااللهُ Ansaari To (Us Kee Zabaan Se) Kalima Sun Kar Alag Ho Gaya Lekin Mein Ne Use Neja Maar-Maar Kar Halaak Kar Daala. Jab Hum Waapas Aa’e To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Bhi Is Waaqiye Kee Khabar Ho Chuki Thi. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Usaama! Tum Ne Use Kalima Padhne Ke Baa’d Qatl Kiya Hai?
Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Us Ne Jaan Bachaane Ke Liye Kalima Padha Tha. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Phir Farmaya : Tum Ne Use Kalima Padhne Ke Baa’d Qatl Kiya? Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Baar-Baar Yeh Kalima Dohra Rahe They Aur Mein Afsos Kar Raha Tha Ki Kaash Aaj Se Pehle Islam Na Laaya Hota.”

Muttafaque ‘Alayh

“Ek Aur Riwayat Me Hai : Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hazrat Usaama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Bula Kar Daryaft Kiya Ki Tum Ne Use Qatl Kyun Kiya?
‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Us Ne Musalmano’n Ko Takleef Dee, Chand Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Ka Naam Le Kar Bataya Ki Fula’n Fula’n Ko Us Ne Shaheed Kiya Hai. Mein Ne Us Par Hamla Kiya Jab Us Ne Talwaar Dekhi To Fauran Kaha, ﻻَ إِلَهَ إِلَّااللهُ Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Ne Use Qatl Kar Diya? ‘Arz Kiya : Jee Huzoor! Farmaya : Jab Qiyaamat Ke Din ﻻَ إِلَهَ إِلَّااللهُ Ka Kalima Aa’ega To Tum Us Ka Kya Jawaab Doge? ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Mere Liye Isteghfaar Keeji’e. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Phir Farmaya : Jab Qiyaamat Ke Din ﻻَ إِلَهَ إِلَّااللهُ Ka Kalima Aa’ega To Tum Us Ka Kya Jawaab Doge? Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Baar-Baar Yahi Kalima Dohraate Rahe, Ki Jab Qiyaamat Ke Din ﻻَ إِلَهَ إِلَّااللهُ Ka Kalima Aayaega To Us Ka Kya Jawaab Doge?”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 04/1555, Raqm-4021,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2519, Raqm-6478,

Muslim Fi As-Sahih, 01/97, Raqm-94, 97,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/208,210, Raqm-63, 65,

وقال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته،

Bazzar Fi Al-Musnad, 07/63, Raqm-2612,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/87, Raqm-626,

Aboo Nu’aym Fi Al-Musnad Al-Mustakhraj, 01/171, Raqm-277,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,12/195,

Azim Abadi Fi ‘Awn-ul-Ma’boodi Sharh Sunan Abi Dawud, 12/04,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 04/547,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-109, 110, Raqm-27.]

28/28.       “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Kisi Shakhs Ne Islam Qubool Kar Liya Aur Us Ka Islam Khoob Nikhara To Allah Ta’ala Us Kee Tamaam Guzishta Khataaye Mu’af Farma Deta Hai Aur Phir Is Ke Baa’d Us Ka Badla Hai, Us Kee Har Neki Ka Badla Das-10 Guna Se Saat Sau-700 Guna Tak Hai Aur Buraa’i Ka Sirf Usee Ke Barabar Hai Aur Agar Allah Ta’ala Chaahe To Us Se Bhi Darguzar Farma De.”

رواه البخاري والنسائي.

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/24, Raqm-41,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/105, Raqm-4998,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-110, 111, Raqm-28.]

29/29.       “Hazrat Adee Bin Hatim Taa’i RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Baargaahe Aqdas Me Haazir Hua To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Adee Bin Hatim! Islam Qubool Kar Lo, Salamati Me Rahoge. Mein Ne ‘Arz Kiya : Islam Kya Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Is Baat Kee Gawaahi Do Ki Allah Ta’ala Ke Siwa Ko’i Ma’bood Nahin Aur Mein Allah Ta’ala Ka Rasool Hoo’n Aur Taqdeer Par Iman Laawo, Khwaah Bhali Ho Ya Buri, Sheeri’n Ho Ya Talkh.”

رواه ابن ماجه وتلطبراني.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/34, Raqm-87,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 17/81, Raqm-182,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 01/76,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 07/199,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 01/14, Raqm-30,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-111, Raqm-29.]

30/30.       “Hazrat Mu’awiya Bin Haidah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Unhone ‘Arz Kiya :  Ya Rasool Allah ﷺ! Us Zaat Kee Qasam Jis Ne Aap Ko Haqq Ke Saath Mab’oos Farmaya Hai! Mein Us Waqt Tak Aap Ke Paas Nahin Aaya Jab Tak Mein Ne Apni In Ungaliyo’n Ke Barabar Qasam Na Khaa Lee Ki Mein Aap Ke Paas Nahin Aaunga, Woh Koun See Cheez Hai Jis Ke Saath Allah Ta’ala Ne Aap Ko Mab’oos Farmaya? Farmaya : Islam! ‘Arz Kiya : Islam Kya Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh Ki Too Apna Dil. Allah Ta’ala Ke Supurd Kar De Aur Apna Rukh Allah Ta’ala Kee Taraf Kar Le Aur Yeh Ki Too Farz Namaz Ada Kar Aur Farz Zakaat Ada Kar, Yeh Dono’n (Namaz Wa Zakaat) Do² Madadgar Bhai Hain. Allah Ta’ala Kisi Aise Shakhs Kee Tawbah Qubool Nahin Farmata Jis Ne Islam Laane Ke Baa’d Shirk Kiya.”

رواه ابن وأحمد والطبراني

[Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/376, 377, Raqm-160,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/03, Raqm-20022,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 19/426, Raqm-1036,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/32,

Maruzi Ta’zeem Qadr-us-Salah, 01/410, Raqm-403,

Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/37, Raqm-28,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-111, 112, Raqm-30.]

31/31.       “Hazrat Aboo Ayyoob Ansaari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ek Shakhs Ne ‘Arz Kiya : ˝Ya Rasool Allah ﷺ! Mujhe Aisa Amal Bataaye Jis Ko Anjaam Dene Se Mein Jannat Me Daakhil Ho Sakoo’n. (Us Shakhs Ko Aage Badhte Aur Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mukhatib Dekh Kar) Logo’n Ne Kehna Shuru Kar Diya Ki Ise Kya Ho Gaya Hai? Kyun Is Tarah Baat Kar Raha Hai? Is Par Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Irshad Farmaya : Kuchh Nahin Hua. Ise Mujh Se Kaam Hai. Ise Kehne Do Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Us Shakhs Ko Mukhatib Kar Ke Farmaya : Allah Kee Ibadat Karo, Us Ke Saath Kisi Ko Shareek Na Thahraawo, Namaz Qaa’em Karo, Zakaat Ada Karo Aur Rishtedaro’n Se Meljol Aur Husne Sulook Karo.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/505, Raqm-1332,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2231, Raqm-5637,

Muslim Fi As-Sahih, 01/42, Raqm-13,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 03/445, Raqm-5880,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/38, Raqm-3246,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/418, Raqm-23596,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 04/139, Raqm-3925,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/267, Raqm-126,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-112, 113, Raqm-31.]

32/32.       “Hazrat Talha Bin ‘Ubayd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Najd Ka Rehne Waala Ek Shakhs Is Haal Me Haazir Hua Ke Us Ke Baal Bikhare Hu’e They. Us Kee Gungunaahat To Sunaa’i Deti Thi Lekin Baat Samajh Me Nahin Aati Thi, Hatta Ki Jab Woh Qareeb Aaya To Ma’loom Hua Ki Islam Ke Baare Me Poochh Raha Hai, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Din Aur Raat Ke (Chaubis Ghanto’n) Me Paanch Namazein (Farz Hain). Us Ne Sawal Kiya : Kya In Ke Ilaawah Ko’i Aur Namaz Bhi Mujh Par Farz Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Farz) Nahin Hai, Ha’n, Agar Tum Nafl Namaz Ada Karna Chaaho To Kar Sakte Ho. Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Maahe Ramzan Ke Roze (Farz Hain). Sa’il Ne Daryaft Kiya : Kya Ramzan Ke Ilaawah Ko’i Aur Roze Bhi Mujh Par Hain? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Farz) Nahin Hain, Albatta Agar Tum Nafl Rakhna Chaaho To Rakh Sakte Ho, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Use Zakaat Ke Baare Me Bhi Bataaya, Us Shakhs Ne Daryaft Kiya : Kya Mujh Par Is Ke Ilaawah Bhi Ko’i Adaayagi Zaroori Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Farz) Nahin Hai Albatta Tum Raza Kaaraana Taur Par Kuchh (Sadqa) Dena Chaaho To De Sakte Ho. Raawi Kehte Hain : Phir Woh Shakhs Waapas Jaane Ke Liye Mud Gaya Aur Kehta Jaata Tha : Bakhuda! Mein Na To Is Me Ko’i Izaafa Karoo’nga Aur Na Kisi Qism Kee Kamee Karoo’nga. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne (Us Shakhs Kee Yeh Baat Sun Kar) Farmaya : Woh Falaah Pa Gaya, Agar Us Ne Apni Baat Sach Kar Dikhaayi.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/25, Raqm-46,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/669, Raqm-1792,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/951, Raqm-2532,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2551, Raqm-6556,

Muslim Fi As-Sahih, 01/40, Raqm-11,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/18, Raqm-391,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/226, Raqm-458,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/118, Raqm-5028,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/175, Raqm-423,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/234,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/11, Raqm-1724,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-113, 114, Raqm-32.]

33/33.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Ek Dehaati Haazir Hua, Aur Us Ne ‘Arz Kiya : Ya Rasool Allah ﷺ! Meri Aise Amal Kee Taraf Rahnumaa’i Farmaa’e Jise Anjaam Dene Se Mein Jannat Me Daakhil Ho Jaoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Kee Ibadat Is Tarah Karo Ki Ibadat Me Allah Ta’ala Ke Saath Kisi Ko Us Ka Shareek Na Banawo. Farz Namazein Aur Muqarrarah Zakaat Ada Karo Aur Ramzan Ke Roze Rakho. Us A’raabi Ne Kaha : Us Zaat Kee Qasam Jis Ke Qabza-e Qudrat Me Meri Jaan Hai! Mein In Ahkaam Me Ko’i Izaafa Nahin Karoo’nga. Pas Jab Woh Shakhs Waapas Jaane Ke Liye Muda To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Kisi Jannati Ko Dekhne Kee Sa’adat Haasil Karna Chaahe To Ise Dekh Le.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/506, Raqm-1333,

Muslim Fi As-Sahih, 01/44, Raqm-14,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/12,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/17, Raqm-04,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/207,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-114, 115, Raqm-33.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Musalman Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayan

Fasl-05 :

Musalman Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayan

34/34.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Amr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Ek Aadami Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se ‘Arz Kiya : Koun Sa Musalman Afzal Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Kee Zubaan Aur Haath Se Doosre Musalman Mahfooz Ho’n.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2379, Raqm-6119,

Muslim Fi As-Sahih, 01/65, Raqm-39,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/124, Raqm-399,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-116, Raqm-34.]

35/35 .      “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Amr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-SallamNe Farmaya : Musalman Woh Hai Jis Kee Zubaan Aur Haath Se Doosre Musalman Mahfooz Ho’n, Aur Haqeeqi Muhaazir Woh Hai Jis Ne In Kaamo’n Ko Chhod Diya Jin Se Allah Ta’ala Ne Mana Farmaya Hai.”

رواه البخاري.

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/13, Raqm-10,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/04, Raqm-2481,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/105, Raqm-4996,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/467, Raqm-230,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/163, Raqm-6515,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-116, 117, Raqm-35.]

36/36 .      “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Musalman Woh Hai Jis Kee Zubaan Aur Haath Se Musalman Mahfooz Rahe’n, Aur Momin Woh Hai Jis Se Logo’n Kee Jaanein Aur Maal Mahfooz Ho’n.”

رواه الترمذي والنساءي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/17, Raqm-2627,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/104, Raqm-4995,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/406, Raqm-180,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/379, Raqm-8918,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-117, Raqm-36.]

37/37.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Musalman Doosre Musalman Ka Bhai Hai, Woh Na To Us Par Zulm Karta Hai Na (Mushkil Halat Me) Use Be Yaaro Madadgaar Chhodta Hai. Jo Shakhs Apne (Musalman) Bhai Ke Kaam Aata Rehta Hai Allah Ta’ala Us Ke Kaam Me (Madad Karta) Rehta Hai Aur Jo Shakhs Kisee Musalman Ko Duniyawi Mushkil Hal Karta Hai, Allah Ta’ala Us Kee Ukharawee (Aakhirat Kee) Mushkilaat Me Se Ko’i Mushkil Hal Farma’ega Aur Jo Shakhs Kisi Musalman Kee Pardaposhi Karta Hai Allah Ta’ala Qiyaamat Ke Din Us Kee Pardaposhi Farma’ega.”

 رواه البخاري ومسلم والترمذي وحسنه.

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/862, Raqm-2310,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1996, Raqm-2580,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/34, Raqm-1425,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/273, Raqm-4893,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/309, Raqm-7291,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/91, Raqm-5646,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-117, 118, Raqm-37.]

38/38 .      “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Doosre Se Hasad Naa Karo Aur Ek Doosre Ko Dhoka Na Do Aur Ek Doosre Se Bughz Na Rakho Aur Ek Doosasre Se Rookh Na Modo, Aur Tum Me Se Ko’i Shakhs Doosre Ke Saude Par Apna Sauda Na Kare. Aye Allah Ta’ala Ke Bando! Baaham Bhai Bhai Ho Jawo. Musalman Musalman Ka Bhai Hai, Woh Us Par Na To Zulm Karta Hai Aur Na Use Jaleel Karta Hai, Aur Na Hee Use Haqeer Samajhta Hai. Taqwa Aur Parhezgaari Yaha’n Hai ( Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Teen Martaba Apne Seenae Aqdas Kee Taraf Ishara Kiya) Kisi Musalman Ke Liye Itni Bura’i Kafi Hai Ki Woh Apne Kisi Musalman Bhai Ko Haqeer Samjhe. Ek Musalman Par Doosre Ka Khoon, Us Ka Maal Aur Us Kee ‘Izzat (Wa Aabaroo Paamaal Karna) Haram Hai.”

رواه مسلم وأحمد.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/1986, Raqm-2564,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/277, Raqm-7713,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/420, Raqm-1442,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 06/92, Raqm-11276,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/280, Raqm-6660,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/470, Raqm-4006,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam, 01/326,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,10/483,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-118, 119, Raqm-38.]

39/39.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Musalman, Musalman Ka Bhai Hai Woh Na Us Se Khayanat Karta Hai Aur Na Us Se Jhooth Bolta Hai Aur Na Use Zaleel Karta Hai. Har Musalman Par Doosre Musalman Kee ‘Izzat (Keee Paamaali) Us Ka Maal Aur Us Ka Khoon Haraam Hai. (Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Qalbe At’har Kee Taraf Ishaara Karte Hu’e Farmaya: ) Taqwa Yaha’n Hai, Kisi Musalman Ke Liye Itni Bura’i Hee Kaafi Hai Kie Woh Apne Kisi Musalman Bhai Ko Haqeer Samjhe.”

رواه الترمذي وحسنه.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/325, Raqm-1927,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/326,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-119, Raqm-39.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Musalman Ke Musalman Par Huqooq Ka Bayan

Fasl-06 :

Musalman Ke Musalman Par Huqooq Ka Bayan

40/40.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Musalman Ke Doosre Musalman Par Paanch-05 Haqq Hain : Salam Ka Jawab Dena, Beemar Kee Iyaadat Karna, Us Ke Janaaze Ke Saath Jaana, Us Kee Da’wat Qubool Karna Aur Chheenk Ka Jawaab Dena.”

Muttafaque ‘Alayh.

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/418, Raqm-1183,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1704, Raqm-2162,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/476, Raqm-241,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/550, Raqm-1292,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/64, Raqm-10049,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/461, Raqm-6435,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/540, Raqm-10979,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-120, Raqm-40.]

41/41.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Musalman Ke Doosre Musalman Par Chhe-06 Haqq Hain : ‘Arz Kiya Gaya Ya RasoolAllah ﷺ! Woh Koun Se Haqq Hain? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Too Musalmqn Se Mile To Use Salam Kar Jab Woh Tujhe Da’wat De To Qubool Kar, Aur Jab Woh Tujh Se Mashwira Chaahe To Use Achchha Mashwira De, Aur Jab Woh Chheenke Aur Al-Hamdu Lillah Kahe To Too Bhi Jawaab Me (YarhamukAllah) Keh, Aur Jab Beemar Ho To Us Kee Teemardari Kar, Aur Jab Woh Fout Ho Jaa’e To Us Ke Janaaze Ke Saath Shaamil Ho.”

رواهمسلم والدارمي.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/1705, Raqm-2162,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/477, Raqm-242,

Darami Fi As-Sunan, 02/357, Raqm-2633,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/372, Raqm-8832,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 05/347, Raqm-10691,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-120, 121, Raqm-41.]

42/42.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apne Bhai Kee Madad Karo Chaahe Woh Zaalim Ho Ya Mazloom. Ek Shakhs Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Agar Woh Mazloom Ho Tab To Mein Us Kes Madad Karoo’n Lekin Mujhe Yeh Bata’iye Ki Jab Woh Zaalim Ho Tab Mein Us Kee Madad Kaise Karoo’n? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Use Zulm Se Baa’z Rakho, Ya Farmaya : Use (Is Zulm Se) Roko,  Kyon Ki Yeh Bhi Us Kee Madad Hai.”

رواه البخاري ونحوه مسلم والترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2550, Raqm-6552,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/863, Rqam-2311, 2312,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1998, Raqm-2584,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/523, Raqm-2255,

Darami Fi As-Sunan, 02/401, Raqm-2753,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 11:580, Raqm-5166, 5168,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/99, Raqm-11967, 13101, 13507,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/202, Raqm-649, 779,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 06/94, Raqm-11289, 11290,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-121, 122, Raqm-42.]

43/43.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Qiyaamat Ke Din Allah Ta’ala Farma’ega : Aye Ibn Aadam! Mein Beemar Hua Aur Too Ne Meri Mizaaj Pursee Nahin Ked. Banda ‘Arz Karega : Aye Parwardigaar! Mein Teri Beemar Pursee Kaise Karta Jab Ki Too Khud Saare Jahaano’n Ka Paalne Waala Hai? Irshad Hoga : Kya Tujhe Maaloom Nahin Ki Mera Fula’n Banda Beemar Hua Aur Too Ne Us Kee Mizaaj Pursee Nahin Kee. Kya Too Nahin Jaanta Ki Agar Too Us Kee Beemar Pursee Karta To Mujhe Us Ke Paas Maujood Paata? Aye Ibn Aadam! Mein Ne Tujh Se Khaana Talab Kiya Aur Too Ne Mujhe Khaana Na Khilaaya. Banda ‘Arz Karega : Aye Parwardigaar! Mein Tujhe Khaana Kaise Khilaata Jab Ki Too Khud Tamaam Jahaano’n Ka Palanhar Hai? Irshad Hoga : Kya Tujhe Maaloom Nahin Ki Mere Fula’n Bande Ne Tujh Se Khaana Maanga Aur Too Ne Use Khaana Nahin Khilaaya? Kya Too Nahin Jaanta Ki Agar Too Use Khaana Khilaata To Us Ka Sawaab Meri Bargah Se Paata? Aye Ibn Aadam! Mein Ne Tujh Se Paani Maanga Aur Too Ne Mujhe Paani Nahin Pilaaya. Banda ‘Arz Karega : Parwardigaar! Mein Tujhe Paani Kaise Pilaata Jab Ki Too Rabbul Aalameen Hai? Irshad Hoga : Mere Fula’n Bande Ne Tujh Se Paani Maanga Aur Too Ne Use Paani Nahin Pilaaya. Kya Tujhe Maaloom Nahin Ki Agar Too Use Paani Pilaata To Us Ka Sawaab Tujhe Meri Bargah Se Milta.”

رواه مسلم والبخاري في الأدب.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/1990, Raqm-2569,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01:182, Raqm-518,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/503, Raqm-269, 944,  7366,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/534, Raqm-9182,

Ibn Rahwayh Fi Al-Musnad, 01/115, Raqm-28,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/37, Raqm-1406,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-122, 123, Raqm-43.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Ehsaan Ka Bayaan

Fasl-07 :

Ehsaan Ka Bayaan

44/44.       “Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ek Roz Hum Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir They . Achanak Ek Shakhs Hamaari Mahfil Me Aaya, Us Ke Kapde Nihayat Safed, Baal Gahre Syaah They. Us Par Safar Ke Kuchh Asraat Numaya’n Na They Aur Hum Me Se Ko’i Use Pahchaanta Bhi Nahin Tha. Aakhirkaar Woh Shakhs Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saamne Aap  SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Ghutne Se Ghutne Mila Kar Baith Gaya Aur Us Ne Dono’n Haath Apni Raano’n Par Rakh Liye Aur ‘Arz Kiya : Ya Mustafa ﷺ! Mujhe Bataaye : Islam Kya Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Islam Yeh Hai Ki Too Is Baat Kee Gawaahi De Ki Allah Ta’ala Ke Siwa Ko’i Ma’bood Nahin, Aur Muhammad (SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam) Allah Ke Rasool Hain Aur Too Namaz Kaayam Kare, Zakaat Ada Kare, Ramzan-ul-Mubarak Ke Roze Rakkhe Aur Istita’at Rakhne Par Baitullah Ka Hajj Kare. Us Ne ‘Arz Kiya : Aap Ne Sach Farmaya. Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Hame’n Ta’ajjub Hua Ki Khud Hee Sawal Karta Hai Aur Khud Hee Tasdeeq Bhi Karta Hai. Us Ke Baa’d Us Ne ‘Arz Kiya : Mujhe Iman Ke Baare Me Bataaye? Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Iman Yeh Hai Ki Allah Ta’ala Par, Firishto’n Par, Us Kee Kitaabo’n Par, Us Ke Rasoolo’n Par Aur Qiyaamat Ke Din Par Iman Laa’e Aur Achchhi Buri Taqdeer Par Iman Rakkhe. Woh Bola : Aap Ne Sach Farmaya. Phir Us Ne ‘Arz Kiya : Mujhe Ehsaan Ke Baare Me Bataaye, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ehsaan Yeh Hai Ki Too Allah ‘Azza Wa Jalla Kee Ibaadat Is Tarah Kare Goya Too Use Dekh Raha Hai Aur Agar Too Use Na Dekh Sake To Yeh Jaan Le Ki Yaqeenan Woh Tujhe Dekh Raha Hai. Us Ne ‘Arz Kiya : Achchha Ab Mujhe Qiyaamat Qaa’em Hone Ke (Waqt Ke) Baare Me Bataaye, Aap  SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Se Sawal Kiya Gaya Hai Woh Is Mas’ale Par Saa’il Se Ziyaada ‘Ilm Nahin Rakhta (Ya’ni Jo Kuchh Mujhe Maaloom Woh Tumhe’n Bhi Maaloom Hai Aur Doosre Haazireen Ke Liye Use Zaahir Karna Mufeed Nahin Hai.) Us Shakhs Ne ‘Arz Kiya : Achchha Phir Qiyaamat Kee Alaamat Hee Bata De. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Alaamaate Qiyaamat Yeh Hai Ki Naukaraani Apne Maalika Ko Janm Degi (Ya’ni Beti Apni Maa Ke Saath Naukaraniyo’n Waala Sulook Karegi) Aur Barahna Paanw Aur Nange Badan Waale Muflis Charwaahe Oonche Oonche Mahallaat Par Fakhr Karenge. Phir Woh Shakhs Chala Gaya. Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein Kuchh Der Thehra Raha, Phir Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Umar! Jaante Ho Yeh Sawal Karne Waala Koun Tha? Mein Ne ‘Arz Kiya : Allah Ta’ala Aur Us Ka Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Behtar Jaante Hain. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh Jibra’il ‘Alayh-is-Salam They Jo Tumhe’n Tumhara Deen Sikhaane Aa’e They.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/27, Raqm-50,

Bukhari Fi As-Sahih, 04/1793, Raqm-4499,

Muslim Fi As-Sahih, 01/36, Raqm-08, 09,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/06, Raqm-2601,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/222, Raqm-4695,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/97, Raqm-4990,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/24, Raqm-63,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/15, Raqm-367,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/127, Raqm-2504,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/389, Raqm-168,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-124, 125,  126, Raqm-44.]

45/45.       “Hazrat Aboo Dhar (Ghaffari) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mujhe Mere Habib SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Ki Mein Khashiyyate Ilahi Me Aisa Ho Jaoo’n Goya Mein Use Dekh Raha Hoo’n, Pas Agar Mein Use Nahin Dekh Sakta To Woh To Yaqeenan Mujhe Dekh Hee Raha Hai.”

رواه أبونعيم.

[Aboo Nu’aym Fi Kitab-ul-Arba’iyn ‘Ala Madh’hab Al-Mutahaqqiqin Min As-Sufiyyah, Yalihi Al-Juz’ Al-Khamis Min Kitab Al-Du’a’ Wa Al-Da’iyn, 01/39, Raqm-12,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/126,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-126, Raqm-45.]

46/46.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ehsaan Yeh Hai Ki Too Allah Ta’ala Ke Liye Is Tarah Amal Kar Goya Too Use Dekh Raha Hai, Phir Agar Too Use Nahin Dekh Sakta To Yaqeenan Woh Tujhe Dekh Raha Hai.”

رواه الربيع.

[Ibn Rabi’ Fi Al-Musnad, 01/42, Raqm-56,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/36,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-126, Raqm-46.]

47/47.       “Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Aye Allah Ke Bande!) Is Tarah Ho Ja Goya Allah Ta’ala Ko Dekh Raha Hai,  Agar Tum Use Nahin Dekh Rahe To Woh To Yaqeenan Tumhe’n Dekh Raha Hai.”

رواه أبونعيم والديلمي.

[Aboo Nu’aym Fi Kitab-ul-Arba’iyn ‘Ala Madh’hab Al-Mutahaqqiqin Min As-Sufiyyah, Yalihi Al-Juz’ Al-Khamis Min Kitab Al-Du’a’ Wa Al-Da’iyn, 01/40, Raqm-13,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’ Wa Tabaqat-ul-Asfiya’, 08/202,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 03/274, Raqm-4843,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/36,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-127, Raqm-47.]

48/48.       “Hazrat Shaddad Bin Aws RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ne Har Kaam Me Ehsaan Farz Kiya Hai. Jab Tum Qatl Karo To Achchhi Tarah Se Qatl Karo Aur Jab Tum Zibah Karo To Achchhi Tarah Se Zibah Karo Aur Zibah Karne Waale Ko Chaahiye Ki Chhoori Ko Achchhi Tarah Tez Kare Aur Apne Zibah Hone Waale Jaanwar Ko Aaraam De.”

 رواه مسلم والترمذي.

[Muslim Fi As-Sahih, 03/1548, Raqm-1955,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/23, Raqm-1409,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/100, Raqm-2815,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/227, Raqm-4405,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/229, Raqm-4411,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/229, Raqm-4412, 4414,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1058, Raqm-3170,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/123,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 13/119, Raqm-5883,

Ibn Jarood Fi Kitab Al-Muntaqa, 01/214, Raqm-839,

Darami Fi As-Sunan, 02/112, Raqm-1970,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-127, Raqm-48.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Mohsin Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayaan

Fasl-08 :

Mohsin Kee ‘Alaamaat Aur Sifaat Ka Bayaan

49/49.       “Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hame’n Sadqa Karne Ka Hukm Diya. Ittefaaq Se Us Waqt Mere Paas Maal Tha, Mein Ne Kaha : Agar Mein Hazrat Aboo Bakr Siddiq RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Sabqat Le Ja Sakta Hoo’n To Aaj Le Jaoo’nga. Farmate Hain Ki Phir Mein Nisf (Aadha) Maal Le Kar Haazir Hua. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apne Ghar Waalo’n Ke Liye Kya Chhoda Hai? Mein Ne ‘Arz Kiya : Is (Maal) Ke Barabar Hee, Itne Me Aboo Bakr Siddiq RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Saara Maal Le Kar Haazir Hu’e. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aboo Bakr! Ghar Waalo’n Ke Liye Kya Chhoda Hai? ‘Arz Kiya Un Ke Liye Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Chhod Aaya Hoo’n. Mein Ne (Dil Me) Kaha : BaKhuda! Mein Kabhi Un Se Kisi (Nek) Baat Me Aage Nahin Badh Sakunga.”

رواه الترمذي وأبو داود.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 06/52, Raqm-3675,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/129, Raqm-1678,

Darami Fi As-Sunan, 01/480, Raqm-1660,

Bazzar Fi Al-Musnad, 01/263, Raqm-159,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,01/173, Raqm-81,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/33, Raqm-14,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 02/579, Raqm-1240,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-128, Raqm-49.]

50/50.       “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Farmaya : Tum Jaha’n Bhi Ho Allah Ta’ala Se Darte Raho, Gunaah Ke Baa’d Neki Kiya Karo Woh Use Mita Degi Aur Logo’n Se Achchhe Akhlaqe Hasna (Achchhe Akhlaaq) Ke Saath Pesh Aaya Karo.”

رواه الترمذي والدارمي وأحمد.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi As-Sunam, 04/355, Raqm-1987,

Darami Fi As-Sunan, 02/415, Raqm-2791,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/153, Raqm-21392,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 20/144, Raqm-296,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/211, Raqm-25324,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/416, Raqm-4022,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-129, Raqm-50.]

51/51.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala (Firishto’n Se) Farmata Hai : Jab Mera Banda Bure Kaam Ka Iraada Kare To Us Kee Ko’i Buraa’i Na Likho, Jab Tak Kie Woh Us Buraa’i Ko Na Kar Le Aur Jab Woh Buraa’i Kar Le To Us Ke Barabar Hee (Gunaah) Likho, Aur Agar Meri Wajeh Se Tark Kar De To Us (Tarke Gunaah) Ko Us Ke Liye Ek Neki Likh Do, Aur Jab Us Ne Neki Ka Iraada Kiya Magar Neki Na Kar Saka To Us Ke Liye Ek Neki Likh Do Aur Agar Woh Use Kar Le To Us Neki Ko Us Ke Liye Das-10 Guna Se Saat Sau-700 Guna Tak Likho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2724, Raqm-7062,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2380, Raqm-6126,

Muslim Fi As-Sahih, 01/117, Raqm-128, 131,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/261, Raqm-3073,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/103, 105, Raqm-379, 382,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/315, Raqm-8151,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/265, Raqm-865,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/300, Raqm-336,

Bayhaqi Fi  Shu’ab-u-Iman, 05/389, Raqm-7043, 7046,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/81, Raqm-239, 242,

Aboo Nu’aym Fi Al-Musnad Al-Mustakhraj, 01/27, Raqm-235,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/27, Raqm-21, 24,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/182,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-129, 130, Raqm-51.]

52/52.       “Hazrat ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Ek Shakhs Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Me ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Mein Mohseen Kab Banuga? Farmaya : Jab Tera Padausi Tujh Se Kahe Ki Too Mohseen Hai To Too Mohseen Hai, Aur Jab Woh Tujhe Kahe Ki Too Bura Hai To Bura Hai.”

رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1411, Raqm-4222, 4223,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/284, Raqm-525,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/534, Raqm-1399,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/75, Raqm-1399,

Husayni Al-Bayan Wal-Ta’reef, 01/48, Raqm-97,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 01/244,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-130, 131, Raqm-52.]

53/53.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Jab Awwalin Wa Aakhireen Ke Logo’n Ko Jam’a Farma’ega To Ek Pukarne Waala Arsh Ke Paayo’n Tale Ek Maidan Se Sada Dega : Kaha’n Hain Allah Ta’ala Kee Ma’refat Rakhne Waale? Kaha’n Hai Saahibane Ehsan? Farmaya : Logo’n Me Se Ek Giroh Allah Ta’ala Ke Saamne Aa Khada Hoga. Phir Woh (Ya’ni Allah Ta’ala) Farma’ega, Hala’n Ki Woh Behtar Jaan’ne Waala Hai : Tum Koun Ho? Phir Woh Log Kahege : Hum Ahle Ma’refat Hain, Jinhe’n Too Ne Apni Ma’refat ‘Ata Kee Aur Hame’n Is Ma’refat Ka Ahal Banaya, To Allah Ta’ala Farma’ega : Toom Ne Sach Kaha, Phir Doosre Giroh Se Poochhega : Toom Koun Ho? Woh ‘Arz Karenge : Hum Saahibane Ehsan Hain. Allah Ta’ala Farma’ega : Tum Ne Sach Kaha, Mein Ne Apne Nabi Se Farmaya Tha : ‘Saahibane Ehsan Par Ilzaam Kee Ko’i Raah Nahin.’  Lihaza Tum Par Bhi (Ta’nazani Kee) Ko’i Raah Nahin. Meri Rahmat Ke Saath Seedhe Jannat Me Daakhil Ho Jaao. Phir Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Tabassum Farmaya Aur Irshad Farmaya : Yaqeenan Allah Ta’ala Inhe’n Qiyaamat Ke Ahwaal Aur Sakhtiyo’n Se Nijaat De Dega.”

رواه أبونعيم في كتاب الأربعين.

[Aboo Nu’aym Fi Kitab-ul-Arba’iyn ‘Ala Madh’hab Al-Mutahaqqiqin Min As-Sufiyyah, Yalihi Al-Juz’ Al-Khamis Min Kitab Al-Du’a’ Wa Al-Da’iyn, 01/100, Raqm-51,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 01/420, Raqm-04,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-131, Raqm-53.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-01 : ﴾Iman, Islam Aur Ehsan﴿

Kufr Aur Nifaaq Kee ‘Alaamaat Ka Bayaan

Fasl-09 :

Kufr Aur Nifaaq Kee ‘Alaamaat Ka Bayaan

54/54.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Musalman Ko Gaali Dena Fisq Hai Aur Us Ke Saath Qitaal Karna Kufr Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/27, Raqm-48,

Muslim Fi As-Sahih, 01/81, Raqm-64,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/353, Raqm-1983,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/121, Raqm-4105,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/27, Raqm-Raqm-69,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/411, Raqm-3903,

Bazzar Fi Al-Musnad, 04/13, Raqm-1172,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-132, Raqm-54.]

55/55.       “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Farmate Hain Ki Qiyaamat Ke Roz Qafir Ko Pesh Kiya Jaa’ega To Us Se Kaha Jaa’ega Ki Agar Tere Paas Itna Sona Ho Ki Us Se Zameen Bhar Jaa’e To Kya Tum Use Apni Rihaa’i Ke Badale Me Fidya Dene Ko Taiyaar Jo Jaate? Woh Kahega : Ha’n! To Us Se Kaha Jaa’ega Ki Tujh Se Us Kee Nisbat Bohat Aasaan Cheez Maamgi Ga’i Thi (Aur Toone Inkaar Kar Diya Tha).“

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2395, Raqm-6173,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2161, Raqm-2805,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/291, Raqm-14139,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 16/348, Raqm-7351,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/118, Raqm-7026,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/304, Raqm-2926,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-132, 133, Raqm-55.]

56/56.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Ko’i Shakhs Apne (Musalman) Bhaai Ko Kafir Kehta Hai To Dono’n Me Se Ko’i Ek Shakhs Us Kufr Ke Saath Lauta (Ya’ni Agar Jise Kaha Gaya Woh Kafir Na Hua To Kehne Waala Khud Kafir Ho Jaa’ega).”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2264, Raqm-5753,

Muslim Fi As-Sahih, 01/79, Raqm-60,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/984, Raqm-1777,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad,  02/18, Raqm-4687,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/32, Raqm-54,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/157, Raqm-439,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-133, Raqm-56.]

57/57.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Dunya Momin Ke Liye Qaidkhaana Aur Kafir Ke Liye Jannat Hai.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2272, Raqm-2956,

Tirmidhi Fi As-Sunan,  04/526, Raqm-2324,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1378, Raqm-4113,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/323, Raqm-8272,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/462, Raqm-687,

Hakim An Salman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Fi Al-Mustadrak,

هذا حديث صحيح الإسناد.

03/699, Raqm-6545,

Bazzar An Salman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Fi Al-Musnad, 06/461, Raqm-2498,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-133, 134, Raqm-57.]

58/58.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Yaha’n Ek Kafir Mehman Hua. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Us Ke Liye Ek Bakri Ka Doodh Doohne Ka Hukm Diya To Woh Doohi Ga’i To Woh Tamam Doodh Pee Gaya, Doosri Bakri Ka Hukm Diya Woh Doohi Ga’i To Use Bhi Pee Gaya. Phir Ek Aur Doohi Ga’i To Use Bhi Pee Gaya Yaha’n Tak Ki Saat Bakriyo’n Ka Doodh Pee Gaya. Doosri Sub’h Woh Islam Le Aaya. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Us Ke Liye Bakri Doohne Ka Hukm Diya To Us Ne Doodh Pee Liya Phir Doosri Bakri Doohne Ka Hukm Diya GayaWoh Doohi Ga’i To Woh Us Ka Saara Doodh Na Pee Saka. Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Ek Aant Me Peeta Hai Aur Kafir Saat Aanto’n Se Peeta Hai.”

رواه مسلم والترمذي واللفظ له.

[Muslim Fi As-Sahih, 03/1632, Raqm-2063,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/267, Raqm-1819,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/964, Raqm-1648,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/200, Raqm-6893,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/375, Raqm-8866,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/379, Raqm-162,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-134, Raqm-58.]

59/59.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Allah Ta’ala Neki Ke Hawale Se Momin Par Zulm Nahin Farmata. Dunya Me Bhi Us (Momin) Ko Us (Neki) Ka Ajr Diya Jaata Hai Aur Aakhirat Me Bhi Us Ka Ajr Diya Jaata Hai. Raha Kafir, To Us Ne Dunya Me Jo Allah Ta’ala Ke Liye Nekiya’n Kee Hain Un Ka Ajr Use Dunya Me Hee De Diya Jaa’ega Aur Jab Woh Aakhirat Me Pahonchega To Us Ke Paas Ko’i Neki Nahin Hogi Jis Kee Use Jaza Dee Jaa’e.”

رواه مسلم وأحمد.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2126, Raqm-2808,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/283, Raqm-14050,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/101, Raqm-377,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/269, Raqm-2011,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 04/357, Raqm-7028,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-135, Raqm-59.]

60/60.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Mere Baaad Kufr Kee Taraf Na Laut Jaana Ki Tum Me Se Ba’z, Ba’z Kee Gardane Udaane Lage.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2594, Raqm-6668,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/269, Raqm-4166,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 06/283,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-135, Raqm-60.]

61/61.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Un Fitno’n Ke Waake’a Hone Se Pehle Nek Aamaal Kar Lo Jo Andheri Raat Kee Tarah Chha Jayege, Ek Shakhs Sub’h Momin Hoga Aur Shaam Ko Kafir Ho Jaa’ega Ya Shaam Ko Momin Hoga Aur Sub’h Kafir Ho Jaa’ega Aur Maamooli See Duniyawi Faayde Ke Ewaz Apni Mata-e Iman (Iman Kee Poonjee) Farokht Kar Daalega.”

رواه مسلم والترمذي.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/110, Raqm-118,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/487, Raqm-2195,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/96, Raqm-6704,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/303, Raqm-8017,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-136, Raqm-61.]

62/62.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Qur’an Majeed Me (Manmaani Tahreefaat-Wa-Taawilaat Kar Ke) Jhagada Karna Kufr Hai.”

رواه أبوداود والنساءي وأحمد.

إسناده حسن.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/199, Raqm-4603,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/33, Raqm-8093,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/300, Raqm-7976,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 04/324, Raqm-1464,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/61, Raqm-2478,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/157,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-136, Raqm-62.]

63/63.       “Hazrat Ubaada Bin Saamit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kafir Kee Maut Aati Hai To Use Allah Ta’ala Ke ‘Azaab Aur Us Kee Narazagi Kee Khabar Dee Jaati Hai. Pas Jo Cheez Bhi Us Ke Saamne Hoti Hai Woh Use Sakht Napasand Ho Jaati Hai So Woh Allah Ta’ala Se Milna Bhi Napasand Karta Hai Aur Allah Ta’ala Us Se Milna Napasand Karta Hai.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2386, Raqm-6142,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/107, Raqm-12066,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 07/279, Raqm-3009,

Darami Fi As-Sunan, 02/402, Raqm-2756,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/171, Raqm-5298,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-137, Raqm-63.]

64/64.       “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Munafiq Kee Teen³ Nishaniya’n Hoti Hai Jab Baat Kare To Jhuth Bole, Waada Kare To Khilaafwarzi Kare Aur Us Ke Paas Amaanat Rakhi Jaa’e To Khayaanat Kare.”

Muttafaque ‘Alayh

“Aur Muslim Ne Apni Riwayat Me “آية المنافق ثﻻث“ Ke Baa’d In Alfaaz Ka Izaafa Kiya Hai : Agarche Roza Rakkhe, Namaz Padhe Aur Apne Aap Ko Musalman Khayaal Kare.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/21, Raqm-33,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/952, Raqm-2536,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1010, Raqm-2598,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2262, Raqm-5744,

Muslim Fi As-Sahih, 01/78, Raqm-59,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/19, Raqm-2631, وحسنه ،

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/116, Raqm-5021,

Nasa’i Fi As-Sunan, As-Sunan-ul-Kubra, 06/329, Raqm-11127,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/357, Raqm-8670,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-137, 138, Raqm-64.]

65/65.       “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Amr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Chaar⁴ Baate’n Jis Me Ho Woh Khaalis Munafiq Hai Aur Jis Ke Andar Un Me Se Ko’i Ek Ho To Us Me Us Me Nifaq Kee Ek Khaslat Hai Yaha’n Tak Ki Use Chhod De (Woh Khaslate Yeh Hain) : Jab Amaanat Us Ke Supurd Kee Jaye To Khayaanat Kare, Jab Baat Kare To Jhoot Bole, Jab Waada Kare To Khilaafwarzi Kare Aur Jhagde To Behoodaago’i (Gaali Galouch) Kare.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/21, Raqm-34,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/868, Raqm-2327,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1160, Raqm-3007,

Muslim Fi As-Sahih, 01/78, Raqm-58,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/19, Raqm-2632,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/221, Raqm-4688,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/16, Raqm-5020,

Nasa’i F As-Sunan-ul-Kubra, 05/224, Raqm-8734,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/189, Raqm-6768,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/488, Raqm-254,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 09/230,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-138, Raqm-65.]

66/66.       “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ansaar Se Mahabbat Iman Kee Nishaani Hai,  Aur Ansaar Se Bughz Munafiqat Kee Alaamat Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/14, Raqm-17,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1379, Raqm-3573,

Muslim Fi As-Sahih, 01/85, Raqm-74,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/116, Raqm-5019,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/534, Raqm-8331,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/70, Raqm-11686, 12338, 12392, 13632,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad,  07/190, Raqm-4175, 4308,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-139, Raqm-66.]

67/67.       “Hazrat Ummi Salmah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Farmaya Karte They : Ko’i Munafiq , Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Mahabbat Nahin Karta Aur Ko’i Momin Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Bughz Nahin Rakhta.”

رواه الترمذي وأبو يعلى.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/635, Raqm-3717,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 12/362, Raqm-6931,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 23/375, Raqm-886,

Aboo Mahasin Fi Mu’tasar Al-Mukhtasar, 02/247,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-139, Raqm-67.]

68/68.       “Hazrat Zirr Bin Hubaish RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya : Qasam Hai Us Zaat Kee Jis Ne Daana Cheera Aur Jis Ne Jaandaaro’n Ko Paida Kiya! Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Mujh Se Ahad Farmaya Tha Ki Mujh Se Sirf Momin Mahabbat Rakhega Aur Sirf Munafiq Hee Mujh Se Bughz Rakhega.”

رواه مسلم والنساءي.

“Aur Ek Riwayat Me Inhin (Hazrat Zirr Bin Hubaish RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu) Se Marwi Hai Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Mujh Se Ahad Farmaya : (Aye Ali!) Tujh Se Momin Hee Mahabbat Rakhega Aur Tujh Se Munafiq Hee Bughz Rakhega.”(1)

رواه الترمزي والنساءي وابن ماجه.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/86, Raqm-78,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/47, Raqm-32064,

Bazzar Fi Al-Musnad, 02/182, Raqm-560,

وقال : إسناده أحسن،

Saydawi Fi Mu’jam Al-Shuyookh, 01/237, Raqm-192,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/250, Raqm-291,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 02/607, Raqm-532,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 02/598,

Bayhaqi Fi Al-I’tiqad,01/354,

(01) Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/643, Raqm-3736,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/115, Raqm-5018,

Nasa’i Fi As-Sunan, 06/117, Raqm-5022,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/137, Raqm-8486, 11753,

Ibn Majah As-Sunan Al-Muqaddiamh, 01/42, Raqm-114,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/347, Raqm-445,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-140, Raqm-68.]