Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Fazilate Namaz Ka Bayan

Fasl-01 :

Fazilate Namaz Ka Bayan

01/119.    “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  (Shabe Me’raaz) Allah Ta’ala Ne Meri Ummat Par Pachaas-50 Namazein  Farz Kee To Mein Un (Namazo’n) Ke Saath Waapas Aaaya Yaha’n Tak Ki Mein Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Paas Se Guzara To Unhone Kaha Ki Allah Ta’ala Ne Aap Par Aaap Kee Ummat Ke Liye Kya Farz Kiya Hai? Mein Ne Kaha : Allah Ta’ala Ne Pachaas-50 Namazein Farz Kee Hain. Unhone Kaha Ki Apne Rabb Kee Taraf Waapas Jaaiye Kyun Ki Aap Kee Ummat Is Kee Taqat Nahin Rakhti, Pas Unhone Mujhe Waapas Lauta Diya (Meri Darkhwast Par) Allah Ta’ala Ne Un Ka Ek Hissa Kam Kar Diya. Mein Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Kee Taraf Waapas Gaya Aur Kaha Ki Allah Ta’ala Ne Ek Hissa Kam Kar Diya Hai. Unhone Kaha : Apne Rabb Kee Taraf Phir Jaaiye Kyun Ki Aap Kee Ummat Me Un Kee Taqat Nahin Hai, Pas Mein Waapas Gaya To Allah Ta’ala Ne Un Ka Ek Hissa Kam Kar Diya. Mein Un Kee Taraf Aaya To Unhone Phir Kaha Ki Apne Rabb Kee Taraf Jaaiye Kyun Ki Aap Kee Ummat Me In Kee Taaqat Bhi Nahin Hai Mein Waapas Lauta To (Allah Ta’ala Ne) Farmaya : Yeh Zahiran Paanch-05 (Namazein) Haiin Aur (Sawaab Kee Aitabar Se) Pachaas-50 (Ke Barabar) Hain Mere Nazdeek Baat Tabdil Nahin Hua Karti. Mein Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Paas Aaya To Unhone Kaha : Apne Rabb Kee Taraf Jaaiye (Aur Mazid Kami Ke Liye Darkhwast Kare) Mein Ne Kaha :  Mujhe Ab Apne Rabb Se Haya Aati Hai.  Phir (Jibra’il ‘Alayh-is-Salam) Mujhe Le Kar Chale Yaha Tak Ki Sidrat-ul-Muntaha Par Pahonche Jise Mukhtalif Rango’n Ne Dhaanp Rakkha Tha, Nahin Ma’loom Ki Woh Kya Hain? Phir Mujhe Jannat Me Daakhil Kiya Gaya Jis Me Motiyo’n Ke Haar Hain Aur Us Kee Mitti Mushk Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/136, Raqm-342,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1217, Raqm-3164,

Muslim Fi As-Sahih, 01/148, Raqm-163,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/221, Raqm-449,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/448, Raqm-1399,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/143, Raqm-21326,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 16/421, Raqm-7406,

Bayhaqi Fi As-Sunan-us-Sughra, 01/191, Raqm-257,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 02/721, Raqm-714,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/119, Raqm-354,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-197, 198, Raqm-119.]

02/120.    “Hazrat ‘Uthman Bin Affan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Woh Farmate Hain Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Irshad Farmaya : Jis Ne Yaqin Kar Liya Ki Namaz Haqq Hai Aur (Hum Par) Farz Hai To Woh Jannat Me Daakhil Hoga.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/60, Raqm-423,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/144, Raqm-243,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 01/58, Raqm-1562,

Bazzar Fi Al-Musnad, 02/87, Raqm-439,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/40, Raqm-2808,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/47, Raqm-49,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/288,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-198, 199, Raqm-120.]

03/121.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Farmate Hain Ki Mein Ne RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna : Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hajjat-ul-Wida’ Ke Mouke Par Khitaab Karte Hu’e Farmaya : Apne Rabb Se Daro, Apni Paancho’n Namazein Ada Karte Raho Aur Apne Mahine (Ramadaan) Ke Roze Rakkha Karo Aur Apne Maalo’n Kee Zakat Diya Karo Aur Apne Oolul-Amr (Sahib-E Hukm) Kee Ita’at Karo To Tum (Is Ke Badle Me) Apne Parwardigar Kee Jannat Me Daakhil Ho Jaa’oge.”

رواه الترمذي وأحمد وابن خزيمة والحاكم.

وفال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/516, Raqm-616,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/251, Raqm-22215, 22312,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/12,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/52, 547, Raqm-19, 1436,

وقال : هذا صحيح وسائر رواته متفق عليهم،

Tabrani Al-Mu’jam-ul-Kabir, 08/154, Raqm-7664,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/05, Raqm-7348,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,05/64, Raqm-1687,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-199, Raqm-121.]

04/122.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Farmate Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Logo’n!  Jaan Lo Ki Mere Baa’d Ko’i Nabi Nahin Aur Na Hee Tumhare Baa’d Ko’i Or Ummat Hai. Khabardar! Sirf Apne Rabb Kee Hee Ibadat Karo, Aur Apni Paanch-05 (Farz) Namazein Ada Karo, Aur Apne Maah (Ramadaan) Ke Roze Rakho, Dili Razamandi Ke Saath Apne Maalo’n Kee Zakaat Ada Karo Aur Apne (Aadil) Hukmarano’n Kee Ita’at Karo, To Tum Apne Rabb Kee Jannat Mein Daakhil Ho Jaa’oge.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 08/115, Raqm-7535,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 02/505, Raqm-1061,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-199, 200, Raqm-122.]

05/123.    “Hazrat Ubadah Bin Saamat RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Unhone Bayan Kiya Ki Mein Ne RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna : Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Paanch-05 Namazein Hain, Jin Ko Allah Ta’ala Ne Apne Bando Par Farz Qaraar Diya Hai, Jis Ne Un Namazo’n Ko Behtareen Wuzoo Ke Saath Un Ke Muqarrah Awqaat Par Ada Kiya Aur Un Namazo’n Ko Rukoo’, Sujud Aur Kaamil Khushuoo’ Se Ada Kiya To Ayse Shakhs Se Allah Ta’ala Ka Waada Hai Ki Us Kee Maghfirat Farma De Aur Jis Ne Aysa Nahin Kiya (Ya’ni Namaz Hee Na Padhi Ya Namaz Ko Achchhi Tarah Na Padha) To Ayse Shakhs Ke Liye Allah Ta’ala Ka Ko’i Waada Nahin Hai Agar Chaahe To Us Kee Maghfirat Farma De Aur Chaahe To Us Ko ‘Azaab De.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/115, Raqm-425,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/317, Raqm-22756,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 05/56, Raqm-4658,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/126, Raqm-9315,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/366, Raqm-6292,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/148, Raqm-546,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-200, 201, Raqm-123.]

06/124.    “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Sarma Ke Mousam Me Jab Patte (Darakhto’n Se) Geer Rahe They Baahar Nikle, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Darakht Kee Do Shaakho’n Ko Pakad Liya, Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Shaakh Se Patte Geerne Lage. Raawi Kehte Hain Ki Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Pukaara : Aye Aboo Dhar! Mein Ne ‘Arz Kiya : Labbaik Ya RasoolAllah ﷺ! Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Musalman Banda Jab Namaz Is Maqsad Se Padhta Hai Ki Use Allah Ta’ala Kee Razamandi Haasil Ho Jaa’e To Us Ke Gunaah Isi Tarah Jhad Jaate Hain Jis Tarah Yeh Patte Darakht Se Jhadte Jaa Rahe Hain.”

رواه أحمد إسناده حسن.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/179, Raqm-21596,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/151, Raqm-560,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-201, Raqm-124.]

07/125 .   “Hazrat Hasan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Namazi Ke Liye Teen³ Khaslatein (Aadatein) Hain : (Ek) Yeh Ki Us Ke Dono’n Qadmo’n Se Le Kar Sar Tak Rahmate Ilahi Naazil Hoti Rehti Hai Aur Doosara Yeh Ki Mala’ika Use Us Ke Liye Dono’n Qadmo’n Se Le Kar Aasman Tak Ghere Hu’e Rehte Hain Aur (Teesra) Yeh Ki Nida Karne Waala Nida Karta Rehta Hai Ki Agar Munaajaat Karne Waala (Ya’ni Namaz Padhne Waala) Yeh Jaan Leta Ki Woh Kis Se Raaz Wa Niyaaz Kee Baate Kar Raha Hai To Woh Namaz Se Kabhi Waapas Na Laut’ta.”

[Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 01/49, Raqm-150,

Maruzi Ta’zim Qadr-us-Salah,01/199, Raqm-160,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 05/292,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-201, 202, Raqm-125.]

08/126.    “Hazrat Humraan Bin Abaan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Hum Hazrat ‘Uthman Bin Affan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee Khidmat Me Haazir They To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Paani Talab Kiya Aur Phir Wuzoo Kiya Jab Aap Wuzoo Se Faarigh Hu’e To Aap Muskuraye Aur Poochha Ki Kya Tum Jaante Ho Ki Mein Kis Wajah Se Muskuraya Hoo’n? To Phir Aap Ne Khud Hee Farmaya : Ek Martaba Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Wuzoo Farmaya Jis Tarah Mein Ne Wuzoo Kiya Hai Aur Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Muskuraaye Aur Poochha : Kya Tum Jaante Ho Ki Mein Kis Wajah Se Muskuraya Hoo’n? To Hum Ne Jawab Diya : Allah Ta’ala Aur Us Ka Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Hee Behtar Jaante Hain. To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Banda Bade Ehtmaam Ke Saath Wuzoo Mukammal Karta Hai Aur Phir Namaz Padhta Hai Aur Namaz Ko Bhi Bade Ehtamaam Ke Saath Mukammal Karta Hai To Jab Woh Namaz Se Faarigh Hota Hai To Woh Is Tarah Gunaaho’n Se Paak Hota Hai Goya Ki Woh Apni Maa Ke Batan(Pet) Se Abhi Payda Hua Hai.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/61, Raqm-403,

Bazzar Fi Al-Musnad, 02/83, Raqm-435,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/49, Raqm-59,

Husayni Fi Al-Bayan Wa’t-Ta’rif, 01/209, Raqm-542,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-202, 203, Raqm-126.]

09/127.    “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Kee, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmay : Yaqinan Pehli Chiz Jis Ka Hisaab Bande Se Liya Jaa’ega Woh Namaz Hai Pas Agar Namaz Durust Hogi To Bande Ke Jumla Aamaal Durust Honge Aur Agar Namaz Durust Na Hu’i to Doosre Tamaam Aamaal Bhi Durust Nahin Honge.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/240, Raqm-1859,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/106, Raqm-788,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,07/145, Raqm-2579,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/150, Raqm-551,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/292,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-203, Raqm-127.]

10/128.    “Hazrat Aboo ‘Uthman Nuhdi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Unhone Bayan Kiya Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Musalman Namaz Padhta Hai Aur Us Ke Gunaah Us Ke Sar Par Dhare Rehte Hain Pas Jis Waqt Woh Sajda Karta Hai To Us Ke Gunaah Jhadte Chale Jaate Hain Aur Jab Woh Namaz Se Faarigh Hota Hai To Us Kee Haalat Aysi Ho Jaati Hai Ki Us Ke Tamaam Gunaah Us Se Jhad Chuke Hote Hain.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 02/272, Raqm-1153,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 06/250, Raqm-6125,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/145, Raqm-3144,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/145, Raqm-533,

Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 14/313, Raqm-7634,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/300,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-203, 204, Raqm-128.]

11/129.    “Hazrat ‘Amr Bin Shu’ayb RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ba-Wasta Waalid Apne Daada Se Riwayat Karte Hain Unhone Kaha Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Apni Aulaad Ko Jab Woh Saat-07 Saal Ke Ho Jaa’e’n To Namaz Ka Hukam Kiya Karo Aur Jab Woh Das-10 Saal Kee ‘Umr Ko Pahonch Jaa’e’n To Namaz Kee Paabanmdi Na Karne Par Unhe’n Maara Karo Aur Un Ke Sone Kee Jagah Alag Alag Karo.”

رواه أبو داود وأحمد.

“Aur Ek Riwayat Me ‘Abd-il-Malik Bin Rabi’ Bin Sab’ra Ba-Wasta Apne Waalid Apne Daada Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Saat-07 Saal Ke Bachche Ko Namaz Sikhaawo Aur Das-10 Saal Ke Bachche Ko Namaz (Na Padhne) Par Saza Do.”

رواه الترمذي وأبو داود.

وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح..

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/259, Raqm-407,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/133, Raqm-494, 495,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/187,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/311, Raqm-708,

Daraqutni Fi As-Sunan, 01/230, Raqm-01, 03,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/102, Raqm-1002,

Darami Fi As-Sunan, 01/393, Raqm-1431,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/228, 229, Raqm-3050, 3052,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/398, Raqm-8650,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 07/115, Raqm-6546,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-204, Raqm-129.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Farz Namazo’n Ka Bayan

Fasl-02 :

Farz Namazo’n Ka Bayan

12/130.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se ‘Arz Kiya :  Allah Ta’ala Ke Ha’n  Kounsa Amal Sab Se Ziyaada Mahboob Hai? Farmaya :  Waqt Muqarrara Par Namaz Ada Karna.  Mein Ne ‘Arz Kiya :  Phir Kounsa?  Farmaya :  Waaledain Ke Saath Nek Sulook Karna.  Mein Ne ‘Arz Kiya : Phir Koun Sa?  Farmaya : Allah Ta’ala Kee Raah Me Jihaad Karna.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/697, Raqm-504,

Muslim Fi As-Sahih, 01/89, Raqm-85,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 01/325, Raqm-173, Nasa’i Fi As-Sunan, 01/292, Raqm-611,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-205, Raqm-130.]

13/131.    “Hazrat Jaabir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Insan Aur Us Ke Kufr Ke Darmiyan Farq (Sirf) Namaz Ka Chhodna Hai.”

رواه مسلم والترمذي والفظ له.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/88, Raqm-82,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/13, Raqm-2620, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/219, Raqm-02 : 4678,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/231, Raqm-463,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/342, Raqm-1078,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-205, 206, Raqm-131.]

14/132.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Paancho’n Namazein Aur Jum’a Agle Jum’a Tak Aur Ramadaan Agle Ramadaan Tak Sab Darmiyani Arse Ke Liye Gunaaho’n Ka Kaffara Ho Jaate Hain Jab Ki Is Dauraan Insaan Kabira Gunaaho’n Se Bacha Rahe.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/209, Raqm-233,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 01/418, Raqm-214, Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/196, Raqm-598,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/359, Raqm-8700,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/24, Raqm-1733,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/207, Raqm-412,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-206, Raqm-132.]

15/133.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Bataawo! Agar Tum Me Se Kisi Ke Darwaaze Par Ek Darya Ho Jis Me Woh Har Roz Paanch-05 Martaba Gusl Kare To Kya Us (Ke Badan) Par Kuchh Mayl Baaqi Rahega? Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Ne ‘Arz Kiya : Us (Ke Badan) Par Bilkul Mayl Baaqi Nahin Rahega. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Paanch Namazo’n Ki Misaal Bhi Aysi Hai, Allah Ta’ala Un Ke Sabab (Bande Ke Saare) Gunaah Mita Deta Hai.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/462, Raqm-667,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/151, Raqm-2868,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/230, Raqm-462,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/447, Raqm-1397,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/143, Raqm-323,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 01/160, Raqm-310,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/14, Raqm-1726,

Darami Fi As-Sunan, 01/283, Raqm-1182, 1183,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/71, Raqm-518, 8911,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-206, 207, Raqm-133.]

16/134.    “Hazrat Burayda RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Hamare Aur Un (Kafiro’n) Ke Darmiyan Ahad Namaz Hee Hai, Jis Ne Ise Chhoda Us Ne Kufr Kiya.”

رواه الترمذي والنساءي وابن ماجه.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

“Aur ‘Abd Allah Bin Shaqiq Ooqayli Se Marwi Hai, Woh Farmate Hain Ki Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Namaz Ke Siwa Kisi Doosre Amal Ke Tark Ko Kufr Nahin Jaante They.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/13, Raqm-2621, 2622,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/231, Raqm-463,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/342, Raqm-1079,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/48, Raqm-11,

Daraqutni Fi As-Sunan, 02/52, Raqm-02,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 04/305, Raqm-1454,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/145, Raqm-329,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/167, Raqm-30396,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/346, Raqm-22987, 23057,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/366, Raqm-6291,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/72, Raqm-43, 2795,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-207, 208, Raqm-134.]

17/135 .   “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna : Qiyaamat Ke Din Bande Se (Sab Se) Pehle Jis Amal Ka Hisaab Hoga Woh Namaz Hai, Agar Yeh Sahih Hua To Woh Kamyab Hua Aur Nizaat Paa Gaya Aur Agar Yeh Thik Na Hua To Banda Nakaam Hua Aur Us Ne Nuqsaan Uthaaya Phir Agar Farz Namaz Me Kuchh Kami Rahegi To Allah Ta’ala Farma’ega : Kya Mere Bande Ke Paas Ko’i Nafl Hai? Phir Us Se Farz Kee Kami Poori Kee Jaa’egi, Phir Tamaam Aamaal Ka Isi Tarah Hisab Kitaab Hoga (Ya’ni Farz Aamaal Ke Na Hone Kee Surat Me Nawafil Se Kami Poori  Kee Jaa’egi).”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/269, Raqm-413,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/232, Raqm-465, 467,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/458, Raqm-1425,

Darami Fi As-Sunan, 01/361, Raqm-1`355, Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 07/276, Raqm-36047,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/240, Raqm-1859,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/425, Raqm-9490,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 11/96, Raqm-6225,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/323,Raqm-2468,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/182, Raqm-3286,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/202, Raqm-767,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-208, 209, Raqm-135.]

18/136.    “Hazrta Aboo Hurairah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Qasam Us  Zaat Kee Jis Ke Qabza-e Qudrat Me Meri jaan Hai! Mein Ne Iraada Kiya Ki Lakdiya’n Ikat’thi Karne Ka Hukm Doo’n, Phir Namaz Ka Hukm Doo’n To Is Ke Liye Azaan Kahi Jaa’e. Phir Ek Aadami Ko Hukm Doo’n Ki Logo’n Kee Imaamat Kare Phir Ayse Logo’n Kee Taraf Nikal Jaao (Jo Namaz Me Haazir Nahin Hote) Aur Un Ke Gharo’n Ko Aag Laga Doo’n. Qasam Us Zaat Kee Jis Ke Qabza-e Qudrat Me Meri Jaan Hai! Agar Un Me Se Ko’i Jaanta Ki Use Gosht Se Pur Haddi Ya Do Umda Khuriya (Paaye) Milengi To Zaroor Namaaze Isha Me Shaamil Hota.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/231, Raqm-618,

Bukhari Fi As-Sahih, 01/234, Raqm-626,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/852, Raqm-2288,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2640, Raqm-6797,

Muslim Fi As-Sahih, 01/451, Raqm-651,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/150, Raqm-548,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/259, Raqm-791,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/370, Raqm-1484,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 01/292, Raqm-3351,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/55, Raqm-2853,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/351, Raqm-1257,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/163,Raqm-602,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-209, 110, Raqm-136.]

19/137.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ba Jam’a’at Namaz Ada Karna Tanha Namaz Ada Karne Par Satta’is Darja Fazilat Rakhta Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/231, Raqm-619, 621,

Muslim Fi As-Sahih, 01/450, Raqm-650,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 01/420, Raqm-251,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/103, Raqm-837,

As-Sunan-ul-Kubra, 01/294, Raqm-911,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/129, Raqm-288,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/401, Raqm-2052,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/52,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/65, Raqm-5332, 5921,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/59, Raqm-4734,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/47, Raqm-2826,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Silsilat-ul-Dhahab, 01/44, Raqm-09,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu, 01/158, Raqm-586,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-210, Raqm-137.]

20/138.    “Hazrat Aboo QatadahBin Rib’i RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Allath Ta’ala Ne Farmaya :  Mein Ne Aap Kee Ummat Par Paanch Namazein Farz Kee Hain Aur Mein Ne Apne Yaha’n Pakka Waada Kar Rakkha Hai Ki Jo In Ke Awqaat Ke Saath Un Kee Paabandi Karega Use Jannat Me Daakhil Karunga Aur Jo In Kee Pabandi Nahin Karega To Us Ke Saath Mera Ko’i Ahad Nahin (Ki Use Saza Doo’n Ya Bakhsh Doo’n).”

رواه أبو داودد وابن ماجه. واللفذ له.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/117, Raqm-430,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/450, Raqm-1403,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,08/305, Raqm-368,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/78, Raqm-573,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 03/166, Raqm-4440,

Maruzi Ta’zim Qadr-us-Salah, 02/970, Raqm-1054,

Maqrizi Fi Mukhtasar Kitab Al-Witr, 01/31, Raqm-13,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-210, 211, Raqm-138.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Fazilate Sunan Aur Nawaafil Ka Bayan

Fasl-03 :

Fazilate Sunan Aur Nawaafil Ka Bayan

21/139.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Allah Ta’ala Farmata Hai :  Jo Mere Kisi Wali Se Dushmani Rakkhe Mein Us Se E’lane Jang Karta Hoo’n Aur Mera Banda Aysi Kisi Chiz Ke Zari’e Mera Qurb Nahin Paata Jo Mujhe Fara’iz Se Ziyaada Mahboob Ho Aur Mera Banda Nafli Ibadat Ke Zari’e Barabar Mera Qurb Haasil Karta Rehta Hai Yaha Tak Ki Mein Us Se Mahabbat Karne Lagta Hoo’n Aur Jab Mein Us Se Mahabbat Karta Hoo’n To Mein Us Ke Kaan Ban Jaata Hoo’n Jis Se Woh Sunta Hai Aur Us Kee Aankh  Ban Jaata Hoo’n Jis Se Woh Dekhta Hai Aur Us Ka Haath Ban Jaata Hoo’n Jis Se Woh Pakadta Hai Aur Us Ka Paaun Ban Jaata Hoo’n Jis Se Woh Chalta Hai Agar Woh Mujh Se Sawaal Karta Hai To Mein Use Zaroor ‘Ata Karta Hoo’n Aur Agar Woh Meri Panaah Maangta Hai To Mein Zaroor UsePanaah Deta Hoo’n. Mein Ne Jo Kaam Karna Hota Hai Us Me Kabhi Is Tarah Fikrmand Nahin Hota Jaise Banda-e Momin Kee Jaan Lene Me Hota Hoo’n. Use Maut Pasand Nahin Aur Mujhe Us Kee Taklif Pasand Nahin.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2384, Raqm-6137,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/58, Raqm-347,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/219,

Bayhaqi Fi Kitab-uz-Zuhd Al-Kabir, 02/269, Raqm-696,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-212, 213, Raqm-139.]

22/140.    “Hazrat Rabi’ Bin Ka’b Aslami RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Mein Raat Ko Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Me Raha Karta Tha Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Istinja’ Aur Wuzoo Ke Liye Paani Laata. Ek Martaba Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : “Maang Kya Mangta Hai” Mein Ne ‘Arz Kiya :  Mein Aap Se Jannat Kee Rafaaqat Maangta Hoo’n, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Is Ke Ilaawah “Aur Kuchh” Mein Ne Kaha Mujhe Yahi Kaafi Hai. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : To Phir Kasrate Sujud Se Apne Ma’amle Me Meri Madad Karo.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/353, Raqm-489,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/35, Raqm-1320,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/227, Raqm-1138,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/242, Raqm-724,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/59,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 05/56, Raqm-4570,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/486, Raqm-4344,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/152, Raqm-564,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-213, Raqm-140.]

23/141.    “Umm-ul-Mu’minin Hazrat Ummi Habiba RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Mein Ne Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna :  Jo Bhi Musalman Allah Ta’ala Ke Liye Har Roz Baarah Rak’at Nafl Fara’iz Ke Ilaawah Ada Karta Hai, Allah Ta’ala Us Ka Ghar Jannat Me Bana Deta Hai Ya Jannat Me Us Ka Ghar Bana Diya Jaata Hai.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/503, Raqm-728,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/18, Raqm-1250,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/264, Raqm-1808,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/361, Raqm-1141,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/202, Raqm-1185,

Darami Fi As-Sunan, 01/397, Raqm-1438,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/327, Raqm-26818,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-213, 214, Raqm-141.]

24/142.    “Umm-ul-Mu’minin Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Farmati Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jis Shakhs Ne Din Aur Raat Me (Fara’iz Ke Ilaawah) Baarah Rak’at Sunntein Ada Kee To Allah Ta’ala Us Ke Liye Jannat Me Makaan Banaayega. (In Sunnato’n Kee Tafsil Yeh Hai) Chaar⁴ Rak’atein Zohar Se Pehle Aur Do² Rak’aein Zohar Ke Baa’d, Do² Rak’atein Maghrib Ke Baa’d, Do² Rak’atein Isha Ke Baa’d Aur Do² Rak’atein Fajr Se Pehle.”

رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/274,Raqm-415, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/18, Raqm-1251,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/119, Raqm-873,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/361, Raqm-1140,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/51, Raqm-5127,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih,02/204,  Raqm-1188,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/456, Raqm-1173,

وقال : الإسنادين صحيحان.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-214, 215, Raqm-142.]

25/143.    “Hazrat Zayd Bin Saabit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Logo’n! Apne Gharo’n Me Namaz Padha Karo Kyun Ki Siwaaye Farz Namaz Ke Aadami Ki Afzal Namaz Woh Hai Jo Woh Apne Ghar Mein Padhe.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/256, Raqm-798,

Muslim Fi As-Sahih,01/539, Raqm-781,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/274, Raqm-1044,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/211, Raqm-1203,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 06/238, Raqm-2491,

Darami Fi As-Sunan, 01/366, Raqm-1366,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-215, Raqm-143.]

فَضْلُ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ

26/144.    “Hazrat Aboo Salamah Bin ‘Abd-ir-Rahman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Unhone Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Daryaaft Kiya : Ramadaan-ul-Mubarak Me Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Namaz Kaysi Hoti Thi? To Unhone Farmaya :  Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ramadaan-ul-Mubarak Me Aur Us Ke Ilaawah Bhi (Namaaze Tahajjud) Gyaarah Rak’at Se Ziyadahh Nahin Padhte They Chaar⁴ Rak’atein Padhte.  To Un Ke Ada Karne Kee Khoobsoorati Aur Tawaalate (Qiyam) Ke Muta’alliq Kuchh Na Puchho. Phir Teen³ Rak’atein Padhte Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Ne Farmaya : Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Kya Aap Witr Padhne Se Pehle So Jaate Hain? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Aaishah! Be Shak Meri Aankhein Soti Hain Lekin Mera Dil Nahin Sota.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari As-Sahiih, 01/358, Raqm-1096,

Muslim Fi As-Sahih, 01/509, Raqm-738,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/302, Raqm-439, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/40, Raqm-1341,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/234, Raqm-1697,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/159, Raqm-393,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/120, Raqm-263,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/36, Raqm-24119,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 01/30, Raqm-49,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/217,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 06/186,Raqm-2430,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 03/38, Raqm-4711,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Athar, 01/282,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-215, 216, Raqm-144.]

27/145.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Raat Ka Qiyam Apne Oopar Laazim Kar Lo Ki Woh Tum Se Pehle Ke Nek Logo Ka Tariqa Hai Aur Tumhare Liye Qurbe Khudawandi Ka Ba’is Hai Aur Bura’iyo’n Ko Mita Ne Waala Aur Gunaaho’n Se Rokne Waala Hai.”

رواه الترمذي والحاكم.

وقال أبو عيسى : هذا حديث أصح، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/552, Raqm-3549,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/451, Raqm-1156,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/502, Raqm-4423,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 08/92, Raqm-7766,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-216, 217, Raqm-145.]

28/146.    “Hazrat ‘Amr Bin ‘Abasah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna : Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah ‘Azza Wa Jalla Apne Bande Ke Sab Se Ziyaada Nazdeek Raat Ke Aakhiri Hisse Me Hota Hai Agar Tum Us Waqt Allah Ta’ala Ka Zikr Karne Waalo’n Me Shaamil Ho Sakte Ho To Zaroor Ho Jaao.”

رواه الترمذي والنساءي.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/569, Raqm-3579,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/279, Raqm-572,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/226, Raqm-1137,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/182, Raqm-1147,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/453, Raqm-1162,

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح،

Bayhqi As-Sunan-ul-Kubra, 03/04, Raqm-4439,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 01/349, Raqm-605,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif,  01/245, Raqm-933,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-217, Raqm-146.]

29/147.    “Hazrat Asma’ Bint Yazeed RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Log Qiyaamat Ke Din Ek Maydan Me Ikat’the Ki’e Jaa’ege Aur Ek Munaadi Elan Karega, Jin Logo’n Kee Karwatein (Apne Rabb Kee Yaad Me) Bistaro’n Par Na Lagti Thi, Woh Kaha’n Hain? Woh Khade Ho Jaa’enge, Un Kee Ta’daad Bohat Kam Hogi Aur Woh Jannat Me Baghayr Hisaabo Kitaab Ke Daakhil Ho Jaa’ege Phir Baaqi (Bach Jaane Waale) Logo’n Ke Hisaab-o Kitaab Ka Hukm Jaari Kar Diya Jaa’ega.”

[Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/169, Raqm-3244, 693, 3246,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/433, Raqm-3508,

Ibn Mubarak Fi Kitab-uz-Zuhd, 01/101, Raqm-353,

Qurtubi Fi Al-Jaame’ Li-Ahkam Al-Qur’an (Tafsir Al-Qurtubi), 14/102,

Tabari Fi Jaame’-ul-Bayani ‘An Ta’wili Aayi-‘l-Qur’an Tafsir-ut-Tabari, 30/186,

Ibn Kathir Fi Tafsir-ul-Qr’an Al-Azim, 03/461,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-217, 218, Raqm-147.]

فَضْلُ صَلَاةِ الإِشْرَاقِ

30/148.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Sub’h Kee Namaz Ba Jam’a’at Padh Tuloo-e Aaftab Tak Baitha Allah Ta’ala Ka Zikr Karta Raha Phir Do² Rak’at Namaz (Isharaaq) Ada Kee Us Ke Liye Kaamil (Wa Maqbool) Hajj Aur Umrah Ka Sawaab Hai. Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Lafz ‘Taammah’ Ya’ni ‘Kaamil’ Teen³ Baar Farmaya.”

رواه الترمذي والطبراني والبيهقي.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/481, Raqm-586,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 02/42, Raqm-885,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/138, Raqm-9762,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/178, Raqm-667,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-218, Raqm-148.]

فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

31/149.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Chaasht Kee Do² Rak’at Kee Paabandi Karta Hai, Us Ke Gunaah Bakhsh Di’e Jaate Hain Chaahe Samandar Ke Jhaag Ke Baraabar Ho’n.”

رواه الترمذي وابن ماجه.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/341, Raqm-476,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/440, Raqm-1382,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/443, Raqm-9714,

Ibn Rahwayh Fi Al-Musnad, 01/338, Raqm-329,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/264, Raqm-996,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-218, 219, Raqm-149.]

فَضْلُ صَلَاةِ الْاَّوَّابِيْنَ

32/150.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ka Bayan Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Maghrib Kee Namaz Ke Baa’d 06 Nafl Is Tarah Padhe Ki Un Ke Darmiyan Ko’i Buri Baat Naa Kare Us Ke Liye Yeh Nafl Baarah Saal Kee Ibadat Ke Barabar Shumaar Honge.”

رواه الترمذي وابن ماجه.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 02/298, Raqm-435,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/369, Raqm-1167,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/227, Raqm-862,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-219, Raqm-150.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Ramzan-ul-Mubarak Ke Rozo’n Ka Bayan

Fasl-04 :

Ramzan-ul-Mubarak Ke Rozo’n Ka Bayan

33/151.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Ba Haalate Imaan Sawaab Kee Niyyat Se Ramadaan Ke Roze Rakhta Hai Us Ke Saabiqa Gunaah Bakhsh Di’e Jaate Hain.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/22, Raqm-38,

Muslim Fi As-Sahih,01/523, Raqm-760,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/49, Raqm-1372,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/157, Raqm-2203, 220,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/526, Raqm-1641,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-220, Raqm-151.]

34/152.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Ramadaan Shuru Hota Hai To Aasmaan Ke Darwaaze Khol Di’e Jaate Hain. (Aur Ek Riwaya Me Hai Ki) Jannat Ke Darwaje Khol Di’e Jaate Hain Aur Jahannam Ke Darwaaze Band Kar Di’e Jaate Hain Aur Shaytan (Zanjiro’n Me) Jakad Di’e Jaate Hain”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1194, Raqm-3103,

Muslim Fi As-Sahih, 02/758, Raqm-1079,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/126, 128, Raqm-2097, 2101,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/281, Raqm-7768,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-220, 221, Raqm-152.]

35/153.    “Hazrat Aboo Huraira RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Allah Ta’ala Ne Farmaya : Bani Aadam Ka Har Amal Usi Ke Liye Hai Siwaaye Roze Ke. Roza Sirf Mere Liye Hai Aur Mein Hee Is Ka Badala Deta Hoo’n. Aur Roza Dhaal Hai Aur Jis Roz Tum Me Se Ko’i Roze Se Ho To Na Fahash Kalami Kare Aur Na Jhaghde Aur Agar Use (Rozaedaar Ko) Ko’i Gaali De Ya Lade To Yeh Woh Keh De Ki Mein Roze Se Hoo’n. Qasam Hai Us Zaat Kee Jis Ke Qabza-e Qudrat Me  Muhammad Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Jaan Hai! Rozedaar Ke Moo’nh Kee Boo Allah ‘Azza Wa Jalla Ko Mushk Se Ziyaada Pyari Hai. Rozedaar Ke Liye Do Khushiyan Hain, Jin Se Use Farhat Hoti Hai : Ek (Farhate Iftar) Jab Woh Roza Iftar Karta Hai, Aur Doosri (Farhate Deedar Kee) Jab Woh Apne Rabb Se Milega To Apne Roze Ke Ba’is Khush Hoga.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/673, Raqm-1805,

Muslim Fi As-Sahih, 02/807, Raqm-1151,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/2217, Raqm-2213, 2218,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/270, Raqm-8094,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-221, Raqm-153.]

36/154.    “Hazrat Sahal Bin Sa’d RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hai Kee Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jannat Me Ek Darwaaza Hai Jise Rayyan Kaha Jaata Hai. Qiyaamat Ke Din Roza Daar Us Me Se Daakhil Honge Aur Un Ke Siwa Us Darwaaze Se Ko’i Daakhil Nahin Hoga. Kaha Jaa’ega :  Kaha’n Hain Roze Daar? Pas Woh Khade Honge, Un Ke Alawa Us Me Se Ko’i Aur Daakhil Nahin Ho Sakega. Jab Woh Daakhil Ho Jaa’ege To Use Band Kar Diya Jaa’ega, Phir Ko’i Aur Us Se Daakhil Nahin Ho Sakega.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/671, Raqm-1797,

Muslim Fi As-Sahih, 02/808, Raqm-1152,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/199,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/305, Raqm-8294,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 06/192, Raqm-5970,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-222, Raqm-154.]

37/155.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Riwayat Kee Ki Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Mujhe Ko’i (Aysa) Amal Bataayein (Jis Se Mein Jannat Me Daakhil Ho Jaaun) Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Roza Rakho, Us Ke Barabar Ko’i Amal Nahin Hai. Mein Ne ( Phir) ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ!  Mujhe Ko’i (Aur) Amal (Bhi) Bataaye Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Roza Rakho, Us Ke Barabar Ko’i Amal Nahin Hai.”

رواه النساءي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.

[Nasa’i Fi As-Sunan, -04/165, Raqm-2223,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/92, Raqm-2533,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/248, 249, Raqm-22194, 22195,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/194, Raqm-1893,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/213, Raqm-3426,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/582, Raqm-1533,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/297, Raqm-3587,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-222, 223, Raqm-155.]

38/156.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Tumhare Paas Maahe Ramadaan Aaya. Yeh Mubarak Mahina Hai.  Allah Ta’ala Ne Tum Par Is Ke Roze Farz Ki’e Hain. Is Me Aasmaano’n Ke Darwaaze Khol Di’e Jaate Hain Aur Jahannam Ke Darwaaze Band Kar Di’e Jaate Hain Aur Bade Shayaatin Jakad Di’e Jaate Hain. Is (Mahine) Me Allah Ta’ala Kee Ek Aysi Raat (Bhi) Hai Jo Hazaaro’n Mahino’n Se Afzal Hai Jo Is Ke Sawaab Se Mehroom Ho Gaya So Woh Mahrom Ho Gaya.”

“Aur Tabarani Ki Ek Riwayat Me Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Unhone Farmaya Ki Mein Ne Rsoolullah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Ramadaan-ul-Mubarak Ka Muqaddas Mahina Aa Gaya Hai.  Is Me Jannat Ke Darwaaze Khol Di’e Jaate Hain Aur Dozakh Ke Darwaze Band Kar Di’e Jaate Hain. Is Me Se Shayaatin Ko (Zanjiro’n Me) Jakad Diya Jaata Hai. Woh Shakhs Bada Hee Bad Nasib Hai Jis Ne Ramadaan Ka Mahina Paaya Lekin Us Kee Bakhshish Na Hu’i. Agar Us Kee Is (Maghfirat Ke) Mahine Me Bhi Bakhshish Na Hu’i To (Phir) Kab Hogi?”

[Nasa’i Fi As-Sunan, 04/142, Raqm-2106,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/66, Raqm-2416,

Ibn Abi Shayba Al-Musannaf, 02/270, Raqm-8867,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat,07/323,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/60, Raqm-1492,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/143,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-223, 224, Raqm-156.]

39/157.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Roza Dhaal Hai Aur Dozakh Kee Aag Se Bachaaw Ke Liye Mahfooz Qil’a Hai.”

رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي.

“Aur Ek Riwayat Me Hazrat Jaabir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Kiya Hai Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Roza Dhaal Hai Us Ke Saath Banda Khud Ko Dozakh Kee Aag Se Bachaata Hai.” (1)

رواه أحمد بإسناد حسن والبزار والطبراني والبيهقي.

[Ahmad Bin Al-Musnad, 02/402, Raqm-9214,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/289, Raqm-3571,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/50, Raqm-1451,

وقال : إسناده حسن،

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/271,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/180,

وقال : إسناده حسن.

(1) Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/396, Raqm-15299,

Bazzar An Ibn Abi Waqqas , 06/309, Raqm-2321,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 09/58, Raqm-8386,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/294, Raqm-3582,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhib, 02/50, Raqm-1452,

وقال : إسناد حسن.

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/271,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/180,

وقال : رواه أحمد وإسناده حسن.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-224, Raqm-157.]

40/158.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ne Farmaya : Aadami Ka Har Amal Us Ke Liye Hai Aur Har Neki Ka Sawaab Das-10 Guna Se La Kar Saat Sau-700 Guna Tak Hai. Siwaaye Roze Ke Ki Woh Mere Liye Hai Aur Mein Hee Us Kee Jaza ‘Ata Karta Hoo’n, Yaqinan Woh (Roze Daar) Khaana Aur Shahwate Nafsani Ko Meri Wajah Se Tark Karta Hai Aur Apna Pina Aur Shahwat Meri Wajah Se Tark Karta Hai, Pas Woh (Roza) Mere Liye Hai Aur Mein Hee Us Kee Jaza ‘Ata Karta Hoo’n.”

[Darami Fi As-Sunan, 02/40, Raqm-1770,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/443, Raqm-9712,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/197, Raqm-1898,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhib, 02/47, Raqm-1442,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-225, Raqm-158.]

41/159.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Tum Me Se Ko’i Shakhs Bhool Jaa’e Aur Khaa-Pee Le To Use Chaahiye Ki Woh Apna Roza Poora Kare Kyun Ki Use Allah Ta’ala Ne Hee To Khilaaya Aur Pilaaya Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/682, Raqm-1831,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2455, Raqm-6292,

Muslim Fi As-Sahih, 02/809, Raqm-1155,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/535, Raqm-1673,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/425, Raqm-9485,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/244, Raqm-3275,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-225, 226, Raqm-159.]

42/160.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Har Ek Chiz Kee Zakaat Hai Aur Jism Kee Zakaat Roza Hai Aur Roza Aadha Sabr Hai.”

“Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Namaz Padho, Najaat Paa Jaaoge Aur Zakaat Ada Karo Falaah Paa Jaa’oge Aur Roze Rakho, Shehat Wa Tandurasti Pawoge Aur Safar Karo Ghani Ho Jawoge.” (1)

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/555, Raqm-1745,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 06/193, Raqm-5973,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/162, Raqm-229,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/292, Raqm-3577,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 03/331, Raqm-4996,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhib, 02/51, Raqm-1459,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/182,

(1)Rabi’ Al-Musnad, 01/122, Raqm-291,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-226, Raqm-160.]

43/161.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs (Ba Haalate Roza) Jhoot Bolna Aur Us Par (Bure) Amal Karna Tark Na Kare To Allah Ta’ala Ko Us Kee Ko’i Zaroorat Nahin Ki Woh Khaana Peena Chhod De.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/673, Raqm-1804,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2251, Raqm-5710,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/87, Raqm-707,

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/307, Raqm-2362,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/539, Raqm-1689,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/238, Raqm-3247,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/452, Raqm-9838,

Ibn Ja’d Fi Al-Musnad, 01/414, Raqm-2831,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-226, 227, Raqm-161.]

44/162.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Amr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-SallamNe Farmaya : Roza Aur Qur’an Qiyamat Ke Roz Banda-e Momin Ke Liye Shafa’at Karenge. Roza ‘Arz Karega : Aye Mere Allah! Din Ke Waqt Mein Ne Is Ko Khaane Aur Shawat Se Roke Rakkha Pas Is Ke Haqq Me Meri Shafa’at Qabool Farma Aur Qur’an Kahega Mein Ne Raat Ko Ise Jagaaye Rakkha Pas Is Ke Haqq Me Meri Shafa’at Qabool Farma, Pas Dono’n Kee Shafa’at Qabool Kar Li Jaa’egi.”

رواه أحمد والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/174, Raqm-6626,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/740, Raqm-2036,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/114, Raqm-385,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/346, Raqm-1994,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhib, 02/50, Raqm-1455,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/181,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-227, 228, Raqm-162.]

45/163.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Bayan Kee Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Sahri  Ke Khaane Ke Zari’e Din Ka Roza (Poora Karne) Ke Liye Madad Lo Aur Qayloola (Do Pahar Ko Kuchh Deri Kee Nind) Ke Zari’e Raat Ke Qiyam Ke Liye Madad Lo.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/540, Raqm-1693,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/214, Raqm-1939,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/588, Raqm-1551,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhib, 02/89, Raqm-1620,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-228, Raqm-163.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Nafli Rozo’n Ka Bayan

Fasl-05 :

Nafli Rozo’n Ka Bayan

46/164.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Noujawaano’n! Jo Tum Me Aurto’n Ke Huqooq Ada Karne Kee Taaqat Rakhta Hai To Woh Zaroor Nikaah Kare Kyun Ki Yeh Nigaah Ko Jhukaata Aur Sharmgaah Kee Hifaazat Karta Hai Aur Jo Nikaah Kee Taaqat Na Rakkhe To Us Ke Liye Zarooro Hai Ki Woh Roze Rakkhe, Be Shak Yeh Us Ke Liye (Buraa’i Se) Bachaaw Ka Zari’a Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/1950, Raqm-4779,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/673, Raqm-1806,

Muslim Fi As-Sahih, 02/1018,1019, Raqm-1400,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/219, Raqm-2046,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/8169, Raqm-2239, 2241,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/592, Raqm-1845,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/425, Raqm-4035,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 09/335, Raqm-4026,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-229, Raqm-164.]

47/165.    “Hazrat Aboo Ayyub Ansari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Ramadaan-ul-Mubarak Ke Roze Rakkhe, Phir Us Ke Baa’d Shawwal Ke Chhe-06 Roze Rakkhe Goya Us Ne ‘Umr Bhar Ke Roze Rakkhe.”

[Muslim Fi As-Sahih, 02/822, Raqm-1164, Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/132, Raqm-759, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/324, Raqm-2433,

Ibn Majaha As-Sunan, 10/547, Raqm-1716,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/164, Raqm-2866,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 04/135, Raqm-3908,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/660, Raqm-1512,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-229, 230, Raqm-165.]

48/166.    “Hazrat ‘Ali Bin Abi Talib RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Pandrah-15 Sha’baan Kee Raat Ho To Us Raat Ko Qiyaam Kiya Karo Aur Din Ko Roza Rakkha Karo Kyun Ki Allah Ta’ala Ghurube Aaftab Ke Waqt Aasmani Dunya Par Nuzool Farmata Hai Aur Farmata Hai : Kya Ko’i Meri Bakhshish Ka Taalib Hai Ki Mein Us Ko Bakhsh Doo’n?  Kya Ko’i Rizq Maangne Waala Hai Ki Mein Use Rizq Doo’n?  Kya Ko’i Bimaar Hai Ki Mein Use Shifa Doo’n? Kya Ko’i Ayse Hai? Ayse Hai?  Yaha’n Tak Ki Fajr Tulooa Ho Jaati Hai.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/44, Raqm-1388,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 02/10, Raqm-491,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/74, Raqm-1550,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-230, Raqm-166.]

49/167.    “Hazrat Aboo Qatadah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se ‘Aashura  Ke Roze Ke Mut’aliq Poochha Gaya To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh Roza Guzishta Saal Ke Gunaaho’n Ko Mita Deta Hai.”

[Muslim Fi As-Sahih, 02/819, Raqm-1162, Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/126, Raqm-752, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/321, Raqm-2425,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/553, Raqm-1738,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/150, Raqm-2796,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/308, Raqm-22674,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-231, Raqm-167.]

50/168.    “Hazrat Aboo Qatadah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Peer Ke Roze Ke Muta’alliq Poochha Gaya To Aaap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh Woh Din Hai Jis Me Meri Wiladate Ba Sa’adat Hu’i Aur Isi Din Mein Mab’oos Hua Ya Isi Din Mujh Par Qur’an Naazil Hua.”

[Muslim Fi As-Sahih, 02/819, Raqm-1162, Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/146, Raqm-2777,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/297, Raqm-22594,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/403, Raqm-3642,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/295, Raqm-7865,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/133, Raqm-144,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/300, Raqm-8259,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-231, Raqm-168.]

51/169.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Peer Aur Jumeraat Ko Aamaal (Baargaahe Ilahi Me) Pesh Ki’e Jaate Hain. Mein Chaahta Hoo’n Ki Mera Aamaal Roze Kee Haalat Me Pesh Ho.”

رواه الترمذي وابدالرزاق.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/122, Raqm-747,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/314, Raqm-7917,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/78, Raqm-1569,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-232, Raqm-169.]

52/170.    “Hazrat Aboo Qatadah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Yawme Arafa (Now-09 Zilhaja Ke Roze) Ke Muta’alliq Poochha Gaya To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Yawme Arafa Ka Roza) Guzishta Aur Aainda Saal Ke Gunaaho’n Ka Kaffara Hai. (Tirmidhi Ke Alfaz Yeh Hain) Ki Yawme Arafa Ke Roza Ke Muta’alliq Mujhe Allah Ta’ala Se Ummid Hai Ki Woh Use Guzishta Aur Aainda Saal Ka Kaffara Bana Deta Hai.”

رواه مسلموالترمذي.

وقال أبوعيسى : حديث أبي قتادة حديث حسن.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/819, Raqm-1162, Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/124, Raqm-749, Abo Dawud As-Sunan, 02/321, Raqm-2425,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/551, Raqm-1730,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/308, Raqm-22674,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-232, 233, Raqm-170.]

53/171.    “Hazrat Asma Bin Zayd RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne ‘Arz Kiya : Ya RasooAllah ﷺ!  Jis Qadar Aap Maahe Sha’baan Me (Nafli) Roze Rakhte Hain Us Qadar Mein Ne Aap Ko Kisi Aur Mahine Me (Nafli) Roze Rakhte Hu’e Nahin Dekha? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh Ek Aysa Mahina Hai Jo Rajab Aur Ramadaan Ke Darmiyan Me (Aata) Hai Aur Log Us Se Gaflat Barat’te Hain Haala’n Ki Is Mahine Me (Poore Saal Ke) Amal Allah Ta’ala Kee Taraf Uthaa’e Jaate Hain. Lehaaza Mein Chhahta Hoo’n Ki Mere Amal Roza Daar Hone Kee Haalat Me Uthaa’e Jaye.”

[Nasa’i Fi As-Sunan, 04/201, Raqm-2357, Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/201, Raqm-21801,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Athar, 02/82,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/346, Raqm-9765,

Al-Bazzar Fi Al-Musnad, 07/69, Raqm-2617,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,04/108, Raqm-1319,

وقال : إسناده حسن.

Baghawi Fi Musnad Usamah, 01/123, Raqm-48,

Mahamili Fi Amali,li Amali, 01/416, Raqm-485,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-233, Raqm-171.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Fazilate Qiyaame Ramadaan Ka Bayan

Fasl-06 :

Fazilate Qiyaame Ramadaan Ka Bayan

54/172.    “Hazrat Aboo Hurayrah Se Marwi Hai Ki RasoolAllah Ne Farmaya : Jis Ne Ramadaan Me Ba Haalate Iman Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Kiya To Us Ke Saabiqa Tamam Gunaah Mu’aaf Kar Di’e Jaate Ga’e.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/22, Raqm-37,

Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-759,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/201, Raqm-1602, 1603,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/408, Raqm-9277,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/336, Raqm-2203,

Darami Fi As-Sunan, 02/42, Raqm-1776,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-234, Raqm-172.]

55/173.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ne Halate Iman Mein Aur Sawaab Kee Niyyat Se Ramadaan Ke Roze Rakkhe To Us Ke Saabiqa Gunaah Mu’aaf Kar Di’e Jaate Hain Aur Jo Ramadaan Me Iman Kee Haalat Aur Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Karta Hai To Us Ke (Bhi) Saabiqa Gunaah Mu’aaf Kar Di’e Jaate Hain Aur Jo Laylat-ul-Qadr Me Iman Kee Haalat Aur Sawaab Kee Niyyat Se Qiyaam Kare Us Ke Guzishta Gunaah Bakhsh Di’e Jaate Hain.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/709, Raqm-1910, 37, 38, 1801, 1905,

Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-740,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/171, Raqm-808,

Aboo Dawud As’L-Sunan, 02/49, Raqm-1371,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/156, Raqm-02, 22,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/526, Raqm-1641,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-234, 235, Raqm-173.]

56/174.    “Hazrat ‘Abd-ir-Rahman Bin Awf RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ramadaan-ul-Mubarak Ka Zikr Farmaya To Sab Mahino’n Par Use Fazilat Dee. Is Ke Baa’d Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Iman Aur Husoole Sawaab Kee Niyyat Ke Saath Ramadaan Kee Raato’n Me Qiyaam Karta Hai To Woh Gunaaho’n Se Yoo’n Paak Saaf Ho Jaata Hai Jayse Woh Us Din Tha Jab Use Us Kee Mane Janam Diya Tha.”

“Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Be Shak Allah Ta’ala Ne Ramadaan Ke Roze Farz Ki’e Hain Aur Mein Ne Tumhaare Liye Us Ke Qiyaam (Namaaze Taraawih) Ko Sunnat Qaraar Diya Hai, Lehaaza Jo Shakhs Iman Aur Husoole Sawaab Kee Niyyat Ke Saath Maahe Ramadaan Ke Dino’n Me Roze Rakhta Aur Raato’n Me Qiyaam Karta Hai To Woh Gunaaho’n Se Yoo’n Paak Saaf Ho Jaata Hai Jayse Woh Us Din Tha Jab Us Kee Maa Ne Janam Diya Tha.”

[Nasa’i Fi As-Sunan, 04/158, Raqm-2208, 2210,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/421, Raqm-1328,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-235, 236, Raqm-174.]

57/175.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaaze Taraawih Padhne Ki Raghbat Dilaya Karte They Lekin Hukman Nahin Farmate They Chunanche Farmate Ki Jis Ne Ramadaan-ul-Mubarak Me Husoole Sawaab Kee Niyyat Se Aur Halate Iman Ke Saath Qiyaam Kiya To Us Ke Saabiqa (Pichhle Tamaam) Gunaah Bakhsh Di’e  Jaate Hain. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Wisaal Mubarak Tak Namaaze Taraawih Kee Yahi Surat Barqaraar Rahi Aur Khilafat E Aboo Bakr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Me Aur Phir Khilafat E Umar Farook RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Shurooa  Tak Yahi Surat Barqaraar Rahi.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/707, Raqm-1905,

Muslim Fi As-Sahih, 01/523, Raqm-759,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/171, Raqm-808,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/49, Raqm-1371,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/154, Raqm-2192,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/113, Raqm-249,

Ahmad Bin Hanbal Al-Musmad, 02/281, Raqm-7774,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/338, Raqm-2207,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/353, Raqm-141,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/258, Raqm-7719,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/493, Raqm-4378,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/120, Raqm-9299,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-236, 237, Raqm-175.]

58/176.    “Hazrat Imam Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Unhone Shiqa (Ya’ni Qabile I’temad) Ahle ‘Ilm Ko Yeh Kehte Hu’e Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Saabiqa Umatto’n Kee Umare’n Dikhaa’i Ga’i Ya Us Baare Me Jo Allah Ta’ala Ne Chaaha Dikhaaya To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Apni Ummat Kee Kam Umro’n Ka Khayaal Karte Hu’e Socha Ki Kya Meri Ummat Is Qadar Aamaal Kar Sakegi Jis Qadar Doosri Ummato’n Ke Logo’n Ne Tawaalate ‘Umr Ke Ba’is Kahi (Lambi ‘Umr Kee Wajah Se Ki’e).
To Allah Ta’ala Ne Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Shabe Qadar ‘Ata Farma Dee Jo Hazaar Mahino’n Se Bhi Afzal Hai.”

[Malik Fi Al-Muwatta’, 01/321, Raqm-698,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/323, Raqm-3667,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/65, Raqm-1508,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-237, Raqm-176.]

59/177.    “Hazrat Ubaada Bin Saamit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Hame’n Sabe Qadr Ke Baare Me Bataaye To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yeh (Raat) Maahe Ramadaan Ke Aakhri Ashre Me Ikkisawi-21, Teisawi-23, Pachchiswi-25, Sattaiswi-27, Untisawi-29 Ya Ramadaan Kee Aakhiri  Raat Hoti Hai. Jo Banda Is Me Imanon Sawaab Ke Iraade Se Qiyaam Kare Us Ke Agle Pichhle (Tamaam) Gunaah Bakhsh Di’e Jaate Hain.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/318, 321, 324, Raqm-22765, 22793, 22815,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/71, Raqm-1284,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/65, Raqm-1507,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/175, 176,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-237, 238, Raqm-177.]

60/178.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Mimbar Par Tashreef Farma Hu’e To Teen³ Baar Aameen, Aameen, Aameen Farmya. ‘Arz Kiya Gaya : Ya RasoolAllah ﷺ! Aap Mimbar Par Jalwa Afroz Hu’e To Aap Ne Aameen, Aameen, Aameen Farmaya (Is Kee Kya Wajah Hai?). Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Mere Paas Haazir Hu’e Aur Kehne Lage :  Jis Shakhs Ne Maahe Ramadaan Paaya Aur Us Kee Maghfirat Na Ho Saki To Woh Aag Me Gaya, Use Allah Ta’ala Apni Rahmat Se Door Kar De.  (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahein.  Us Par Mein Ne Aameen Kaha Aur Jis Shakhs Ne Maa Baap Dono’n Ko Paaya Ya Un Me Se Kisi Ek Ko Paaya Aur Un Ke Saath Neki Na Kee Aur Mar Gaya To Woh Aag Me Gaya. Allah Ta’ala Use Apni Rahmat Se Durr Kar De : (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahein .  To Mein Ne Aameen Kaha Aur Woh Shakhs Jis Ke  Paas Aap Ka Zikr Kiya Gaya Aur Us Ne Aaap Par Durood Na Padha Aur Usi Haalat Me Mar Gaya To Woh Bhi Aag Me Gaya. Allah Ta’ala Use Apni Rahmat Se Doorr Kar De (Aye Habibe Khuda!) Aap Aameen Kahein To Mein Ne Aameen Kaha.”

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/192, Raqm-1888,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 03/188, Raqm-907,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/225, Raqm-646,

Bazzar Fi Al-Musnad, 04/240, Raqm-1405,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/247, Raqm-3790,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 10/328, Raqm-5922,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/304, Raqm-8287,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/17, Raqm-8994,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 02/243, Raqm-2022,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/57, Raqm-1481,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-238, 239, Raqm-178.]

61/179.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Unhone Farmaya : Jab Maahe Ramadaan Shurooa Ho Jaata To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apna Kamar Band Kas Lete Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apne Bistar Par Tashrif Nahin Laate They Yaha’n Tak Ki Ramadaan Guzar Jaata.”

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/342, Raqm-2216,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/66, Raqm-24422,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/310, Raqqm-3624,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/143, Raqm-211,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-239, Raqm-179.]

62/180.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Unhone Farmaya Ki Jab Maahe Ramadaan Shurooa Hota To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Rang Mubarak Tabdeel Ho Jaata Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namazo’n Kee (Mazid) Kasarat Kar Dete Aur Allah Ta’ala Se Aajizi Wa Gidgida Kar Du’aa Kar Te Aur Is Maah Me Nihaayat Mohtaat Rehte.”

[Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/310, Raqm-3625,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/143, Raqm-212,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-240, Raqm-180.]

63/181.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Bayan Kee Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Be Shak Ramadaan-ul-Mubarak Me Raat Ke Pehle, Tisre Pahar Ke Baa’d Ya Aakhiri Tisre Pahar Ke Baa’d Ek Nida Kar Ne Waala Nida Karta Hai :  Hai Ko’i Sawaal Karne Waala Ki Woh Sawaal Kare To Use ‘Ata Kiya Jaa’e?  Kya Hai Ko’i Maghfirat Ka Talabgaar Ki Woh Maghfirat Talab Kare To Use Bakhsh Diya Jaa’e? Kya Hai Ko’i Towba Karne Waala Ki Woh Towba Kare To Allah Ta’ala Us Kee Towbah Qubool Kare.”

[Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/311, Raqm-3628,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-240, Raqm-181.]

64/182.    “Hazrat Ubada Bin Samit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Din Farmaya Jab Ki Ramadaan-ul-Mubarak Shurooa Ho Chuka Tha :  Tumhare Paas Barkato’n Waala Mahina Aa Gaya Hai Is Mahine Me Allah Ta’ala Tumhe’n Apni Rahmat Se Dhaanp Leta Hai. Rahmat Naazil Farmata Hai, Gunaaho’n Ko Mitaata Hai Aur Duaae Qubool Farmata Hai. Is Mahine Me Allah Ta’ala Tumhare Dilo’n Par Nazar Farmata Hai Aur Tumhari Wajah Se Apne Firishto’n Ke Saaamne Fakhr Farmaata Hai. Lehaaza Tum Apne Qalb Wa Baatin Se Allah Ta’ala Kee Bargah Me Neki Pesh Karo Kyun Ki Badbakht Hai Woh Shakhs Jo Is Maah Me Bhi Allah Ta’ala Kee Rahmat Se Mehroom Raha.”

رواه الطبراني ورواته ثقات كما قال المنذري والهيثمي.

[Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/60, Raqm-1490,

وقال : رواه الطبراني ورواته ثقات،

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/142,

وقال : رواه التبراني في الكبير.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-240, 241, Raqm-182.]

65/183.    “Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Maahe Ramadaan Me Allah Ta’ala Ka Zikr Kar Ne Waala Bakhsh Diya Jaata Hai Aur Is Maah Me Allah Ta’ala Se Maangne Waale Ko Naa Muraad Nahin Kiya Jaata.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 06/195, Raqm-6170,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/226, Raqm-7341,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/311, Raqm-3627,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/242, Raqm-3141,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/64, Raqm-1501,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 02/64,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-241, Raqm-183.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Faza’ile E’tekaf Ka Bayan

Fasl-07 :

Faza’ile E’tekaf Ka Bayan

66/184.    “Hazrat Aaishah Siddiqah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwee Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ramadaan-ul-Mubarak Ke Aakhiri Din E’tekaf Kiya Karte They,  Yaha’n Tak Ki Allah Ta’ala Ke Hukm Se Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Wisaal Mubarak Ho Gaya. Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Baa’d Aap Kee Azwaje Mutahharaat (Aap ﷺ Kee Paak Biwiyon) Ne Bhi E’tekaf Kiya Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/713, Raqm-1922,

Muslim Fi As-Sahih, 02/831, Raqm-1172,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/331, Raqm-2462,

Tirmidhi Fi As-Sunan, وقال : حديث حسن صحيح، 03/157, Raqm-790,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/258, Raqm-3338,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/564, Raqm-1773,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/92, Raqm-24657,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-242, Raqm-184.]

67/185.    “Hazrat Aboo Hurayrah Se Marwee Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Har Saal Ramadaan-ul-Mubarak Me Das-10 Din E’tekaf Farmate They, Aur Jis Saal Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Wisaal Hua Us Saal Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Bees-20 Din E’tekaf Kiya.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/719, Raqm-1939,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/332, Raqm-2466,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/562, Raqm-1769,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/259, Raqm-3343,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/336, Raqm-8416,

Darami Fi As-Sunan, 02/43, Raqm-1779,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-242, 243, Raqm-185.]

68/186.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ramadaan Ke Aakhiri Ashre Me E’tekaf Kiya Karte They. Naafia Kehte Hain Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar Ne Mujhe Masjid Me Woh Jagah Dikhaa’i Jaha’n Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam  E’tekaf Farmaya Karte They.”

[Muslim Fi As-Sahih, 02/830, Raqm-1171,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/332, Raqm-2465,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/564, Raqm-1773,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-243, Raqm-186.]

69/187.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Daryaaft Kiya : Mein Ne Daure Jahiliyat Me Mannat Maani Thi Ki Khaana-e Ka’ba Me Ek Raat Ka E’tekaf Karoonga. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apni Mannat Poori Karo.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/714, Raqm-1927,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1277, Raqm-1656,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/112, Raqm-1539,

روقال أبوعيسى : حديث عمرو حديث حسن صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/242, Raqm-3325,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/687, Raqm-2129,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/239, Raqm-2333,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-243, 244, Raqm-187.]

70/188.    “Hazrat Aaishah Siddiqah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Ne Farmaya : Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kisi Mareez Ke Paas Se E’tekaf Kee Haalat Me Guzarte To Baghair Thahre Hasbe Ma’mool Guzarte Jaate Aur Us Ka Haal Poochh Lete.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/333, Raqm-2472,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/321, Raqm-8378,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-244, Raqm-188. ]

71/189.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jab E’tekaf Farmate To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Liye Sutoone Tawbah (Masjide Nabawi Ke Ek Khambe Ka Naam) Ke Pichhe Takht Ya Bistar Bichha Diya Jaata.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/564, Raqm-1774,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/350, Raqm-2236,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 12/385, Raqm-13424,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/94, Raqm-8071,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 02/84, Raqm-641,

وقال : هذا إسناد صحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-244, Raqm-189.]

72/190.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwee Hai Ki  Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne E’tekaf Ke Baare Me Farmaya : Woh Gunaah Se Rok Deta Hai. Is Ke Liye Aisee Nekiya’n Likhee Jaati Hain Jo Tamaam Nekiyo’n Par Amal Karne Waalo’n Ke Liye Likhee Jaati Hai.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/567, Raqm-1781,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 04/207, Raqm-6632,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 02/85, Raqm-643,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-245, Raqm-190.]

73/191.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Allah Ta’ala Kee Raza Ke Liye Ek Din E’tekaf Karta Hai Allah Ta’ala Us Ke Aur Dozakh Ke Darmiyan Tees-30 Khandako’n Ka Faasla Kar Deta Hai, Har Khandak Mashriq Se Magrib Ke Darmiyani Faasle Se Zyaada Lambi Hai.”

رواه الطبراني بإسناد جيد.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/220, Rsqam-7326,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/263, Raqm-3971,

وقال : رواه الحاكم. وقال : صحيح الإسناد،

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 08/192,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-245, Raqm-191.]

74/192.    “Hazrat ‘Ali Bin Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Apne Waalid (Hazrat Imam Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu) Se Riwayat Karte Hain Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Ramadaan-ul-Mubarak Me Das-10 Din E’tekaf Karta Hai Us Ka Sawaab Do² Hajj Aur Do² Umrah Ke Baraabar Hai.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/128, Raqm-2888,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/425, Raqm-3966, 3967,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/96, Raqm-1649,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/173,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-245, 246, Raqm-192.]

75/193.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Shabe Qadr Ko Ramzan Ke Aakhiri Ashre Kee Taaq Raato’n (Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Ramadaan Kee Aakhiri Saat-07 Raato’n) Me Talaash Kiya Karo.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/710, Raqm-1913,

Muslim Fi As-Sahih, 02/823, Raqm-1165/1169,

Tirmidhi Fi As-Sunan,

 وقال حدث عائشة رضي الله عنحا حديث حسن صحيح،

03/158, Raqm- 792,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/53, Raqm-1385,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/319, 320, Raqm-693, 694,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-246, Raqm-193.]

76/194.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Umhone Farmaya : Jab Ramadaan Ke (Aakhiri Ashre) Ke Das-10 Din Baaqi Rah Jaate To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apna Kamar Band Kas Lete Aur Apne Ahle Khaana Se Alag Ho (Kar Ibadato Riyaazat Me Mashghool Ho) Jaate.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/66, Raqm-24422,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/143, Raqm-211,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-246, Raqm-194.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Sadqah Aur Zakat Ka Bayan

Fasl-08 :

Sadqah Aur Zakat Ka Bayan

77/195.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Behtarin Sadqa Woh Hai Jis Ke Baa’d (Bhi) Khush’haali Qaa’em Rahe, Aur Ibtida Un Logo’n Se Karo Jo Tumhare Zere Kafaalat Ho’n.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/208, Raqm-5041,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/129, Raqm-1676,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/69, Raqm-2544,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-247, Raqm-195.]

78/196.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Aye Ibn Aadam!  Tere Liye Zaroorat Se Ziyaada Chiz Ka Kharch Karna Behtar Hai Aur (Zaroorat Se Ziyaada Apne Paas) Roke Rakhna Bura Hai, Aur Baqadre Zaroorat (Apne Paas) Rakhne Par Tujhe Kuchh Malaamat Nahin Aur Pehle Un Par Kharch Karo Jo Tumhare Zere Kafalat (Zimma Daari Me) Hain Aur Oopar Ka Haath (Ya’ni Dene Waala Haath) Neeche Ke Haath (Ya’ni Lene Waale Haath) Se Behtar Hai.”

 رواه مسلم والترمي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/718, Raqm-1036,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/573, Raqm-2343,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/182, Raqm-7570,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/224, Raqm-3386,

Ruwayani Fi Al-Musnad, 02/303, Raqm-1251,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/40, Raqm-312,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/334, Raqm-1230,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-247, 248, Raqm-196.]

79/197.    “Hazrat Zabir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Hain Ki Ek Aadami Ne ‘Arz Kiya :  Ya RasoolAllah ﷺ!  Us Shakhs Ke Baare Me Aap Ka Kya Khayaal Hai Jis Ne Apne Maal Kee Zakaat Ada Kar Dee? RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ne Apni Maal Kee Zakaat Ada Kar Dee, Us Maal Ka Sharr Us Par Se Jaata Raha.”

رواه ابن خزيمة والطبراني واللفظ له والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/13, Raqm-2258,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/547, Raqm-1439,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/161, Raqm-1579,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/301, Raqm-1111,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/63,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-248, Raqm-197.]

80/198.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Too Ne (Apni Maal Kee) Zakaat Ada Kar Dee To Too Ne Apna Farz Ada Kar Diya. Aur Jo Shakhs Haraam Maal Jam’a Kare Phir Use Sadqa Kar De Use Us Sadqe Ka Ko’i Sawaab Nahin Milega Balki Us Ka Bojh Us Par Hoga.”

رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

[ Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/110, Raqm-2471,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/11, Raqm-3216,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/547, Raqm-1440,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-248, 249, Raqm-198.]

81/199.    “Hazrat Hasan Basri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apne Maal Wa Daulat Ko Zakaat Ke Zari’e Bachaao Aur Apni Bimaariyo’n Ka Ilaaz Sadqe Ke Zari’e Karo Aur Musibat Kee Lahro’n Ka Saamna Du’aa Aur Girya-Wa-Zaari Ke Zari’e Karo.”

[ Aboo Dawud As-Sunan : 133,

Tabarani An ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/279, Raqm-1923,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/128, Raqm-10194,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/282, Raqm-3558,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/301, Raqm-1112,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/63,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-249, Raqm-199.]

82/200.    “Hazrat Alqama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karet Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hame’n Farmaya : Tumhare Islam Kee Takmil Yeh Hai Ki Tum Apne Maal Kee (Kaamil) Zakaat Ada Kiya Karo.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 18/08, Raqm-06,

Ibn Qani’ Fi Mu’jam Al-Sahabah, 02/285, Raqm-816,

Shaybani Fi Al-Ahadu Wa’l-Mathani, 04/309, Raqm-2334,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/301, Raqm-1113,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/62,

رواه وقال : البزار.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-249, Raqm-200.]

83/201.    “Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Sadqa Allah Ta’ala Ke Gusse Ko Thanda Karta Hai Aur Buri Maut Se Bachaata Hai.”

رواه الترمذي وحسنه وابن حبان.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/52, Raqm-663,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/103, Raqm-3309,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/213,  Raqm-3351,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 05/218, Raqm-1897,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/272,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/413, Raqm-3834,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/07, Raqm-1283,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-250, Raqm-201.]

84/202.    “Hazrat Aboo Dhar Ghiffari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tumhara Apne Musalman Bhai Ke Saamne Muskuraana Bhi Sadqa Hai, Tumhara Neki Ka Hukm Dena Aur Buraa’i Se Rokna Bhi Sadqa Hai, Tumhara Bhatke Hu’e Ko Raasta Dikhaana Bhi Tumhare Liye Sadqa Hai, Aur Tumhara Kisi Andhe Ko Raasta Dikhaana Bhi Tumhare Liye Sadqa Hai, Aur Tumhaara Raaste Se Pat’thar, Kaanta Aur Haddi (Wagaira Taklif Dene Waali Chiz) Ka Hataana Bhi Tumhaare Haqq Me Sadqa Hai Aur Apne Dol Se Doosre Bhai Ko Baalti Me Paani Daalna Bhi Sadqa Hai.”

 رواه الترمذي وابن حبان.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/339, Raqm-1956,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/286, Raqm-529,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/183, Raqm-8342,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/457, Raqm-4070,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/235,

Maruzi Ta’zim Qadr-us-Salah, 02/817, Raqm-813,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/282, Raqm-4074,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/134,

Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/220, Raqm-864,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-250, 251, Raqm-202.]

85/203.    “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Me Se Har Ek Ke Jod Par Sadqa Hai Jab Woh Sub’h Kare, (Har Jod Kee Taraf Se Adaaygi Sadqa Yeh Hai Ki) Har Dafa (سُبْحَانَ اللهِ) Sub’hanAllah Kehna Sadqa Hai Aur Har Dafa (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) Al-Hamdulillah Kehna Sadqa Hai, Aur Har

Dafa  (ﻻَ إلَهَ إلَّااللهُ) La-Ilaha-IllAllah Kehna Sadqa Hai, Aur Har Dafa (اَللهُ أَكْبَرُ) AllahuAkbar Kehna Sadqa Hai Aur Neki Ka Hukm Dena Aur Buraa’i Se Rokna Bhi Sadqa Hai Aur In Sab Kee Taraf Se Chaasht Kee Do² Nafl Kaafi Hain.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/498, Raqm-720,

Muslim Fi As-Sahih, 02/607, Raqm-1006,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 03/119, Raqm-838,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/167, Raqm-21511, 7612,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/47, Raqm-4677, 7612,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/352, Raqm-352,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/54, Raqm-29460,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/264, Raqm-994,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-251, Raqm-203.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

A’izza’ Wa Aqraba’ Par Sadqah Karne Ka Bayan

Fasl-09 :

A’izza’ Wa Aqraba’ Par Sadqah Karne Ka Bayan

86/204.    “Hazrat Aboo Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Aadami Apne Ahl-o Ayaal (Ghar Waalo’n) Par Sawaab Kee Niyyat Se Kharch Karta Hai, To Woh (Jo Kuchh Bhi Kharch Karta Hai) Us Ke Liye Sadqe (Ka Sawaab) Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/30, Raqm-55,

Muslim Fi As-Sahih, 02/695, Raqm-1002,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/122,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-252, Raqm-204.]

87/205.    “Hazrat Saubaan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Behtarin Dinaar Woh Hai Jo Ko’i Shakhs Apne Ahl-o Ayaal (Ghar Waalo’n) Par Kharch Karta Hai, Behtarin Dinaar Woh Hai Jo Ko’i Shakhs Allah Ta’ala Kee Raah Me Apne Saathiyo’n Par Kharch Karta Hai, Aboo Qilaaba Ne Kaha : Aap Ne Ghar Waalo’n Par Kharch Shurooa Kiya Tha. Phir Aboo Qilaaba Ne Kaha : Us Shakhs Se Ziyaada Aur Kis Ka Ajr Hoga Jo Apne Chhote Bachcho’n Par Kharch Karta Hai. Allah Ta’ala Us Shakhs Ke Sabab Un Bachcho’n Ko Nafa Deta Hai Aur Ghani Karta Hai.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/691, Raqm-994,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/344, Raqm-1966,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/922, Raqm-2760,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/376, Raqm-9182,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/279, Raqm-22459, 22506,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 10/53, Raqm-4242,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/178, Raqm-7546,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/237, Raqm-3422,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/262, Raqm-748,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/236,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif,03/41, Raqm-2998,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-252, 253, Raqm-205.]

88/206.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Dinaar Woh Hai Jise Tum Allah Ta’ala Kee Raah Me Kharch Karte Ho, Ek Dinaar Woh Hai Jise Tum Miskeeno’n Par Sadqa Karte Ho, Aur Ek Dinaar Woh Hai Jise Tum Apne Ahle Khaana Par Kharch Karte Ho Un Me Sab Se Ziyaada Ajr Us Dinaar Par Milega Jise Tum Apne Ahle Khaana Par Kharch Karte Ho.”

[Muslim Fi As-Sahih, 02/692, Raqm-995,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/263, Raqm-751,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/476, Raqm-10177,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 09/39, Raqm-9079,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/222, Raqm-3079,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/236,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/41, Raqm-2997,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-253, 254, Raqm-206.]

89/207.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Sadqa Karne Ka Hukm Farmaya To Ek Aadami Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Mere Paas Ek Dinaar Hai. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Use Apne Oopar Kharch Kar Lo, Us Ne ‘Arz Kiya : Mere Paas Aur Bhi Hai, Farmaya : Use Apni Aulaad Par Kharch Kar Lo, ‘Arz Kiya : Mere Paas Aur Bhi Hai, Farmaya : Use Apni Beewi Par Kharch Kar Lo, ‘Arz Kiya : Mere Paas Aur Bhi Hai, Farmaya : Jis Ke Liye Tum Munaasib Samjho (Us Par Kharch Karo).”

رواه أبوداود والنساءي.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/132, Raqm-1691,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/62, Raqm-2535,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/34, Raqm-2314, 9181,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/78, Raqm-197, 750,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/126, Raqm-3337,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/237, Raqm-8508,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/585, Raqm-1514,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 07-466,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/236, Raqm-3421,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/266,

Shafi’iy Fi Al-Sunan Al-Ma’thoorah, 01/393, Raqm-549,

Aboo Mahasin Fi Mu’tasar Al-Mukhtasar, 01/126,

Humaydi Fi Al-Musnad, 02/495, Raqm-1176,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/42, Raqm-3005,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-254, Raqm-207.]

90/208.    “Hazrat Sulaiman Bin Aamir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kisi Haajat Mand Ko Sadqa Dena (Sirf) Ek Sadqa Hai Aur Rishtedaaro’n Ko Sadqa Dena Do² Sadqaat (Ke Barabar) Hai, Ek Sadqa Aur Doosara Sila Rehmi.”

رواه الترمذي وحسنه والنساءي وابن ماجه.

وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/46, Raqm-658,

Nasa’i As-Sunan 05/92, Raqm-2582,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/591, Raqm-1844,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 08/132, Raqm-3344,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/564, Raqm-1476,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-254, 255, Raqm-208.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-03 : ﴾Ibaadaat Aur Manaasik﴿

Hajj Aur Umrah Ka Bayan

Fasl-10 :

Hajj Aur Umrah Ka Bayan

91/209.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ne Is Ghar (Ka’be) Ka Hajj Kiya Phir Na To Aurat Ke Qareeb Gaya Aur Na Hee Ko’i Gunaah Kiya To (Tamam Gunaho’n Se Paak Ho Kar) Is Tarah Waapas Lauta Jaise Us Kee Maa Ne Use Janm Diya Tha.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/645, Raqm-1723, 1449, 1724,

Muslim Fi As-Sahih, 02/983, Raqm-1350,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/114, Raqm-2627,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/964, Raqm-2887,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-256, Raqm-209.]

92/210.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Ek Umrah Se Doosre Umrah Tak Ka Darmiyaani Arsa Gunaaho’n Ka Kaffaara Hai, Aur Hajje Mabroor (Maqbool Hajj) Ka Badla Jannat Hee Hai.”

Muttafaque Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/629, Raqm-1683,

Muslim Fi As-Sahih, 02/983, Raqm-1349,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/272, Raqm-933,

وقال أبوعيسى : هزا حديث حسن صحيح،

Nasa’i Fi As-Sunan,  05/115, Raqm-2629,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/964, Raqm-2888,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-256, 257, Raqm-210.]

93/211.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ko Fareeza-e Hajj Kee Adaaygi Me Ko’i Zaahiri Zaroorat Ya Ko’i Zaalim Badshah Ya Rokne Waali Bimari (Ya’ni Sakht Marz) Na Roke Aur Woh Phir (Bhi) Hajj Na Kare Aur (Fareeza-e Hajj Kee Adaaygi Ke Baghair Hee) Mar Jaa’e To Chaahe Woh Yahoodi Ho Kar Mare Ya Isaai Ho Kar (Allah Ta’ala Ko Us Kee Ko’i Fikr Nahin Hai).”

رواه الترمزي والدارمي واللفظ له وابن أبي شيبة.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/176, Raqm-812,

Darami Fi As-Sunan, 02/45, Raqm-1785,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 03/305, Raqm-14450,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/334, Raqm-8443,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/430, Raqm-3979,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 03/625, Raqm-1820,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-257, 258, Raqm-211.]

94/212.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Hajj Aur Umrah Karne Waale Allah Ta’ala Ke Mehmaan Hain, Woh Us Se Du’aa Kare To Un Kee Du’aa Qubool Karta Hai, Aur Agar Us Se Bakhshish Talab Kare To Unhe’n Bakhsh Deta Hai. (Ek Riwayat Me) Jihaad Karne Waala, Haj Karne Waala Aur Umrah Karne Waala (Ke Alfaaz Bhi Hain).”

رواه ابن ماجه والطبراني والبيهقي.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/09, Raqm-2892,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 09/447, Raqm-3692,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 06/247, Raqm-6311,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 05/262, Raqm-10168,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/107, Raqm-1697,

وقال المنذرى: رواه البزار و رجاله ثقات.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-257, 258, Raqm-212.]

95/213.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Baytullah Me Daakhil Ho Gaya Woh Neki Me Daakhil Ho Gaya Aur Buraa’i Se Khaarij Ho Kar Maghfirat Paa Gaya.”

رواه ابن خزيمة والطبراني.

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/332, Raqm-3013,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 11/200, Raqm-11490,

Haythami Majma‘-uz-Zawa’id 03/293,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-258, Raqm-213.]

96/214.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hame’n Khutba Diya Aur Farmaya : Aye Logo’n! Tum Par Hajj Farz Kar Diya Gaya Hai Phir Hajj Kiya Karo. Ek Shakhs Ne ‘Arz Kiya, Ya RasoolAllah ﷺ! Kya Har Saal Hajj Farz Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Khaamosh Rahe, Yaha’n Tak Ki Tin³ Baar Us Ne Yahi ‘Arz Kiya : Is Ke Baa’d Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Agar Mein Ha’n Keh Deta To (Har Saal) Farz Ho Jaata, Aur Phir Tum Is Kee Taaqat Na Rakhte, Phir Farmaya : Meri Itni Hee Baat Par Iktifa (Bas) Kiya Karo Jis Par Mein Tumhe’n Chhodoo’n, Is Liye Ke Tum Se Pehle Log Ziyaada Sawal Karne Aur Apane Nabiyo’n Se Ikhtilaaf Karne Kee Wajeh Se Hee Halaak Hu’e They,  Lehaaza Jab Mein Tumhe’n Kisi Shai Ka Hukm Doo’n To Baqadre Istita’at Use Baja Laaya Karo Aur Jab Kisi Shai Se Mana Karoo’n To Use Chhod Diya Karo.”

رواه مسلم والترمذي وحسنه.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/975, Raqm-1337,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/178, Raqm-814,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/110, Raqm-2619,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/963, Raqm-2884,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/129, Raqm-2508,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-258, 259, Raqm-214.]

97/215.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hajare Aswad Ke Muta’alliq Farmaya : Allah Ta’ala Kee Qasam! Qiyaamat Ke Din Allah Ta’ala Ise Do² Aankhein ‘Ata Farma’ega Jin Se Yeh Dekhega Aur Ek Zubaan ‘Ata Farma’ega Jis Se Yeh Bolegq Aur Us Shakhs Ke Muta’alliq Gawaahi Dega Jis Ne Haalate Iman Me Ise Bosa Diya”

رواه الترمزي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/294, Raqm-971,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/220, Raqm-2735,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 09/25, Raqm-3712,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad,01/247, Raqm-2215,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 05/75, Raqm-9014,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-259, Raqm-215.]

98/216.    “Hazrat Aabis Bin Rabi’a RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hazarat Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Hajare Aswad Ke Paas Aa’e Aur Use Bosa De Kar Kaha : Mein Khoob Jaanta Hoo’n Ki Too Pat’thar Hai Na To Nuksaan Pahoncha Sakta Hai, Aur Na Naf’a. Agar Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Tujhe Bosa Dete Hu’e Na Dekha Hota To Mein Kabhi Tujhe Bosa Na Deta. (Aur Ek Riwayat Me Hai Ki) Hazarat Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya : Yeh Woh Kaam Hai Jise Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ada Farmaya Hai Phir Hum Nahin Chaahte Ki Ise Tark Kar De’n.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 02/579, Raqm-1520, 1528,

Muslim Fi As-Sahih, 02/925, Raqm-1270,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/175, Raqm-1873,

Nasa’i Fi As-Sunan, 05/227, Raqm-2938,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/981, Raqm-2943,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/367, Raqm-818,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/16, Raqm-99,

Bazzar Fi Al-Musnad, 01/949, Raqm-139,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 04/212, Raqm-2711,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-260, Raqm-216.]