Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Mulaqat Aur Salam Ke Aadab Ka Bayan

Fasl-01 :

Mulaqat Aur Salam Ke Aadab Ka Bayan

01/935.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Bayan Karti Hain Ki Mujhe Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Aaishah!  Yeh jibra’il Tumhein Salam Kehte Hain. Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Farmati Hai Ki Mein Ne Arz Kiya :  Aur Tum Par Bhi Salam Ho Aur Allah Ta’ala Kee Rahmat Aur Barkatein Naazil Ho’n.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1177, Raqm-3045,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1373, Raqm-3557,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2291, Raqm-5948,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2306, Raqm-5895,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2307, Raqm-5898,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1895, Raqm-2447,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/705, Raqm-3882,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/359, Raqm-5232,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/69, Raqm-3953,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 16/11, Raqm-7098,

Darami Fi As-Sunan, 02/359, Raqm-2638,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-811, 812, Raqm-935.]

02/936.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Ek Aadami Ne Sawaal Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Sab Se behtar Islam (Me Amal) Kya Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Behtar Islam Yeh Hai Ki) Tum (Doosro’n Ko) Khaana Khilaawo Aur (Har Ek Ko) Salam Karo, Khwaah Tum Use Jaante Ho Ya Nahin Jaante.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/13, Raqm-12,

Bukhari Fi As-Sahih, 01/19, Raqm-28,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2302, Raqm-5882,

Muslim Fi As-Sahih, 01/65, Raqm-39,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/350, Raqm-5194,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/107, Raqm-5000,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1083, Raqm-3253,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-812, Raqm-936.]

03/937.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Sawaar Paydal Chalne Waale Ko Salaam Kare, Paydal Chalne Waala Baythey Hu’e Ko Salam Kare, Aur Thode Aadami Ziyaada Ta’dad Waalo’n Ko Salam Kare.”

Aur Imam Bukhari Ki Ek Aur Riwayat Me Yeh Alfaz Bhi Hain, “Chhota Bade Ko Salam Kare.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2301, Raqm-5877, 5878,

Bukhari Fi As-Sahih, 15/2302, Raqm-5879, 5880,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1703, Raqm-2160,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/61, 62, Raqm-2703, 2705,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/351, Raqm-5198, 5199,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/251, Raqm-498,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/325, Raqm-8295,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-812, 813, Raqm-937.]

04/938.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Jannat Me Us Waqt Tak Daakhil Nahin Honge Jab Tak tum Imaan Na Laawo Aur Tum Us Waqt Tak Momin Nahin Ho Sakte Jab Tak Tum Ek Doosre Se Mahabbat Na Karo. Kya Mein Tumhein Ek Aisi Chiz Na Bataaun? Jis Par Tum Amal Karo To Ek Doosre Se Mahabbat Karne Lago? (Aur Woh Amal Yeh Hai Ki) Apne Darmiyan Salam Ko Phailaya Karo (Ya’ni Kasrat Se Ek Doosre Ko Salam Kiya Karo).”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/74, Raqm-54,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/52, Raqm-2688, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/350, Raqm-5193,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/26, Raqm-68,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1217, Raqm-3692,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/47, Raqm-236,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/512, Raqm-10658,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/38, Raqm-83,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/248, Raqm-25742,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/423, Raqm-8745,

Ibn Munadah Al-Iman, 01/463, Raqm-330,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-813, 814, Raqm-938.]

05/939.    “Hazrat Jaabir Bin Sulaym RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir Hua Aur Arz Kiya : Alayka As-Salam Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Alayka As-Salam Na Kaho, Yeh Murdo’n Ka Salam Hai (Balki As-Salamu Alaikum Kaha Karo).”

رواه الترمذي وابود واللفظ له.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/71, Raqm-2721,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/353, Raqm-5209,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/87, Raqm-10149,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/206, Raqm-7382,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/482,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/166, Raqm-24822,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-814, Raqm-939.]

06/940.    “Hazrat Aboo Umama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Logo’n Me Se Allah Ta’ala Ke Ziyaada Qareeb Woh Shakhs Hai Jo Logo’n Ko Salam Karne Me Pahel Kare.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/351, Raqm-5197,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/433, Raqm-8787,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif,03/286, Raqm-4094,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-814, 815, Raqm-940.]

07/941.    “Hazrat Oosama RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki  Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ek Aysi Majlis Ke Paas Se Guzre Jis Me Musalman, Mushrik, But Parast Aur Yahoodi Sabhi Jam’a They To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Salam Kiya.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2307, Raqm-5899,

Bukhari Fi As-Sahih, 04/1663, Raqm-4290,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2143, Raqm-5339,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2292, Raqm-5854,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1422, Raqm-1798,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/61, Raqm-2702,

 وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح،

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/356, Raqm-7502,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/203, Raqm-21815,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-814, Raqm-941.]

08/942.    “Hazrat Kalaada Bin Hambal RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir Hua. Mein Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Andar Daakhil Hua Aur Salam Na Kiya To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jaao Aur Kaho : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) As-Salamu Alaykum, Kya Mein Daakhil Ho Sakta Hoo’n?”

 رواه الترمذي وأبوداود. وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/64, Raqm-2710,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/344, Raqm-5176,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/169, Raqm-6735 : 06/87, Raqm-10147,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/371, Raqm-1081,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/414,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 08/339,

Shaybani Fi Al-Ahadu Wa’l-Mathani, 02/96, Raqm-794,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-815, 816, Raqm-942.]

09/943.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki  Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Bete! Jab Ghar Me Daakhil Howo To Ghar Waalo’n Ko Salam Kiya Karo, Yeh Tumhaare Liye Aur Tumhare Ahle Khana Ke Liye Ba’ise Barkat Hoga.”

رواه الترمذي. وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/59, Raqm-2698,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 06/123, Raqm-5991,

Tabarani FiAl-Mu’jam-us-Saghir, 02/102, Raqm-856,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif,02/305, Raqm-2409,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-816, Raqm-943.]

10/944.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Ahle Kitab Me Se Koi Tumhein Salam Kahe To Tum Yoo’n Kaho :   (وَ عَلَيْكُمْ) Aur Tum Par Bhi.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2309, Raqm-5903,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1705, Raqm-2163,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/99, Raqm-11944,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/295, Raqm-2916,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/512, Raqm-9102,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/292, Raqm-4127,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-816, Raqm-944.]

11/945.    “Hazrat Jarir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kuchh Aurto’n Ke Paas Se Guzre To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Unhe’n Salam Kiya.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/358, Raqm-19367 : 03/363, Raqm-19426,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/118, Raqm-3759,

Khatib Tabrizi Fi Mishkat-ul-Masabih, 02/164, Raqm-4647,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-816, 817, Raqm-945.]

12/946.    “Hazrat Qatada RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Unhone Hazra Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘AnhuSe Arz Kiya : Kya Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Sahaba Me Musaafah Murawwij Tha? Unhone Farmaya Ha’n,”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2311, Raqm-5908,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/245, Raqm-492,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/252, Raqm-2871,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 07/99, Raqm-13346,

Bayhaqi Fi As-Shu’ab-ul-Iman, 06/471, Raqm-8942,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/291, Raqm-4121,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-817, Raqm-946.]

13/947.    “Hazrat Bara’ Bin Aazib RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Bhi Do² Musalman Aapas Me Milte Hai Aur Musafah Karte Hai To Alayheda Hone Se Pehle Hee Un Ke Gunaah Bakhsh Di’e Jaate Hain.”

رواه الترمذي وأبوداود.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/74, Raqm-2727,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/354, Raqm-5211, 5212,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1220, Raqm-3703,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/289, 303,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/246, Raqm-25717,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 07/99, Raqm-13349,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/289, Raqm-4110,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-817, Raqm-947.]

14/948.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Kabhi Is Tarah Khul Kar (Ya’ni Qahqaha Laga Kar) Hanste Nahin Dekha Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Halaq Mubarak Bhi Dekh Leti, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Sirf Muskuraaya Karte They.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2261, Raqm-5741,

Bukhari Fi As-Sahih, 04/1827, Raqm-4551,

Muslim Fi As-Sahih, 02/616, Raqm-899,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/326, Raqm-5098,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/97, Raqm-251,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/66, Raqm-24414, Hakim Al-

Mustadrak, 02/495, Raqm-3700,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-818, Raqm-948.]

15/949.    “Hazrat Jarir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Se Me Daayra-e Islam Me Daakhil Hua Us Waqt Se Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Mujh Se Jab Bhi Parde Me Hu’e Ya Mujhe Dekha, Mere Saamne Zaroor Muskuraaye. (Ya’ni Kisi Qisam Ka Koi Hijaab Nahin Rakkha, Jab Bhi Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Mujhe Dekhte To Chehra-e Anwar Tabassum Rej Ho Jaata).”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1104, Raqm-2871,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2260, Raqm-5739,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1925, Raqm-2475,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 06/679, Raqm-3821,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

Ibn Majah Fi As-Sunan,01/56, Raqm-159, Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 02/293, Raqm-2219,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-818, 819, Raqm-949.]

16/950.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Haaris Bin Jaz’a RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Ziyaada (Khubsurat) Muskuraane Waala Koi Nahin Dekha.”

رواه الترمذي وأحمد . وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/601, Raqm-3641,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/191,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/251, Raqm-8047,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 09/205, Raqm-189,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/47, Raqm-145,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-819, Raqm-950.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Aadaabe Guftagu Ka Bayan

Fasl-02 :

Aadaabe Guftagu Ka Bayan

17/951.    “Hazrat Aboo Hurayrah Aur Hazrat ‘Ali Bin Husayn (Ya’ni Zayn-ul-’Abidin) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kisi Shakhs Ke Islam Kee Khubsurati Yeh Hai Ki Woh Be Fa’idah Chizo’n Ko Tark Kar De.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/558, Raqm-2317, 2318,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1315, Raqm-3976,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/903, Raqm-1604,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/466, Raqm-229,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/201, Raqm-1737,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-820, Raqm-951.]

18/952.    “Hazrat ‘Abd Allah (Bin Mas’ood) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Koi Bhi Momin Bohat Ziyaada Ta’na Zani Karne Waala, Bohat Ziyaada La’nat Karne Waala, Bohat Ziyaada Bad-Akhlaq Aur Fahashgo’i Karne Waala Nahin Hota.”

رواه الترمذي وابن حبان والحاكم.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/350, Raqm-1977,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/116, Raqm- 312, 332,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/421, Raqm-192,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/57, Raqm-29:

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

Bazzar Fi Al-Musnad, 04/330, Raqm-1523,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/193,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-820, 821, Raqm-952.]

19/953.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin La’nat Karne Waala Nahin Hota, Ek Riwayat Me Hai Ki Momin Kee Yeh Shaan Nahin Ki Woh Bohat Ziyaada La’nat Karne Waala Ho.”

رواه الترمذي والبخاري في الآداب والحاكم.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/371, Raqm-2019,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/116, Raqm-309,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/110, Raqm-145,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 04/293, Raqm-5151,

Ibn Abi ‘Asim As-Sunna, 02/488,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-821, Raqm-953.]

20/954.    “Hazrat Miqdad Bin Aswad RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Tum Khushaamad Karne Waalo’n Ko Dekhon To Un Ke Moo’nh Me Mitti Daal Do.”

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2297, Raqm-3002,

Tirmidhi Fi As-Sunan,04/518, Raqm-2393,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/254, Raqm-4804,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/94, Raqm-5684,

Bazzar Fi Al-Musnad, 06/37, Raqm-2106,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/297, Raqm-26260,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-821, Raqm-954.]

21/955.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jab Kalaam Farmate To Apni Baat Ko Teen3 Martaba Dohraate They Taa Ki Log Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Baat (Achchhi Tarah) Samajh Sake Aur Jab Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kisi Jam’a’at Ke Paas Tashrif Le Jaate Aur Unhe’n Salam Kehte To Teen³ Martaba Salam Kehte (Yeh Salam Ghr Me Daakhil Hone Kee Ijaazat Lene Ke Liye Hota, Waise Kisi Shakhs Ko Salam Kehna Ho To Ek Martaba Hee Kaafi Hai).”

رواه البخاري والترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/48, Raqm-(95)

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2305, Raqm-5890,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/72, Raqm-2723, Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/213, Raqm-13244,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/303, Raqm-7716,

وقال : هذا حديث حسن صحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-822, Raqm-955.]

22/956.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kisi (Achchhe) Dost Ko Bohat La’n Ta’n Karne Waala Nahin Hona Chaahiye.”

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2005, Raqm-2597,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/325, Raqm-2019,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/193,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 04/293, Raqm-5151,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 05/136, Raqm-7735,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/312, Raqm-4211,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-822, 823, Raqm-956.]

23/957.    “Hazrta Aboo Darda’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Bohat Ziyaada La’n Ta’n Karne Waale Log Qiyamat Ke Din Na Gawaahi Dene Waale Honge Aur Na Shafa’at Karne Waale Honge.”

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2006, Raqm-2598,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/448, Raqm-27569,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/117, Raqm-316,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 13/56, Raqm-5746,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/193,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-823, Raqm-957.]

24/958.    “Hazrat Ummi Kulsoom Binte Ookba RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Woh Shakhs Jhoota Nahin Jo (Jhoot Bol Kar) Logo’n Ke Darmiyan Sulh Karwaata Hai Pas (Us Sulh Ke Liye Woh Fariqain Ko Ek-Doosre Ke Baare Me) Bhalaa’i Kee Baat Kehta Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/958, Raqm-2546,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2011, Raqm-2605,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 13/40, Raqm-5733,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 06/403, Raqm-27313,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 25/76, Raqm-188,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-823, Raqm-958.]

25/959.    “Hazrat Sahal Bin Sa’d RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Mujhe Apne Dono’n Jabadon Ke Darmiyan (Ya’ni Zabaan) Aur Dono’n Taangon Ke Darmiyan (Ya’ni Apni Sharm Gaah Kee Hifaazat) Kee Zamaanat De To Use Jannat Kee Zamaanat Deta Hoo’n.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2376, Raqm-6109,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/606, Raqm-2408,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/987, Raqm-1787,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/333, Raqm-22873,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-824, Raqm-959.]

26/960.    “Hazrat ‘Abd Allah (Bin Mas’ood) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Musalman Ko Gaali Dena Gunaahe (Kabira) Aur Use Qatl Karna Kufr Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/27, Raqm-48,

Bukhari Fi As-Sahih,  05/2247, Raqm-5797,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2592, Raqm-6665,

Muslim Fi As-Sahih, 01/81, Raqm-64,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/353, Raqm-1983,

Nasa’i Fi As-Sunan, 07/121, Raqm-4105,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/27, Raqm-69,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-824, Raqm-960.]

27/961.    “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Hu’e Suna : Jis Ne Kisi Shakhs Ko Kaafir Ya Dushmane Khuda Keh Kar Pukaara Hala’n Ki Woh Aisa Nahin Hai To Yeh Kufr Us (Kehne Waale) Kee Taraf Laut Aa’ega.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/79, Raqm-61,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/166, Raqm-21503,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/155, Raqm-433,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/51, Raqm-3040,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-825, Raqm-961.]

28/962.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ne (Buri Baat Se) Khaamoshi Ikhtiyaar Kee Woh Nijaat Paa Gaya.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/660, Raqm-2501,

Darami Fi As-Sunan, 02/387, Raqm-2712,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/159, Raqm-6481, 6654,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/264, Raqm-1933,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 04/254, Raqm-4983,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-825, Raqm-962.]

29/963.    “Hazarat Ooqba Bin Aamir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Mein Ne Arz Kiya :  Ya RasoolAllah ﷺ! Nijaat Kya Hai? (Ya’ni Kisi Milte Hai?) Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apni Zabaan Ko (Buri Baaton Se) Roke Rakho Aur Chaahiye Ki Tumhaara Ghar Tum Par Kushaada Ho (Ya’ni Apne Gharo’n Ko Allah Ta’ala Kee Ibadat Me Mashghool Hone Aur Ghayrullah Se Khilwat Ikhtiyaar Karne Ke Liye Laazim Pakado) Aur Apne Gunaaho’n Par (Naadim Ho Kar) Roya Karo.”

رواه الترمذي وأحمد والطبراني.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/605, Raqm-2406,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/259, Raqm-22289,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 17/270, Raqm-741,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-825, 826, Raqm-963.]

30/964.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Jaante Ho Ki Ghibat Kya Hai? Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Ne Arz Kiya : Allah Ta’ala Aur Us Ka Rasool ﷺ Hee Behtar Jaante Hai. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Ghibat Yeh Hai Ki) Tum Apne (Musalman) Bhai Ka Is Tarah Zikr Karo Ki Jise Woh Napasand Karta Hai. Arz Kiya Gaya : (Ya RasoolAllah ﷺ!) Agar Woh Baat Mere Us Bhai Me Paa’i Jaati Ho Jo Mein Keh Raha Hoo’n (To Kya Phir Bhi Ghibat Hai?) Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Agar Woh Baat Us Me Hai Jo Tum Keh Rahe Ho To Yahi To Ghibat Hai Aur Agar (Woh Baat) Us Me Nahin Tab Tum Ne Us Par Bohtaan Lagaaya.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2001, Raqm-2589,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/329, Raqm-1934,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/269, Raqm-4874,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/467, Raqm-11518,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/230, Raqm-7146, 9873,

Darami Fi As-Sunan, 02/387, Raqm-2714,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-826, Raqm-964.]

31/965.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Daryaaft Kiya Gaya : (Ya RasolAllah ﷺ!) Koun Se Aamaal Hain Jo Logo’n Ko Bakasrat Jannat Me Le Jaa’enge? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ka Khauf (Ya’ni Taqwa) Aur Achchhe Akhlaaq. (Phir) Un Chizon Ke Baare Me Poochha Gaya Jo Ziyaada Logo’n Ko jahannum Me Le Jaane Ka Ba’is Hain? To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Moo’nh Ya’ni Zabaan) Aur Sharmgaah (Ya’ni Un Dono’n Ka Galat Istemaal Karna).”

رواه الترمذي  وابن ماجه.

وقال أبوعيسى : هذا حديث صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/363, Raqm-2004,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1418, Raqm-4246,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/291, Raqm-7894,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/224, Raqm-476,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/360,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/110, Raqm-294,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-827, Raqm-965.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Khaane-Peene Ke Aadab Ka Bayan

Fasl-03 :

Khaane-Peene Ke Aadab Ka Bayan

32/966.    “Hazrat ‘Umar Bin Aboo Salma RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Mein Ladakpan Me RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Zere Kafaalat Tha (Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Khaana Khaate Waqt) Mera Haath Pyaale Me Har Taraf Chalta Rehta Tha. (Ek Martaba Jab Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Darstarkhaan Par Baitha Tha) To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Barkhurdaar!  Bismillah Padho, Daayein Haath Se Khaao Aur Apne Saamne Se Khaaya Karo. Us Ke Baa’d Mein Usi Tariqe Se Khaata Hoo’n.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2056, Raqm-5061, 5063,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1599, Raqm-2022,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1087, Raqm-3267,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/175, Raqm-6759,

Nasa’i Fi ‘Amal-ul-Yawmi Wa’l-Laylah, 01/259, Raqm-274,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/26,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 07/277, Raqm-4389,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-828, Raqm-966.]

33/967.    “Hazrat Huzayfa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu  Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Resham Aur Deebaaj Ke Kapade Na Pahno, Sone Chaandi Ke Bartanon Me Na Piyon Aur Na Hee Sone Chaandi Ke Pleton Me Khaao Kyoo’n Ki Yeh Un (Kuffar) Ke Liye Dunya Me Hain Aur Hamare Liye Aakhirat Me Hain.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2069, Raqm-5110, 5309, 5310,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2194, Raqm-5493, 5499,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1638, Raqm-2067, 2069,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 12/155, Raqm-5339,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/149, Raqm-6631,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/390, Raqm-23362,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-828, 829, Raqm-967.]

34/968.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Khaana Khaa Kar Yeh Kalimaat Kahe  : (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَﻻَ قُوَّةٍ) “Tamam Taarifein Allah Ta’ala Ke Liye Hain, Jis Ne Mujhe Yeh Khaana Khilaaya Aur Kisi Harkat Wa Quwwat Ke Baghair Mujhe Ata Farmaya,”  Us Shakhs Ke Guzishta Gunaah Mu’aaf Kar Di’e Jaate Hain.”

 رواه الترمذي وأحمد والحاكم.

وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم : هاذا حديث صحيح الإسناد.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/508, Raqm-3458,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/439,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/213, Raqm-7409,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 01/150, Raqm-241,

Tabarani FiAl-Mu’jam-ul-Kabir, 20/181, Raqm-389,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 03/62, Raqm-1488,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-829, Raqm-968.]

35/969.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Oont Kee Tarah Ek Hee Saans Me (Paani) Mat Piyo, Balki Do² Ya Teen³ Martaba (Saans Le Kar) Piyo Aur Paani Peene Se Qabl  (بِسْمِ اللهِ) Padho Aur Faraagat Par  (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) Kaha Karo.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/302, Raqm-1885,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 11/166, Raqm-11378,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/116, Raqm-6015,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-829, 830, Raqm-969.]

36/970.    “Hazrat Miqdaam Bin Ma’di Karib RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Insan Ne Pet Se Ziyaada Bura Bartan Nahin Bhara. Insan Ke Liye Chand Luqme Khaana Kaafi Hai Jo Us Ke Peeth Ko Sidha Rakh Sake, Agar Ziyaada Khaana Zaroori Ho To (Pet Ke Teen³ Hisse Kare) Ek Tihaa’i Khaane Ke Liye, Ek Paani Ke Liye Aur Ek Tihaa’i Saans Lene Ke Liye Rakkhe.”

 رواه الترمذي وابن ماجه.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/590, Raqm-2380,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1111, Raqm-3349,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/177, Raqm-6768,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/132,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/367, Raqm-7139, 7145,

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/449, Raqm-674,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-830, Raqm-970.]

37/971.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Na To Khaane Aur Paani Me Phoonk Maarte They Aur Na Bartan Me Saans Lete They.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1094, Raqm-3288,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/309, Raqm-2818, 3366,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/107, Raqm-24180,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-830, 831, Raqm-971.]

38/972.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Hee Marwi Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Khaane Aur Pine Kee Cheezo’n Me Phoonk Maarne Se Mana Farmaya Karte They. Aur Hazrat Aaishah Siddiqah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Khaane Me Phoonk Maarna Us Kee Barkat Ko Khatam Kar Deta Hai.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1094, Raqm-3288,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/309, Raqm-2818, 3366,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/107, Raqm-24180,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-831, Raqm-972.]

39/973.    “Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Mil Kar Khaay Karo Alag-Alag Na Khaao Kyoo’n Ki Barkat Mil Kar (Aur Ikatthey) Khaane Se Haasil Hoti Hai.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1093, Raqm-3387,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/97, Raqm-3228,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-831, Raqm-973.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Momin Ke Momin Ke Saath Mu’amalaat Ka Bayan

Fasl-04 :

Momin Ke Momin Ke Saath Mu’amalaat Ka Bayan

40/974.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Ek¹ Suraakh Do² Baar Nahin Dasa Jata (Ya’ni Ek¹ Hee Maamale Me Use Dobaara Dhokha Nahin Diya Jaa Sakta).”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2271, Raqm-5756,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2295, Raqm-2998,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/266, Raqm-4862,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1318, Raqm-3982, 3983,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/437, Raqm-663,

Darami Fi As-Sunan, 02/411, Raqm-2781,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/115, Raqm-5964,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-832, Raqm-974.]

41/975.    “Hazrat Ammar (Bin Yasir) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Dunya Me Do² Moo’nh Rakkhe (Ya’ni Jis Me Doglapan Ho) To Qiyaamat Ke Din Us Ke Moo’nh Me Do² Aag Kee Zubaane Hogi.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/268, Raqm-4873,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 13/68, Raqm-5756,

Darami Fi As-Sunan, 02/405, Raqm-2764,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/223, Raqm-25463,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/246,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 03/204, Raqm-1637,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-832, 833, Raqm-975.]

42/976.    “Aboo Hurairah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya. : Do² Moo’nh Rakhne Waala Shakhs Intihaa’i Bure Logo’n Me Se Hai Jo Ek Ke Moo’nh Par Kuchh Kehta Hai Aur Doosre Ke Moo’nh Par Kuchh.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2626, Raqm-6757,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1288, Raqm-3304,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2011, Raqm-2526,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/374, Raqm-2025,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/268, Raqm-4872,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/991, Raqm-1797,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-833, Raqm-976.]

43/977.    “Hazrat Iyaz Bin Himar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ne Meri Taraf Wahyi Kee Hai Ki Tawaazoa (Be Inkisaari) Ikhtiyaar Karo Aur Koi Shakhs (Apne Aap Ko Behtar Samajhte Hu’e) Kisi Doosre Par Fakhr Na Kare Aur Na Koi Kisi Par Zulm Kare.”

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2198, Raqm-2865,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1399, Raqm-4179,

Bazar Al-Musnad, 08/424, Raqm-3495,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 10/234,

 Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 17/364, Raqm-1000,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-833, 834, Raqm-977.]

44/978.    “Hazrat Aboo Darda RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tumhari Kisi Shay Se Mahabbat Tumhein Andha Aur Behra Kar Deti Hai (Ya’ni Apne Mehboob Ke Khilaaf Insaaf Kuchh Dekhna, Sun’na Gawaara Nahin Karta).”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/334, Raqm-5130,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/334, Raqm-4359,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 02/340, Raqm-1454,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/368, Raqm-411,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/143, Raqm-2728,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-834, Raqm-978.]

45/979.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ne Apne Bhai Ka Khat Us Kee Ijaazat Ke Baghair (Khol Kar) Dekha To Be Shak Us Ne (Dozakh Kee) Aag Me Dekha.”

“Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Ek Aur Riwayat Me Hai Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Apne (Musalman) Bhai Ke Khat Me Us Kee Ijaazat Ke Baghair Ghauro Fikr Karta Hai (Ya’ni Use Padhta Hai Ya Us Kee Justajoo Karta Hai To) Woh To Bas (Dozakh Ki) Aag Me Jhaank Raha Hai.”

رواه أبو داود والطبراني والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/78, Raqm-1485,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/300, 301, Raqm-7706, 7707,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 02/328, Raqm-1432,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/320, Raqm-10781,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/284, Raqm-464,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad,01/225, Raqm-675,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-834, 835, Raqm-979.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Aadaabe Libaas Ka Bayan

Fasl-05 :

Aadaabe Libaas Ka Bayan

46/980.    “Hazrat Huzayfa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu  Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Resham Aur Deebaaj Ke Kapade Na Pahno, Sone Chaandi Ke Bartanon Me Na Piyon Aur Na Hee Sone Chaandi Ke Paleton Me Khaao Kyoo’n Ki Yeh Un (Kuffar) Ke Liye Dunya Me Hain Aur Hamare Liye Aakhirat Me Hain.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2069, Raqm-5110, 5309, 5310,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2194, Raqm-5493, 5499,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1638, Raqm-2067, 2069,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 12/155, Raqm-5339,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 04/149, Raqm-6631,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/390, Raqm-23362,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-836, Raqm-980.]

47/981.    “Hazrat ‘Ali KarrmAllahu Ta’ala Waj’hahul Karim Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Apne Daayein Daste Mubarak Me Reshami Kapada Pakada Aur Baayein Daste Mubarak Me Sona Thaama Phir Farmaya : Yeh Dono’n Chize Meri Ummat Ke Mardon Par Haraam Hain.”

رواه أبوداود بِإسناد جيد.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/50, Raqm-4057,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/160, Raqm-5144,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1189, Raqm-3595, 3597,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/96, Raqm-750 : 04/394,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/235, Raqm-272, 325,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 11/15, Raqm-10889, 234,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/133, Raqm-6082,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-836, 837, Raqm-981.]

48/982.    “Aur Ek Riwayat Me Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Resham Ka Libaas Aur Sona Meri Ummat Ke Mardon Par Haraam Kar Diya Gaya Hai Aur Un Kee Aurto’n Par Halaal Hai.”

رواه الترمذي.

وقال : أبو عيسى : حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/217, Raqm-1720,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/50, Raqm-4057,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/160, Raqm-5144,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1189, Raqm-3595, 3597,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/96, Raqm-750 : 04/394,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/235, Raqm-272, 325,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 11/15, Raqm-10889, 234,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/133, Raqm-6082,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-837, Raqm-982.]

49/983.    “Imame Azam Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ba Wasta Hazrat ‘Ata’ Bin Abi Ribaah Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Unhone Farmaya : Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Ek Safed Shaami Topi Mubarak Thi.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/198,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-837, Raqm-983.]

50/984.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Safed Topi Mubarak Pehna Karte They.”

[Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/175, Raqm-7259,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 05/121,

وقال : رواه الظبراني ورواته ثقات.

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/366, Raqm-697,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-837, 838, Raqm-984.]

51/985.    “Hazrat Aaishah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Paas Safed Thi Jise Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Pehna Karte They Jo Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Sare Aqdas Par Jami Rehti Thi.”

[Ibn Asakir Fi Tarikh Dimishq Al-Kabir, 04/193,

Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 07/121, Raqm-18285,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-838, Raqm-985.]

52/986.    “Hazrat Sa’iyd Bin ‘Abd Allah Bin Daraar Se Riwayat Hai Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Dekha Ki Woh Bayt-ul-Khala’ Me Daakhil Hu’e Phir Nilke Aur Un Ke Sar Par Batan Lagee Hu’i Safed Topi Thi To Unhone Apni Topi Par Masah Kiya. Imam Sufyan Sauri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya Ki Topi Bamanzile Imaama Hai.”

[‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 01/190, Raqm-745,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-838, Raqm-986.]

53/987.    “Hazrat Ash’ash Apne Waalid Se Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Aboo Moosa (Al-Ash’ari) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayt-ul-Khala’ Se Baahar Tashrif Laa’e Aur Unhone Topi Pahni Hu’i Thi, Phir Unhone Us Topi Par Masah Kiya.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/170, Raqm-24859,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-838, Raqm-987.]

54/988.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Sa’iyd RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Imam Ali Bin Hiusain RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma (Ya’ni Imam Zayn-ul-’Abidin) Ko Safed Misri Topi Pahne Hu’e Dekha.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/169, Raqm-24855,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-839, Raqm-988.]

55/989.    “Hazrat Hisham Bayan Karte Hain Ki Mein Ne ‘Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ko Ek Chhazze Daar Topi Pahne Hu’e Dekha, Basa Awqaat Woh Baytullah Ka Tawaaf Karte Waqt (Aankho’n Ke Saamne) Us Ka Saaya Kar Lete They.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/169, Raqm-24856,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-839, Raqm-989.]

56/990.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Din Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Ne Apne Rabb Se Kalam Kiya Us Din Unhone Ek Oon Kee Chaadar, Oon Ka Jubbah, Oon Kee Topi Aur Oon Kee Shalwaar Pahne Hu’i Thi Aur Ek Murda Daraaz Gosh (Ya’ni Gadhe) Kee Khaal Se Bane Joote Pahne Hu’e They.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/224, Raqm-1734,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/78, Raqm-3154,

 وقال : رواه الحاكم وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-839, Raqm-990.]

57/991.    “Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Shuhada Kee Chhar⁴ Iqsaam Hain : Woh Momin Shakhs Jis Ka Iman Mazboot Ho, Woh Dushman Se Muqabala Kare Aur Allah Ta’ala Kee Tasdiq Kare Yaha’n Tak Ki Shaheed Ho Jaa’e. Yahi Woh Shakhs Hai Ki Qiyaamat Ke Din Log Us Kee Taraf Aankh Utha-Utha Kar Dekhenge, Aap Ne Sar Mubarak Oopar Uthaya, Yaha’n Tak Ki Aap Kee Topi Geer Ga’i. Raawi Kehte Hain Ki Mujhe Ma’loom Nahin Us Se Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Topi Muraad Hai Ya Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee.”

“Imam Ahmad Bin Hanbal Kee Riwayat Ke Alfaz Hai Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Sare Anwar Itna Oopar Uthaaya Hatta Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Topi Geer Ga’i Ya Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/177, Raqm-1644,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/23, Raqm-150,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/216, Raqm-252,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/10, 20, Raqm-45, 133,

Bazzar Fi Al-Musnad, 01/366, Raqm-246,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/39, Raqm-27,

Ibn Mubarak Aj-Jihad, 01/105, Raqm-126,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 02/212, Raqm-2138,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-840, Raqm-991.]

58/992.    “Hazrat Hilaal Bin Yasaaf RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein (Shaam Ke Ek Shahar) Ruqqa Gaya, Mere Kisi Saathi Ne Kaha :  Tumhaara Kya Khayaal Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Kisi Sahabi Se Mulaqat Kare? Mein Ne Kaha :  Yeh To Badi Ghanimat Hai. Phir Hum Hazrat Waabisa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Paas Ga’e, Mein Ne Apne Saathi Se Kaha : Dekho Pehle Hum Un Ke Taur Tareeqe Dekhte Hain.  Phir Hum Kya Dekhte Hain Ki Un Ke Sar Se Ek Do² Kaano’n Waali Topi Chimti Hu’i Hai Aur Ek Ooni Ghubaar Aalood Lambi Topi (Us Ke Oopar) Pahni Hu’i Hai Aur Woh Apne Asa Ke Sahaare Namaz Padh Rahe Hain.”

رواه أبوداود والحاكم والبيحقي.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/249, Raqm-948,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/397, Raqm-975,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/288, Raqm-3386,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-841, Raqm-992.]

59/993.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Imaame Ke Neeche Topi Pahnte They Aur Imaame Ke Baghair Bhi Topi Pahnte They Aur Aap Yamani Topi Pahnte They Aur Jang Me Kaano’n Waali Topi Pahnte They Aur Baa’z Awqaat Apni Topi Utaar Kar Us Ko Sutara Bana Kar Namaz Ada Karte They.”

[Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/367,

Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, 07/121, Raqm-18286,

Azim Abadi Fi ‘Awn-ul-Ma’boodi Sharh Sunan Abi Dawud, 11/88,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 05/393,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 05/247,

Abd-ul-Haqq Muhaddith Dahelwi Sharh Safar-ul-Sa’adah, 01/436,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-841, 842, Raqm-993.]

60/994.    “Hazrat Nafi’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu (Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar Ke Aazaad Karda Gulaam) Bayan Karte Hain Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Mujhe Ek¹ Kapade Me Namaz Padhte Hu’e Dekha To Unhone Farmaya :  Kya Mein Ne Tumhein Aur Kapade Nahin Pehnaa’e? Mein Ne Arz Kiya Kyoon Nahin.  Unhone Farmaya : Agar Mein Tumhein Kisi (Khaas) Jagah Bheju To Kya Tum Isi Haalat Me Chale Jaa’oge? Mein Ne Arz Kiya : Nahin, To Farmaya : Phir Allah Ta’ala Us Ka Ziyaada Haqq Daar Hai Ki Us Ke Liey Mazayyan (Wa Tayyar) Hua Jaa’e.”

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 01/376, Raqm-766,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/236, Raqm-3089,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 01/309, Raqm-200,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Athar, 01/377,

Ibn ‘Abd-il-Barr Fi At-Tamhid, 06/271,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-842, Raqm-994.]

61/995.    “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jab Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Koi Naya Kapada Pahnte To (بِسْمِ اللَّهِ)  Padhte Khwaah Qamij Ho Ya Imaama, Phir Arz Karte : (الَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) “Aye Allah!  Tera Shukr Hai Ki Too Ne Mujhe Yeh Kapada Pehnaya, Mein Tujh Se Is Kee Khair Aur Jis Liye Yeh Banaaya Gaya Hai Us Kee Khair Ka Sawaal Karta Hoo’n Aur Is Ke Shar Aur Jis Ke Liye Yeh Banaya Gaya Us Ke Shar Se Teri Panaah Maangta Hoo’n.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/41, Raqm-4020,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/239, Raqm-1767,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/180, Raqm-6284,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,10/267,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/78, Raqm-93,

Azim Abadi Fi ‘Awn-ul-Ma’boodi Sharh Sunan Abi Dawud, 11/43,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 05/98,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 05/375,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-842, 843, Raqm-995.]

62/996.    “Hazrat Mughira Bin Shoaba RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Be Shak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Tang Aastino’n Waala Roomi Jubbah Zebetan Farmaya.”

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

[Aboo Nu’aym Fi Musnad Al-Imam Abi Hanifah, 01/76, 77,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/239, Raqm-1768,

Nasa’i Fi As-Sunan, 01/83, Raqm-125,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/87, Raqm-110,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/255,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 05/391,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-843, Raqm-996.]

63/997.    “Hazrat Bara’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Qad Mubaarak Mutawasst (Darmiyaani) Tha, Mein Ne Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Surkh Rang Ke Hulla Ya’ni Do² Chaadaron Me Lipata Hua Dekha , Mein Ne Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Ziyaada Kisi Shai Ko Hasin Nahin Dekha.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2198, Raqm-5510,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1818, Raqm-2337,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/54, Raqm-4072,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/183, Raqm-5232, 5233,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/412, Raqm-9328,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/281,

Aboo Ya’la Musnad, 03/262, Raqm-1714,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-843, 844, Raqm-997.]

64/998.    “Hazrat Aamir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karet Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Mina Ke Muqam Par Ek Khachchar Par Khutba Dete Hu’e Dekha Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Oopar Ek Surkh Chaadar Thi Aur Hazrat ‘Ali KarrmAllahu Ta’ala Waj’hahul Karim Aap Ke Aage Khade Hu’e Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Alfaz (Logo’n Tak) Pahoncha Rahe They.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/54, Raqm-4073,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/247, Raqm-5777,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-844, Raqm-998.]

65/999.    “Hazrat Ubayd Bin Jurayj Bayan Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Poochha :  Aye Aboo ‘Abd-ir-Rahman!  Mien Ne Aap Ki Dekha Hai Ki Aap Kapdo’n Ko Zard Rang Se Rangte Hain? Unhone Farmaya :  Zard Rang Se Rangne Kee Wajah Yeh Hai Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Zard Rang Se Rangte Dekha Hai. So Mein Bhi Unhe’n Zard Rang Me Rangna Pasnad Karta Hoo’n.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/73, Raqm-164,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2199, Raqm-5513,

Muslim Fi As-Sahih, 02/844, Raqm-1187,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/333, Raqm-733,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/66, Raqm-5338,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 09/78, Raqm-2763,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-844, 845, Raqm-999.]

66/1000.            “Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Jis Din Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Shaheed Hu’e Unhone Zard Rang Ke Kapade Pahne Hu’e They.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/160, Raqm-24751, 24752,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-845, Raqm-1000.]

67/1001.            “Ek Riwayat Mein Aboo Tibayan Bayan Karte  Hain Ki Mein Ne Hazrat ‘Ali KarrmAllahu Ta’ala Waj’hahul Karim Ko Zard Rang Kee Qamiz Aur  Izaar (Tehband) Pahne Hu’e Dekha.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/160, Raqm-24751, 24752,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-845, Raqm-1001.]

68/1002.            “Hazrat Aboo Rimsha RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Do² Sabz Chaadare Zaybetan Farmaa’e Hu’e Dekha.”

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/119, Raqm-2812,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/86, Raqm-4206,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/185, Raqm-1572,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/664, Raqm-4203,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/228, Raqm-7117,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-845, 846, Raqm-1002.]

69/1003.            “Hazrat Sulayman Bin Abi ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Muhaajirin Awwallin Ko Dekha Hai Ki Woh Siyaah, Safed, Surkh, Sabz Ya Zard Rang Ke Khurdure Kapdo’n Ke Imaame Baandhte They, Un Me Se Koi Imaama Apne Sar Par Rakhta Aur Us Ke Oopar Topi Rakhta Phir Topi Ke Gird Is Tarah Imame Ko Lapet Dete They.”

[Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/181, Raqm-24987,

Ibn Rahwayh Fi Al-Musnad, 03/882, Raqm-1556,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-846, Raqm-1003.]

70/1004.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Namaaze Istisqa’ Padhaa’i Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apni Siyaah Chaadar Mubarak Zebetan Ki’e Hu’e They.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/302, Raqm-1163,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/156, Raqm-1507,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/04,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 01/201, Raqm-786,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/80,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 09/360, Raqm-225,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-846, 847, Raqm-1004.]

71/1005.            “Hazrat Ummi Khaalid Binte Khaalid RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Riwayat Karti Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Paas (MAale Ghanimat Me) Kapade Laa’e Ga’e Jin Me Chhoti Siyaah Chaadar Bhi Thi, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tumhare Khaayal Me Hum Kis Ko Yeh Pehnaa’e?  Sahaba Khaamos Rahe, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Ummi Khaalid Ko Mere Paas Laawo, (Farmati Hai) Phir Unhone Sawaar Kar Ke Laaya Gaya, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Mujhe Apne Haatho’n Se Woh Chaadar Pahnaa’i Aur Farmaya (Use Iste’maal Kar Kar Ke) Puraana Aur Bosida Kar Do. Us Par Sabz Aur Zard Rang Ke Nuqoosh Bane Hu’e They, Pas Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Ummi Khaalid! Yeh “سَنَاهُ” Hai. “Sanaah” Habshi Zabaan Me Nihaayat Khubsurat Ko Kehte Hain.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2191, Raqm-5485,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2198, Raqm-5507,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/182,  Raqm-6289,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/72, Raqm-2367,

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-847, Raqm-1005.]

72/1006.            “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmate Aqdas Me Haazir Hua To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Safed Kapada Odhe Hu’e Istaraahat Farma Rahe They.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2193, Raqm-5489,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/224, Raqm-87,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 02/464, Raqm-957,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-847, 848, Raqm-1006.]

73/1007 .           “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Sufayd Kapde Pehna Karo Kyoo’n Ki Yeh Tumhara Behtareen Libaas Hai Aur Inhi Kapdo’n Me Apne Murdo’n Ko Bhi Kafan Diya Karo.”

رواه الترمذي وأبوداود والنساءي وابن ماجه.

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/319, Raqm-994,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/08, Raqm-3878,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/51, Raqm-4061,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/205, Raqm-5323,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/473, Raqm-1472,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1181, Raqm-3566,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/247, Raqm-2219,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/206, Raqm-1308,

وقال : هذا حديث صحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-848, Raqm-1007.]

74/1008 .           “Hazrat Samurah Bin Jundub RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Safed Libaas Pehna Karo Kyon Ki Yeh Ziyaada Saaf Aur Paakiza Hai Aur Usi Me Apne Murdo’n Ko Kafan Diya Karo.”

رواه الترمذي والنساءي.

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/117, Raqm-2810,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/34, Raqm-1896,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/205, Raqm-5322, 5323,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/621, Raqm-2023,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 03/429, Raqm-6199,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/182, Raqm-3919,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-848, 849, Raqm-1008.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Majlis Me Baithne Ke Aadaab Ka Bayan

Fasl-06 :

Majlis Me Baithne Ke Aadaab Ka Bayan

75/1009.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Is Baat Se Mana Farmaya Hai Ki Kisi Shakhs Ko Us Kee Majlis Se Uthaaya Jaa’e Aur Koi Our Us Kee Jagah Par Bayth Jaa’e Balki Khul Jaaya Karo Aur Apni Majaalis Me Kushadagi Payda Kiya Karo Aur Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Is Baat Ko Napasand Farmate They Ki Koi Aadami Apni Jagah Se Uthe Aur Woh Us Kee Jagah Baythey.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2313, Raqm-5910, 5914,

Bukhari Fi As-Sahih, 01/309, Raqm-869,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1714, Raqm-2177,

Tirmidhi Fi As-Sunan,05/88, Raqm-2749 2750,

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح،

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/389, Raqan-1140,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/349, Raqm-587,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-850, Raqm-1009.]

76/1010.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Tum Me Se Koi (Apni Nashist Se) Utha (Ya Farmaya: ) Jo Koi Apni Jagah Se Uth Kar Gaya Phir Laut Kar Aaya To Woh Us Jagah Par Baythne Ka Ziyaada Haqq Daar Hai (Jaha’n Woh Pehle Baythe Hua Tha).”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/1715, Raqm-2179,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/89, Raqm-2751, Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/264, Raqm-4853,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/388, Raqm-1138,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/349, Raqm-588,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/263, Raqm-7558,

Tahawi Fi Sharh Mushkil-il-Athar, 02/110,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-850, 851, Raqm-1010.]

77/1011.            “Hazrat Muawiya RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jise Yeh Baat Pasand Ho Ki Log Us Ke Liye But Kee Tarah (Ehtaraaman) Khade Ho To Woh Apna Thikaana Jahannum Me Tayyar Rakkhe.”

رواه الترمذي وأبوداود.

وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/90, Raqm-2755,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/358, Raqm-5229,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad,04/93, 100,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/282, Raqm-4208,

Tabarani FiAl-Mu’jam-ul-Kabir, 19/351, Raqm-819,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/339, Raqm-977,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-851, Raqm-1011.]

78/1012.            “Hazrat ‘Amr Bin Shu’ayb Ba-Wasta Apne Waalid Apne Daada Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Do² Aadmiyo’n Ke Darmiyan Kee Ijazat Ke Baghair Na Baytho.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/262, Raqm-4844,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/26, Raqm-4649,

Khatib Tabrizi Fi Mishkat-ul-Masabih, 02/173, Raqm-4704,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-851, 852, Raqm-1012.]

79/1013.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Masjid Me Hamaare Saath Guftagu Farmane Ke Liye Tashrif Farma Hua Karte They Jab Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam (Tashrif Le Jaane Ke Liye) Qiyam Farma Hote To Hum Bhi (Ta’ziman) Khade Ho Jaate (Aur Us Waqt Tak Khade Rehte) Yaha’n Tak Ki Hum Dekhte Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apni Kisi Zawja Mutah’hara Ke Ghar Me Daakhil Ho Ga’e Hain.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/247, Raqm-4775,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/467, Raqm-8930,

Khatib Tabrizi Fi Mishkat-ul-Masabih, 02/173, Raqm-4705,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-852, Raqm-1013.]

80/1014.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna :  Behtareen Majlis Woh Hai Jis Me Baythne Kee Ziyaada Se Ziyaada Gunnja’ish Ho.”

رواه وأبوداود وأحمد والحاكم.

وقال :هذا حديث صحيح.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/257, Raqm-4820,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/69, Raqm-1681, 11153,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/300, Raqm-7705, 7704,

Tabarani An Anas RadiyAllahiu Ta’ala Anhu Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/255, Raqm-836,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/300, Raqm-8250,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-852, Raqm-1014.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Aadaabe Safar Ka Bayan

Fasl-07 :

Aadaabe Safar Ka Bayan

81/1015.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Teen³ Aadami Safar Par Rawaana Ho To Apne Me Se Ek Shakhs Ko Amir Bana Le Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Un Kee Imamat Woh Kare Jo Un Me Sab Se Ziyaada Padha Hua Ho.”

رواه أبوداود وابن حبان والبزار.

إسناده حسن.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/36, Raqm-2608,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 05/504, Raqm-2132,

Bazzar Fi Al-Musnad, 01/462, Raqm-329,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 02/390, Raqm-3812, 9256,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/119, Raqm-5071,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/99, Raqm-8093,

Tabarani FiAl-Mu’jam-ul-Kabir, 09/185, Raqm-8915,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 02/319, Raqm-1054,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/286, Raqm-2152,

Ibn Ja’d Fi Al-Musnad, 01/78, Raqm-430,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-853, Raqm-1015.]

82/1016.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ke Ha’n Behtareen Saathi Woh Hai Jo Apne Saathiyon Ke Haqq Me Behtar Hai Aur Allah Ta’ala Ke Ha’n Behtareen Humsaaya Woh Hai Jo Apne Humsaaye Ke Haqq Me Behtar Hai.”

رواه الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/333, Raqm-1944,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/167, Raqm-6566,

Darami Fi As-Sunan, 02/284, Raqm-2437,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/610, Raqm-1620,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 04/140, Raqm-2539,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/53, Raqm-115,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-853, 854, Raqm-1016.]

83/1017.            “Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Tum Me Se Koi Safar Ka Iraada Kare To Use Chaahiye Ki Apne Bhaaiyo Ko Alwida Kahe, (Aur Un Se Khairo Aafiyat Kee Du’aa Karaaye) Be Shak Allah Ta’ala Un Kee Duaao’n Se Use Khairon Barkat Se Nawaz Ne Waala Hai.”

[Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 01/299, Raqm-1181,

Khatib Al-Baghdadi Fi Al-Jaame’ Li-Akhlaq-ir-Rawi Wa Adab-is-Sami’, 02/238, Raqm-1720,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-854, Raqm-1017.]

84/1018.            “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kisi Muqam Par Qiyaam Farmate They Na Kisi Manzil Se Rukhsat Hote They Jab Tak Waha’n Do² Rak’at Namaz Ada Na Farma Lete.”

رواه ابن خزيمة والحاكم.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/248, Raqm-1260, 2568,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/460, Raqm-1188, 1635, 2492,

Suyooti Fi Al-Jami-us-Saghiru Min Hadith-il-Bashir-in-Nadhir, 01/259, Raqm-454,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-854, Raqm-1018.]

85/1019.            “Hazrat Ka’b Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ghazwa-e Tabook Ke Liye Jumerat Ke Din Rawaana Hu’e Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jumeraat Ke Din Safar Ke Liye Rawaana Hona Pasand Farmate They.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1078, Raqm-2789, 2790,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/35, Raqm-2605,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/155, Raqm-3370,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 05/169, 170, Raqm-9270,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/74, Raqm-1291 : 08/181, Raqm-8335,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/42, Raqm-90,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-855, Raqm-1019.]

86/1020.            “Aur Imam Bukhari Ki Bayan Karda Ek Riwayat Me Hai Ki : “Bohat Kam Aisa Hua Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jumerat Ke Alawa Kisi Aur Din (Safar Ke Liye) Rawana Hu’e Ho.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1078, Raqm-2789, 2790,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/35, Raqm-2605,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/155, Raqm-3370,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 05/169, 170, Raqm-9270,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/74, Raqm-1291 : 08/181, Raqm-8335,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/42, Raqm-90,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-855, Raqm-1020.]

87/1021.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Teen³ (Qism Ke Logo’n Kee) Du’aa Me Bila Shak Wa Shub’ha Maqbool Hain : Mazloom Kee Du’aa, Musaafir Kee Du’aa Aur Waalid Kee Apni Aulaad Ke Haqq Me Bad Du’aa (So Waaledain Kee Bad Du’aa Se Bacho).”

رواه الترمذي وأبوداود وأحمد.

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/314, Raqm-1905,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/502, Raqm-3448,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/89, Raqm-1536,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/258, Raqm-7501, 7864, 10199, 10719, 10781,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 06/416, Raqm-2699,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/105, Raqm-29830,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/25,  Raqm-32,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/12, Raqm-24,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/300, Raqm-3594,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/43, Raqm-4735,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-855, 856, Raqm-1021.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Marhoomeen Aur Janaazah Ke Aadaab Ka Bayan

Fasl-08 :

Marhoomeen Aur Janaazah Ke Aadaab Ka Bayan

88/1022.            “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki (Kuchh Log) Ek Janaza Ke Saath (Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn  Ke Saamne Se) Guzre To Unhone Us (Mayyat) Kee Ta’reef Kee, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Waajib Ho Ga’i. Phir (Kuchh Log) Doosre Janaze Ke Saath (Sahaba-e Kiram Ridwanu Allahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn  Ke Saamne Se) Guzre To Unhone Us (Mayyat) Kee Buraa’i Bayan Kee To Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Waajib Ho Ga’i. Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Arz Kiya : (Ya RasoolAllah ﷺ!) Kya Waajib Ho Ga’i? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Kee Tum Ne Ta’reef Kee Hai To Us Ke Liye Jannat Waajib Ho Ga’i  Aur Jis Kee Tum Ne Buraa’i Bayan Kee To Us Ke Liye Dozakh Waajib Ho Ga’i. Tum Zameen Par Allah Ta’ala Ke Gawaah Ho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/460, Raqm-1301,

Bukhari Fi As-Sahih, 02/934, Raqm-2499,

Muslim Fi As-Sahih,02/655, Raqm-949,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/49, Raqm-1932,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/629, Raqm-2059,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/186, Raqm-12961,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf,03/46, Raqm-11993,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/74, Raqm-6974,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/181, Raqm-5336,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-857, Raqm-1022.]

89/1023.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Janaza Jaldi Uthaawo Kyoon Ki Agar Janaza Nek Aadami Ka Hai To Yeh Ek Khair Hai Jise Tum Bhej Raho Ho Aur Agar Woh Janaza Us Ke Siwa (Ya’ni Kisi Gunahgar Shakhs) Ka Hai To Tum Ek Buraa’i Ko Apni Gardano’n Se Utaar Rahe Ho.”

Aur Muslim Kee Ek Riwayat Ke Alfaz Hain : Tum Us Par Bhala’i Pesh Kar Rahe Ho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/442, Raqm-1252,

Muslim Fi As-Sahih, 02/651, Raqm-944,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/205, Raqm-3181,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/41, Raqm-1910,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/624, Raqm-2037,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/474, Raqm-1477,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/479, Raqm-11263,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/21, Raqm-6635,

Humaydi Fi Al-Musnad, 02/444, Raqm-1022,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/179, Raqm-331,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-858, Raqm-1023.]

90/1024.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Apne Marne Waalo’n Ko (Ba-Waqt-e Naz’a) (ﻻَ إلَهَ إلَّااللهُ) Kee Talqin Kiya Karo (Ya’ni Un Ke Paas Kalima-e Tayyiba Ka Wird Kiya Karo).”

رواه مسلم والترمذي.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/631, Raqm-916,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/306, Raqm-976,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/190, Raqm-3117,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/05, 1826,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/601, Raqm-1952,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/464, 465, Raqm-1444, 1446,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/03, Raqm-1006,

Bazzar Fi Al-Musnad, 06/208, Raqm-2248,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-858, 859, Raqm-1024.]

91/1025.            “Umm-ul-Mu’minin Hazrat Aaishah Siddiqah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Mayyat Par Bhi Musalmano’n Kee Ek Aysi Jam’a’at Namaaze Janaza Padhe Jin Kee Ta’daad Sau-100 Tak Pahonchti Ho Aur Woh Tamam Us Mayyat Kee Shafa’at (Kee Du’aa) Kare To Us (Mayyat) Ke Haqq Me Un Kee Shafa’at Qubool Hoti Hai.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/654, Raqm-947,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/348, Raqm-1029,

Nasa’i Fi As-Sunan, 04/75, Raqm-1991,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/644, Raqm-2118,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/266, Raqm-13830,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/30, Raqm-6694,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/04, Raqm-9248,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/364, Raqm-4398, 08/286, Raqm-4874,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-859, Raqm-1025.]

92/1026.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Suna : Jab Tum Mayyat Kee Namaaze Janaza Padh Chuko To Us Ke Liye Khuluse Dil Se (Bakhshish Kee) Du’aa Kiya Karo.”

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/210, Raqm-3199,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/480, Raqm-1497,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 07/345, Raqm-3076,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/40, Raqm-6755,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-860, Raqm-1026.]

93/1027.            “Hazrat ‘Uthman Bin Affan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jab Kisi Mayyat Kee Tadfeen Se Faarigh Ho Jaate To Us Kee Qabr Par Thahrte Aur Farmate : Apne Bhai Ke Liye Maghfirat Talab Karo Aur (Allah Ta’ala Se) Us Ke Liye (Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Zaate Aqdas Ke Baare Me Poochhe Jaane Waale Sawalat Me) Saabit Qadami Kee Iltija Karo, Kyoon Ki Ab Us Se Sawaal Ki’e Jaa’enge.”

رواه أبوداود والبزار.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/215, Raqm-3221,

Bazzar Fi Al-Musnad, 02/91, Raqm-445,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/526, Raqm-1372,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 01/522, Raqm-378,

وقال : إسناده حسن.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-860, Raqm-1027.]

94/1028.            “Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke (Aazaad Karda) Ghulaam Hazrat Aboo Raafi’ Aslam RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Aadami Ne Kisi Mayyat Ko Ghusl Diya Aur Us Ka (Koi Raaz Paaya Aur Phir Woh) Raaz Poshida Rakkha To Allah Ta’ala Chaalis-40 Martaba Us Kee Maghfirat Farma’ega.”

رواه الحاكم والطبراني والبيحقي.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/505, Raqm-1307, 01/516, Raqm-1340,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 01/315, Raqm-929, 08/281, Raqm-8078,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/09, Raqm-9265, 9267,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/174, Raqm-5305,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 03/21,

وقال : رجاله رجال الصحيح.

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-861, Raqm-1028.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-15 : ﴾Aadaab Aur Mu’amalaat﴿

Jaame’ Aadaab Ka Bayan

Fasl-09 :

Jaame’ Aadaab Ka Bayan

95/1029.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Tum Me Se Koi Shakhs Chhinke To (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) Kahe, Aur Us Ka Bhai Ya Dost (Jo Bhi Sune) Woh Jawaban (يَرْحَمُكَ اللهُ) Kahe Aur Jab Us Ka Bhai (يَرْحَمُكَ اللهُ) Kahe To Phir Woh Kahe  (يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بّالَكُمْ)“Allah Ta’ala Tumhein Hidayat De Aur Tumhare Haalaat Ko Sanwaare.”

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2298, Raqm-5870, Raqm-5870,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/83, Raqm-2739, 2741,

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/307, Raqm-5033,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/61, Raqm-10040,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1224, Raqm-3715,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-862, Raqm-1029.]

96/1030.            “Hazrat Aboo Moosa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai, Woh Bayan Karte Hain Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Yeh Farmate Hu’e Suna :  Jab Tum Me Se Koi Shakhs Chhikne Aur (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ)  Kahe To Tum Us Ke Liye (يَرْحَمُكَ اللهُ)  Kaho Aur Agar Woh (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ)  Na Kahe To Tum Bhi (يَرْحَمُكَ اللهُ)  Na Kaho.”

[Muslim Fi As-Sahih, 04/2292, Raqm-2991,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/323, Raqm-941,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/412, Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/294, Raqm-7690,

 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد،

Bazzar Fi Al-Musnad, 08/121, Raqm-3125,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/268, Raqm-9330, 9331,

Daylami Musnad-ul-Firdwas, 01/297, Raqm-1174,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-862, 863, Raqm-1030.]

97/1031.            “Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Kisi Ghar Me Daakhil Hone Ke Liye) Teen³ Martaba Ijaazat Talab Karo, Agar Ijaazat Mil Jaa’e To Thik Hai Warna Waapis Laut Jaao.”

[Muslim Fi As-Sahih, 03/1694, Raqm-2153,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/54, Raqm-2691,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/963, Raqm-1730, 1731,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/268, Raqm-2597,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 06/441, Raqm-8817,

Aboo Mahasin Fi Mu’tasar Al-Mukhtasar, 02/233,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-863, Raqm-1031.]

98/1032.            “Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Ghulam Hazrat Sawbaan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ne Mareez Kee Iyaadat Kee Woh Hamesa Khurfa Jannat Me Rahega, Arz Kiya Gaya : Ya RasoolAllah ﷺ! Khurfa Jannat Se Kya Muraad Hai? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Khurfa Jannat Ka Ek Baag Hai.”

رواه مسلم والترمذي.

وقال أبوعيسى : حديث ثوبان حديث حسن صحيح.

[Muslim Fi As-Sahih, 04/1989, Raqm-2568,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/299, 300, Raqm-967, 968,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad, 01/184, Raqm-521,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/277, Raqm-22443,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/443, Raqm-10832,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/380, Raqm-6371,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 02/101, Raqm-1445,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/132, Raqm-988,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-863, 864, Raqm-1032.]

99/1033.            “Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Se Riewayat Hai Ki Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna  Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Farmate Hain : Jo Musalman Bhi Subah Ke Waqt Kisi Musalman Kee Bimar Poorsoi Karta Hai To Sattar-70 Hazaar Firishte  Shaam Tak Us Ke Liye Du’aa Karte Rehte Hain Aur Agar Woh Shaam Ke Waqt Us Kee Bimar Purshi Kare To Sattar-70 Hazaaar Firishte Subah Tak Us Ke Liye Du’aa Karte Rehte Hain, Aur Jannat Me Us Ke Liye Baagh Hoga.”

رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/300, Raqm-969,

Aboo Dawud Fi As-Sunan,03/185, Raqm-3098,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/463, Raqm-1442,  07/224, Raqm-2958,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/118, Raqm-955,

Bazzar Fi Al-Musnad, 03/28, Raqm-777,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/266, Raqm-7464,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah, 02/319, Raqm-698,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-864, 865, Raqm-1033.]

100/1034.         “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Chhink Aati To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Apna Daste Mubarak Ya Kapda Moo’nh Mubarak Par Rakhte Aur Aawaaz Ko (Nihaayat) Past Rakhte.”

رواه أبوداود والترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/86, Raqm-2745,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/307, Raqm-5029,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/439, Raqm-9660,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/325, Raqm-7796,

وفال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد،

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/237, Raqm-1849,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 12/17, Raqm-6663,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-865, Raqm-1034.]

101/1035.         “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Kee Rooh Qarz (Ke Bojh) Kee Wajah Se Latki Rehti Hai Yaha’n Tak Ki Us Ka Qarz Ada Kar Diya Jaa’e.”

رواه الترمذي وابن ماجه.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

وقال الحكيم : هذا حديث صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/389, Raqm-1078, 1079,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/806, Raqm-2413,

Hakim Fi Al-Mustadrak,  02/32, Raqm-2219,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 07/331, Raqm-3061,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad,  02/440, Raqm-9677,

Darami Fi As-Sunan, 02/340, Raqm-2591,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/361,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 04/61, Raqm-6891,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-865, 866, Raqm-1035.]

102/1036.         “Hazrat Aboo Moosa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Har (Woh) Aankh (Jo Kisi Ghayr Mehram Ko Dekhti Hai) Zinakaar Hai Aur Awrat Jab Khushbu Laga Kar Kisi Majlis Ke Paas Se Guzarti Hai To Woh Aysi Aur Aysi Hai Ya’ni Zaaniya Hai.”

رواه الترمذي.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/106, Raqm-2786,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/153, Raqm-5126,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/430, Raqm-9422,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/413,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/430, Raqm-3497,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 10/270, Raqm-4424,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/246, Raqm-5769,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-866, Raqm-1036.]

103/1037.         “Aur Hazrat Aboo  Moosa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Koi Aurat Is Liye Khushbu Laga Kar (Ya’ni Khud Ko Muattar Kar Ke) Kisi Majlis Ke Paas Se Gujarti Hai Ki Log Us Kee Khushbu Mahsus Kare To Woh Zaaniya Hai.”

رواه والنسائي والحاكم وأحمد.

وقال الحكيم : حديث صحيح الإسناد.

[Nasa’i Fi As-Sunan, 08/153, Raqm-5126,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/430, Raqm-9422,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/413,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/430, Raqm-3497,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 10/270, Raqm-4424,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 03/246, Raqm-5769,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-866, Raqm-1037.]

104/1038.         “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tadbeer Ke Barabar Koi Aqal Mandi Nahin, Haram Se Ijtinaab Karne Se Badh Kar Koi Parhezgaari Nahin Aur Umda Akhlaaq Se Aala Koi Hasab-o Nasab Nahin.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1410, Raqm-4218,  02/79, Raqm-361,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 02/157, Raqm-1651,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 04/157, Raqm-4646,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 02/39, Raqm-837,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 05/179, Raqm-7889,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-867, Raqm-1038.]

105/1039.         “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Hazrat Sulayman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Koi Musalman Apne Musalman Bhai Ke Paas Jaa’e Aur Woh Us Ke Ikraam Aur Ta’zim Me Use (Tek Lagaane Ke Liye) Takiya Pesh Kare (Aur Us Ke Saath Achchha Sulook Kare) To Allah Ta’ala Usi Waqt Us Kee Maghfirat Farma Deta Hai.”

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/692, Raqm-6542,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 02/50, Raqm-761,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 06/227, Raqm-6068,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 08/174,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-867, Raqm-1039.]

106/1040.         “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kharach Me Miyaanaarawi Nisf (Aadhi) Maeeshat Hai Aur Logo’n Se Mahabbat (Se Pesh Aana) Nisf Aqal Hai Aur Achchhe Tariqe Se Sawaal Karna Bhi Nisf ‘Ilm Hai.”

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/25, Raqm-6744,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/254, Raqm-6568,

Daylami Musnad-ul-Firdwas, 02/75, Raqm-4321,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/160,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-867, 868, Raqm-1040.]