Bab-12: Ummate Muhammadiyah Ka Izz-o Sharaf

Fasl-01 : Ummate Muhammadiyah Ke Sharaf Ka Bayan﴿

Fasl-02 : Aakhiri Zamane Me Ummate Muhammadiyah Kee Fazeelat Ka Bayan﴿

Fasl-03 : Is Ummat Ke Kabhi Bhi Gumrahi Par Jam’a Na Hone Ka Bayan﴿

Fasl-04 : Huzoor Ko Apne Ba’d Ummat Ke Shirk Me Mubtala Hone Ka Andesha Na Tha﴿

Fasl-05 : Is Ummat Me A’imma-e Mujaddideen Ke Bheje Jaane Ka Byan﴿