Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-12 : ﴾Ummate Muhammadiyah Ka Izz-o Sharaf﴿

Is Ummat Ke Kabhi Bhi Gumrahi Par Jam’a Na Hone Ka Bayan

Fasl-03 :

Is Ummat Ke Kabhi Bhi Gumrahi Par Jam’a Na Hone Ka Bayan

31/831.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Meri Ummat Ko Gumrahi Par Jam’a Nahin Karega (Ya Farmaya : Ummate Muhammadiya Ko Gumrahi Par Jam’a Nahin Karega) Aur Jam’a’at Par Allah Ta’ala (Kee Hifaazat) Ka Haath Hai Aur Jo Shakhs Jam’a’at Se Juda Ho Woh Aag Kee Taraf Juda Ho.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/466, Raqm-2167,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/201, Raqm-397,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 02/271,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-735, Raqm-831.]

32/832.    “Hazrat Haaris Ash’aree RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Ne Mujhe Paanch-05 Baato’n Ka Hukm Diya Hai (Aur Woh Paanch-05 Baate’n Yeh Hain)

Jam’a’at Ke Saath Hone, Naseehat Sun’ne, Farma’nbardari Ikhtiyar Karne, Hijrat Karne Aur Allah Ta’ala Kee Raah Me Jihaad Karne Ka. Pas Jo Jam’a’at Se Ek Baalisht Barabar Bhi Alag Hua Pas Us Ne Islam Ka Qalaada (Ya’ni Patta) Apne Gale Se Utaar Diya Jab Tak Ki Woh (Jam’a’at Kee Taraf) Lout Nahin Aata.”

رواه الحاكم وابن خزيمة.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح.

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/204, 582, Raqm-404, 1534,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/195, Raqm-1895,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 08/157,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/286, 287, 289, Raqm-3427, 3430, 3431,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 03/140, Raqm-1571,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-735, 736, Raqm-832.]

33/833.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Jaabiya Ke Maqaam Par Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Hame’n Khitaab Farmaya Ki Mein Tumhare Darmiyan Is Jagah Par Khada Hoo’n Jaha’n Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hamare Darmiyan Qiyam Farmaya Phir Unhone Farmaya : Jam’a’at Ko Laazim Pakado Aur Alahidagi Se Bacho Kyon Ki  Shaitan Ek¹ Ke Saath Hota Hai Aur Do² Aadmiyo’n Se Door Rehta Hai. Jo Shakhs Jannat Ka Wast Chaahta Hai Us Ke Liye Jam’a’at Se Waabastagi Laazami Hai Jis Shakhs Ko Us Kee Neki Khush Kare Aur Buraa’i Pareshaan Kare Pas Wahi Momin Hai.”

رواه الترمزي واننساءي وأحمد.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/465, Raqm-2165,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/388, Raqm-9225,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/370, Raqm-23194,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 01/42, Raqm-88,

Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,13/316,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 06/320,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-736, Raqm-833.]

34/834.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Is Ummat Ko Kabhi Bhi Gumrahi Par Ikat’tha Nahin Farma’ega Aur Farmaya : Allah Ta’ala Ka Daste Qudrat Jam’a’at Par Hota Hai. Pas Sab Se Badi Jam’a’at Kee Ittiba’ Karo Aur Jo Is Jam’a’at Se Alag Hua Hai Woh Aag Me Daal Diya Gaya.”

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/199, 201, Raqm-391, 397,

Ibn Abi A’sim Kitab-us-Sunnah, 01/39, Raqm-80,

Lalaka’i Fi I’tiqad Ahl As-Sunnah,, 01/106, Raqm-154,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’ Wa Tabaqat-ul-Asfiya’, 03/37,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 05/258, Raqm-8116,

Hakim At-Tirmidhi Fi Nawadir-ul-Usool Fi Ma’rifati Ahadith-ir-Rasool ﷺ , 01/4222,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 02/271,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-737, Raqm-834.]

35/835.    “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Meri Ummat (Majmooi’i Taur Par) Kabhi Gumraahi Par Jam’a Nahin Hogi Pas Agar Tum In Me Ikhtilaaf Dekho To Tum Par Laazim Hai Ki Sab Se Badi Jam’a’at (Ka Saath) Ikhtiyaar Karo.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 04/367, Raqm-3950,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 12, 447, Raqm-13623,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 04/169, Raqm-1395,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-737, Raqm-835.]

36/836.    “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Yaqeenan Bani Isara’il Ik’hattar-71 Firqon Me Taqseem Ho Ga’e They Aur Meri Ummat Yaqeenan Bahattar-72 Firqon Me Taqseem Ho Jaa’egi Woh Sab Ke Sab Dozakh Me Jaa’ege. Siwaaye Ek Ke Aur Woh Jam’a’at Hai.”

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1322, Raqm-3991, 3993,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/145, Raqm-12501,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/36, Raqm-3944,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,07/90, Raqm-2499,

Ibn Abi ‘Asim Fi As-Sunnah, 01/32, Raqm-64,

Maruzi As-Sunnah, 01/21, Raqm-53,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-737, 738, Raqm-836.]

37/837.    “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Do² (Shakhs) Ek Se Behtar Hain Aur Teen³ (Shakhs) Do² Se Behtar Hain, Aur Chaar⁴ (Shakhs) Teen³ Se Behtar Hain, Pas Tum Par Laazim Hai Ki Jam’a’at Ke Saath Raho, Yaqeenan Allah Ta’ala Meri Ummat Ko Kabhi Hidaayat Ke Siwa Kisee Shai Par Ikat’tha Nahin Karega.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/145, Raqm-21331,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/177,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 05/218,

Mubarkfoori Fi Tuhfat-ul-Ahwadhi Bi-Sharh Jaame’ At-Tirmidhi, 06/323,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-738, Raqm-837.]