Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-16 : ﴾Uhaadiyyaat, Sunaaiyyaat Aur Thulaasiyyaat﴿

Imam Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Ek¹ Waasta Kee Riwayat Ka Bayan

Fasl-01 :

Imam Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Ek¹ Waasta Kee Riwayat Ka Bayan

01/1041.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Ilm Haasil Karna Har Musalman Par Farz Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/83,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/81, Raqm-224,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/223, Raqm-2837,

Aboo Ya’la Fi Al-Mu’jam, 01/257, Raqm-320,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/289, Raqm-2008,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/195, Raqm-10439,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/136, Raqm-178,

Saydawi Mu’jam-ush-Shuyukh, 01/177,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-873, Raqm-1041.]

02/1042.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Neki Kee Taraf Rahnumaa’i Karne Waala (Ajr-o Sawab Ke Husool Me) Us Neki Karne Waale Kee Tarah Hee Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/85,

 وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Aboo Nu’aym Fi Musnad Abi Hanifah, 01/150, 151,

Ruwayani Fi Al-Musnad, 01/63, Raqm-06,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/41, Raqm-2670,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/357,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/275, Raqm-4296,

Bazzar Fi Al-Musnad, 05/150, Raqm-1742,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/34, Raqm-2384,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/85, Raqm-86,

Aboo Bakr Al-Isma’il Fi Mu’jam-ush-Shuyukh Abi Bakr, 01/466,

Saydawi Mu’jam-ush-Shuyukh, 01/184,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-873, 874, Raqm-1042.]

03/1043.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam  Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Be Shak Allah Ta’ala Musibat Zada Kee Madad Karne Waale Ko Pasand Farmata Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/85,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/275, Raqm-4296,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/254, Raqm-1664,

Saydawi Mu’jam-ush-Shuyukh, 01/184,

Aboo Nu’aym Fi Musnad Al-Imam Abi Hanifah, 01/151,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’ Wa Tabaqat-ul-Asfiya’, 03/42,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 01/70, Raqm-195,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-874, Raqm-1043.]

04/1044.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jo Shakhs Allah Ta’ala Ke Deen Me Tafaqqoh (Samajhboojh Haasil) Karta Hai Allah Ta’ala Us Ke Ghamo’n Ko Kaafi Ho Jaata Hai Aur Use Waha’n Se Rizq Deta Hai Jaha’n Se Woh Soch Bhi Nahin Sakta.”

[Qazwini Fi At-Tadwin Fi Akhbar Qazwin, 03/261,

Aboo Nu’aym Fi Musnad Al-Imam Abi Hanifah, 01/25,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-874, Raqm-1044.]

05/1045.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam  Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Shakhs Khuloose Dil Ke Saath (ﻻَ إلَهَ إلَّااللهُ) Kehta Hai Woh Jannat Me Daakhil Hoga Aur Agar Tum Ne Allah Ta’ala Par Is Tarah Tawakkul (Bharosa) Kiya Jis Tarah Tawaqqul Karne Ka Haqq Hai To Tumhein Is Tarah Rizq Diya Jaa’ega Jis Tarah Parindo’n Ko Rizq Diya Jaata Hai Woh Khaali Pet Subah Karte Hai Aur Shaam Ko Ser Ho Kar (Waapas Apne Gharo’n Ko) Loutate Hain.”

[Mawafiq Fi Manaqib Al-Imam-ul-Azam Abi Hanifah, 01/36,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/573, Raqm-2344,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1394, Raqm-4164,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/30, 52, : 05/229,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/11, Raqm-51,

Humaydi Fi Al-Musnad, 01/181, Raqm-369,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 01/212, Raqm-247,

Shaybani Fi Al-Ahadu Wa’l-Mathani, 04/229, Raqm-2213,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab,  02/319, Raqm-1444,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-875, Raqm-1045.]

06/1046.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat ‘Abd Allah Bin Oonays RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna : Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tumhari Kisi Chiz Se Mahabbat Tumhein Andha Aur Bahera Kar Deti Hai (Ya’ni Insan Apne Mahboob Ke Khilaaf Kuchh Dekhna Sun’na Gawaara Nahin Karta).”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/78,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/334, Raqm-5130,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/194,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/334, Raqm-4359,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/99, Raqm-205,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/157, Raqm-219,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/368, Raqm-411,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-875, 876, Raqm-1046.]

07/1047.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat ‘Abd Allah Bin Oonays RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Suna Unhone Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam  Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Mein Ne Jannat Ke Oofaq Me Surkh Sone (Ya’ni Khaalis Sone) Ke Saath Na Ki Sone Ke Paani Ke Saath Teen³ Satare (Lakeere) Likhi Hu’i Dekhi : Pahali Satar (Lakeer) Mein Likha Huwa Tha (ﻻَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ) “Allah Ta’ala Ke Siwa Koi Ma’bood Nahin, Muhammad SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Allah Ta’ala Ke Rasool Hain” Aur Dusari Satat Mein Likha Huwa Tha Ki Imaam Zaamin Hain Aur Muazzin Amaanatdaar, Pas Allah Ta’ala A’immah Ko Hidayat De Aur Muazzin Kee Maghfirat Farmaa’e Aur Tisari Satar Me Likha Huwa Tha Ki Hum Ne Jo Amal Kiya (Us Ka Sila) Hum Ne Paa Liya, Hum Ne Jo Kuchh Aage Bheja Us Ka Nafa’ Paa Liya Aur Jo Pichhe Chhod Aa’e Us Ko Hum Ne Kho Diya Aur Hum Rabbe Ghafoor Kee Taraf Aa Ga’e Hain.”

[Mawafiq Fi Manaqib Al-Imam-ul-Azam Abi Hanifah, 01/35, 36,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 03/521,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-876, Raqm-1047.]

08/1048.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein 80 Hijri Me Paida Huwa Aur Mein Ne Apne Waalid Ke Saath 92 Hijri Me 16 Saal Kee Umr Me Hajj  Kiya Pas Jab Me Masjide Haram Me Daakhil Huwa Mein Ne Ek Bohat Bada Halqa Dekha To Mein Ne Apne Waalide Mohtaram Se Puccha : Yeh Kis Ka Halqa Hai? To Unhone Farmaya : Yeh RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Sahaabi Hazrat ‘Abd Allah Bin Jaz’ Zubaydi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ka Halqa(-e Dars) Hai Pas Mein Aage Badha Aur Unhein Farmate Hu’e Suna Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna :  Jo Allah Ta’ala Ke Deen Kee Samajhboojh Ko Haasil Karta Hai Allah Ta’ala Us Ke Ghamo’n Ko Kaafi Ho Jaata Hai Aur Use Waha’n-Waha’n Se Rizq Deta Hai Jaha’n Se Woh Soch Bhi Nahin Sakta.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/80,

Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 03/32, Raqm-956,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-877, Raqm-1048.]

09/1049.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein Hazrat ‘Abd Allah Bin Haaris Jaz’ Zubaydi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Sahabi-e Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mila Aur To Mein Ne Arz Kiya : Mein Chahta Hoo’n Ki Un Se Sunoo’n To Mere Waalide Giraami Ne Mujhe Apne Kandhe Par Utha Liya Aur Mujhe Un Ke Paas Le Ga’e To Unhone Mujh Se Poochha : Aap Kya Chaahte Hain? Mein Ne Un Se Arz Kiya : Mein Chaahta Hoo’n Ki Aap Mujhe Woh Hadith Sunaaye Jo Aap Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Suni Ho To Unhone Farmaya : Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Musibat Zada Kee Madad Karna Har Musalman Par Farz Hai Aur Jo Shakhs Deen Me Samajh Boojh Paida Karta Hai Allah Ta’ala Us Ke Ghamo’n Ko Kaafi Ho Jaata Hai Aur Use Waha’n-Waha’n Se Rizq Deta Hai Jaha’n Se Woh Tasawwur Bhi Nahin Kar Sakta.”

[Mawafiq Fi Manaqib Al-Imam-ul-Azam Abi Hanifah, 01/35,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-877, 878, Raqm-1049.]

10/1050.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein Hazrat Aboo Mu’awiyah ‘Abd Allah Bin Abi Owfa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu  Ko Farmate Hu’e Suna Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna :  Jo Shakhs Masjid Banaata Hai Chaahe Woh Teetar Ke Ande Dene Kee Jagah Ke Baraabar Hee Kyun Na Ho Allah Ta’ala Us Ke Liye Jannat Me Ghar Bana Deta Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/82,

Qazwini Fi At-Tadwin Akhbar Qazwin, 01/438,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/244, Raqm-738,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/241,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 04/490, Raqm-1610,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 02/269, Raqm-1292,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/62, Raqm-461,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/85, Raaam-4018,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/240, Raqm-1857,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/81, Raqm-2942,

Bukhari Fi At-Tarikh-ul-Kabir, 01/331, Raqm-1046,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-878, Raqm-1050.]

11/1051.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Mein Hazrat  ’Abd Allah Bin Owfa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Farmate Hu’e Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tumhari Kisi Cheez Se Mahabbat (Tumhein Us Ke Baare Me) Andha Aur Bahera Kar Deti Hai Aur Neki Kee Taraf Raahnumaa’i Karne Waala Neki Karne Waale Kee Tarah Hota Hai Aur Buraa’i Kee Taraf Rahnumaa’i Karne Waala Buraa’i Karne Waale Kee Tarah Hota Hai Aur Be Shak Allah Ta’ala Musibat Zada Kee Madad Karne Ko Pasand Farmata Hai.”

[Mawafiq Fi Manaqib Al-Imam-ul-Azam Abi Hanifah, 01/36,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-878, 879, Raqm-1051.]

12/1052.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Aaishah Bine Aj’rad RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Ko Farmate Suna Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna Hai : Zameen Me Allah Ta’ala Ka Ziyaada Ta’daad Me Lashkar Tiddi Dal Hai, Na To Mein Use Khaata Hoo’n Aur Na Use Haraam Thahraata Hoo’n.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/79,

Qazwini Fi At-Tadwin Akhbar Qazwin, 01/438,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/357, Raqm-3813,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1073, Raqm-3219,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 09/257,

‘Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 04/531, Raqm-8757,

Bazzar Fi Al-Musnad, 06/477, Raqm-2509,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 06/256, Raqm-6149,

Ibn Qani’ Fi Mu’jam Al-Sahabah, 01/285,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-879, Raqm-1052.]

13/1053.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Mein Ne Hazrat Waasila Bin Asqa’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Farmate Hu’e Suna Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna : Tum Apne Bhaai Kee Musibat Par Khushi Ka Izhaar Na Karo, Agar Tum Aisa Karoge To Allah Ta’ala Use Musibat Se Najaat De Dega Aur Tumhein Us Musibat Me Daal Dega.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/86,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/662, Raqm-2506,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 04/111, Raqm-3739,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 22/53, Raqm-127,

Tabarani Fi Musnad Al-Shamiyyin, 01/214, Raqm-384,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 02/77, Raqm-917,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/315, Raqm-6777,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 03/212, Raqm-3726,

Khatib Al-Baghdadi Fi Tarikh Baghdad, 09/95, Raqm-4679,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-880, Raqm-1053.]

14/1054.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya Ki Mein Ne Waasela Bin Asqa’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu  Ko Farmate Hu’e Suna Ki Mein Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Farmate Hu’e Suna Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Too Us Cheez Ko Chhod De Jo Tujhe Shak Me Daale, Us Cheez Ke Le Jo Tujhe Shak Me Na Daale.”

[Suyooti Fi Tabyid Al-Sahifah Bi-Manaqib Al-Imam Abi Hanifah,36,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/668, Raqm-2518,

Nasa’i Fi As-Sunan, 08/327, Raqm-5711,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/153,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/498, Raqm-722,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/16 : 04/110, Raqm-2170, 7046,

Darami Fi As-Sunan, 02/319, Raqm-2532,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 05/335, Raqm-10601,

Abd-ur-Razzaq Al-Musanaf, 03/117, Raqm-4984,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 12/132, Raqm-6762,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/76, Raqm-2711,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-880, 881, Raqm-1054.]

15/1055.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya Ki Mein Ne Hazrat Waasela Bin Asqa’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Farmate Hu’e Suna Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Me Se Koi Yeh Gumaan Na Kar Le Ki Woh Un Rak’at Ya’ni Paanch-05 Waqt Kee  Farz Namazo’n Se Badh Kar (Deen Ke Ilaawah) Kisi Aur Shai Se Allah Ta’ala Ka Qurb Haasil Kar Sakta Hai.”

[Mawafiq Fi Manaqib Al-Imam-ul-Azam Abi Hanifah, 01/36,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-881, Raqm-1055.]

16/1056.            “Hazrat Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Sahabi-e RasoolAllah ﷺ Hazrat ‘Abd Allah Bin Abi Habiba RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Tha So Aap  SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Aboo Darda’! Jo Shakhs Ikhlaas Ke Saath Yeh Gawaahi Deta Hai Ki “Allah Ta’ala Ke Siwa Koi Ma’bood Nahin Aur Yeh Ki Mein Allah Ta’ala Ka Rasool Hoo’n.” To Us Ke Liye Jannat Waajib Ho Jaati Hai. Mein Ne Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Agarche Woh Zina Aur Chori Bhi Kar Le? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Thodi Der Khaamosh Rahe Phir Apne Kalaam Kee Taraf Loute To Mein Ne Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ!  Agarche Woh Zina Aur Chori Bhi Kar Le? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Thodi Der Khaamosh Rahe Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Agarche Woh Zina Aur Chori Hee Kyo’n Na Kare Aur Agarche Aboo Darda’ Kee Naak Khaak Aalood Hee Kyo’n Na Ho. Hazrat Aboo Darda’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Har Juma’t-ul-Mubarak Ko Yeh Hadith Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Mimbar Ke Qareeb Bayan Farmate They Aur Apni Ungli Apne Naak Par Rakh Kar Kehte They Agarche Woh Zina Aur Chori Hee Kyo’n Na Kare Aur Agarche Aboo Darda’ Kee Naak Khaak Aalood Hee Kyo’n Na Ho.”

[Aboo Yusuf Kitab-ul-Aathar, 01/197, Raqm-891,

Aboo Nu’aym Fi Musnad Al-Imam Abi Hanifah, 01/175,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2193, Raqm-5489,

Muslim Fi As-Sahih, 01/95, Raqm-94,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/392, Raqm-169,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/166,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/28, Raqm-36,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/276, Raqm-10964,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/354, Raqm-3920,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-881, 882, Raqm-1056.]

Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-16 : ﴾Uhaadiyyaat, Sunaaiyyaat Aur Thulaasiyyaat﴿

Imam Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Do² Waasto’n Kee Riwayat Ka Bayan

Fasl-02 :

Imam Aboo Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Do² Waasto’n Kee Riwayat Ka Bayan

17/1057.            “Hazrat Jabir Bin ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Riwayat Karte Hu’e Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Aayate Mubaraka Tilawat Farmaa’i : “Aur Us Ne Achchha’i Kee Tasdiq Kee.” Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Is Se Muraad) ﻻَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ Kee Tasdiq Karna Hai.  “Aur Us Ne Achchha’i Ko Jhutlaaya.”  Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Is Se Muraad) ﻻَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ Ko Jhutlaana Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/95,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-883, Raqm-1057.]

18/1058.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Jis Se Ilm Ke Baare Me Sawaal Kiya Gaya Aur Us Ne (Jaante Hu’e Bhi Use) Chhupaaya To Qiyaamat Ke Din Use Aag Kee Lagaam Dee Jaa’egi.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/96,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/29, Raqm-2649,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 03/321, Raqm-3658,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/97, Raqm-264,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-883, Raqm-1058.]

19/1059.            “Hazrat Jabir RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Har Neki Jise Tum Khwaah Ameer Ke Saath Karo Ya Gharib Ke Saath Woh Sadqa Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/98,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1420, Raqm-4252,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/376,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/377, Raqm-612,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-884, Raqm-1059.]

20/1060.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Riwayat Karte Hu’e Farmaya : Neki Ka Hukm Dena Aur Buraa’i Se Mana Karna Farz Hai. (Raawi Kehte Hain Ki) Mein Ne Poochha : Kya Us Ko Tark Karna Kufr Hai? Unhone Farmaya : Nahin.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/96,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Muslim Fi As-Sahih, 01/498, Raqm-720,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/339, Raqm-1956,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 02/26, Raqm-1285,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-884, Raqm-1060.]

21/1061.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Be Shak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Gunaah Par) Naadim (Sharminda) Hona Hee Tawbah Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/98,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1420, Raqm-4252,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/376,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/377, Raqm-612,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-884, 885, Raqm-1061.]

22/1062.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Neki Kabhi Pooraani Nahin Hoti (Ki Us Ka Ajr Mil Kar Rehta Hai) Aur Gunaah Kabhi Bhulaaya Nahin Jaata (Us Kee Giraft Hoti Hai).”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/99,

 وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bayhaqi Fi Kitab-uz-Zuhd Al-Kabir, 02/277, Raqm-710,

Ibn Rashid Fi Al-Jaame’, 11/178,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 02/33, Raqm-2203,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-885, Raqm-1062.]

23/1063,  24/1064.            “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Ne Mujh Par Jaanboojh Kar Jhoot Baandha Woh Apna Thikaana Dozakh Me Bana Le.”

Ek Dusari Riwayat Me Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Bhi Isi Tarah Marwi Hai.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/99, 103,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 01/434, Raqm-1229,

Muslim Fi As-Sahih, 01/10, Raqm-03,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/35, Raqm-2659,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-885, 886, Raqm-1063, 1064.]

25/1065.            “Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Hazrat Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Hamesha Humsaaye (Ke Huqooq) Ke Baare Me Mujhe Wasiyat Karte Rahe Yaha’n Tak Ki Mein Ne Ghumaan Kiya Ki Woh Anqareeb Use Waaris Bana Denge,  Aur Jibra’il Mujhe Raat Kee Ibaadat Kee Wasiyat Karte Rahe Hatta Kee Mein Ne Gumaan Kiya Ki Mere (Nek-o Saaleh) Behtareen Ummati Raat Ko Kam Hee Soyege.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/100,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2239, Raqm-5668,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2025, Raqm-2625,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/332, Raqm-1942,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-886, Raqm-1065.]

26/1066.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jo Logo’n Ka Shukriya Ada Nahin Karta Woh Allah Ta’ala Ka Bhi Shukr Ada Nahin Karta.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/109,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/339, Raqm-1954,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/255, Raqm-4811,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 08/198, Raqm-3407,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-886, 887, Raqm-1066.]

27/1067.            “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jis Shakhs Ne Padha : (اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعظِيْمَ الَّذِي ﻻَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) “Mein, Allah Buland-o Bartar Se Maghfirat Talab Karta Hoo’n  Woh Zaat Jis Ke Siwa Koi Ma’bood Nahin Woh Hamesha Zinda Rehne Wala, Sab Ko Apni Tadbir Se Qayam Rakhne Waala Hai?” Agar Us Ne Ikhlaas (Se Yeh Padha To) Allah Ta’ala Us Ke Saabiqa (Pichhle) Gunaah Bakhsh Dega.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/111,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-887, Raqm-1067.]

28/1068.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin Abi Owfa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Shakhs Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Bargah Me Haazir Ho Kar Arz Kiya : Mein Qur’an Sikhne Kee Istita’at Nahin Rakhta Lehaaza Aap Mujhe Woh (Kalimaat) Sikhaaye Jo Mere Liye Us Ke Qaa’em Muqam Ho Jaa’e. Pas Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Use Farmaya :  To Kaha Kar :  (شُبْحَانَ اللهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَﻻَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاَللهُ أَكْبَرُ وَﻻَ حَوْلَ وَﻻَ قُوَّةَ إِﻻَّ بِاللهِ عَلِيِّ الْعَظِيْمِ) “Allah Paak Hai, Allah Ke Liye Tamaam Taareefein Hain Aur Allah Ke Siwa Koi Ma’bood Nahin Aur Allah Sab se Bada Hai Aur Qudrat-o Taaqat Sirf Allah Azeem-o Bartar Kee Mashiyyat Se Hee Hai.”  Us Ne Arz Kiya : Yeh (Kalimate Hamd  To) Mere Rabb Ke Liye Hogi To Mere Liye Kya Hai?  Pas Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  To Kaha Kar : (اللهُمَّ ارْحَمْنِي واغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي) “Aye Allah!  Too Mujh Par Raham Farma Aur Mujhe Bakhsh De Aur Mujhe Hidayat Ata Kar, Mujhe Rizq Se Nawaaz Aur Aafiyat Ata Farma.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/117,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Daraqutni Fi As-Sunan, 01/314, Raqm-02,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 02/381,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/100, Raqm-29797,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-887, 888, Raqm-1068.]

29/1069.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Allah Ta’ala Ke Farman Ke Baare Me Riwayat Karte Hain : “Yaqinan Aap Ka Rabb Aap Ko Maqaame Mahmood Par Faa’iz Farma’ega (Ya’ni Woh Maqaame Shafa’ate Oozama  Jaha’n Jumla Awwalin Wa Aakhirin Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Taraf Rujooa Aur Aap Kee Hamd Karenge).” Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Maqaame Mahmood Se Muraad Shafa’at Hai, Allah Ta’ala Ahle Iman Me Se Ek Qum Ko Un Ke Gunaaho’n Ke Sabab Azaab Dega, Phir Unhein Muhammad SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Shafa’at Ke Waaste Se (Jahannam Se) Nikaalega To Unhein Nahre Hatyaat Par Laaya Jaa’ega. Pas Woh Us Me Gusl Kar Ke Jannat Me Daakhil Honge To (Waha’n) Unhein Jahannami Ke Naam Se Pukaara Jaa’ega, Phir Woh Allah Ta’ala Se (Us Naam Ke Khaatme Kee) Guzarish Karenge To Woh Un Se Us Naam Ko Bhi Khatam Kar Dega.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/147, 148,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2401, Raqm-6198,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/236, Raqm-4740,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/434,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-888, 889, Raqm-1069.]

30/1070.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Har Paida Hone Wala Bachcha (Asl) Fitarat Par Paida Hota Hai Phir Us Ke Waaledain Use Yahoodi, Isaa’i Aur Majoosi Bana Dete Hain. Arz Kiya Gaya : Ya RasoolAllah ﷺ! Jo Bachpan Me Hee Fout Ho Jaa’e (Us Ka Maamla Kya Hoga)? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Allah Ta’ala Sab Se Ziyaada Jaan’ne Waala Hai Jo Woh (Dunya Me Rah Kar) Karne Waale They.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/188,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 01/465, Raqm-1319,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2047, Raqm-2658,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/447, Raqm-2138,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-889, Raqm-1070.]

31/1071.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Momin Kee Firaasat Se Daro Kyo’n Ki Woh Allah Ta’ala Ke Noor Se Dekhta Hai Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Aayate Mubaraka Tilawat Kee : “Be Shak Us Me Ahle Firasat Ke Liye Nishaniya’n Hain.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/19,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/298, Raqm-3127,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/23, Raqm-7843,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 01/387, Raqm-663,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-889, 890, Raqm-1071.]

32/1072.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya :  Be Shak Allah Ta’ala Ne Chhar⁴ Cheezo’n Me Shifa’ Rakhi Hai : Siyaah Daana (Ya’ni Kalonji), Pachhane Lagawaana (Ya’ni Surgery), Shahad Aur Barish Ka Paani.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/189,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-890, Raqm-1072.]

33/1073.            “Hazrat Aboo Moosa Amir Bin ‘Abd Allah  Bin Qays RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Meri Ummat Rahmat Se Nawaazi Jaane Waali Ummat Hai, Us Ka Azaabe Dunya Apne Haatho’n Se Hoga.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/195,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/294, Raqm-974,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/190, Raqm-537,

Bukhari Fi At-Tarikh-ul-Kabir, 01/38, Raqm-60,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-890, 891, Raqm-1073.]

34/1074.            “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Kafir Saat-07 Aanton Me (Khaana) Bharta Hai Aur Momin Ek Aant Me.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/195,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2061, Raqm-5078, 5079,

Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/266, Raqm-1818,

Muslim Fi As-Sahih, 03/1631, Raqm-2060,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-891, Raqm-1074.]

35/1075.            “Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hu’e Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Khaadim-o Ghulam Kee Daawat Bhi Qabool Farmate They, Mareez Kee Iyaadat Kiya Karte Aur Daraaz Gosh (Ya’ni Gadhe) Kee Sawaari Kiya Karte They.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/77,

 وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/337, Raqm-1017,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 02/1398, Raqm-4178,

Aboo Ya’la Anl-Musnad, 07/238, Raqm-4243,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-891, Raqm-1075.]

36/1076.            “Hazrat Jaabir Bin ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ne Riwayat Karte Hu’e Farmaya : Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Jab Raat Ko Tashreef Laate To (Fiza Me) Khusboo’n Ke Phailne Se Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Pahchaan Hoti.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/98,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 05/304, Raqm-2632,

Darami Fi As-Sunan, 01/45, Raqm-65,

Ibn Sa’d Fi At-Tabqat-ul-Kubra, 01/399,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-892, Raqm-1076.]

37/1077.            “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Farmate Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Safed Shaami Topi Thi.”

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/198,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-892, Raqm-1077.]

38/1078.            “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Kiya Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Sachcha (Imandaar)  Taajir Qiyaamat Ke Din Ambiya-e Kiram, Siddiqin, Suhada’ Aur Saalehin Ke Saath (Un Kee Rafaaqat-o Sohbat Me) Hoga.”

 أخرجه في مسنده.

وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن.

[Khawarizmi Fi Jaame’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 02/02,

وأخرج المحدثون هزا الحديث بأسانيدهم منهم :

Tirmidhi Fi As-Sunan, 03/515, Raqm-1209,

Darami Fi As-Sunan, 02/322, Raqm-2539,

Daraqutni Fi As-Sunan, 03/07, Raqm-17, 18,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 04/555, Raqm-23088, 23089,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/07, Raqm-2142,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/299, Raqm-966,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra,, 05/266, Raqm-10196,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/86, Raqm-1230,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 04/221, Raqm-4855,

Tabarani An Ibn Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/243, Raqm-7394,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-892, 893, Raqm-1078.]