Posted in Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Baab-09 : ﴾Azamate Risaalat Aur Sharafe Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam﴿

Huzoor ﷺ Se Mahabbat Aur Sohbate Saaleheen Ke Ajr Ka Bayan

Fasl-07 :

Huzoor Se Mahabbat Aur Sohbate Saaleheen Ke Ajr Ka Bayan

60/608.    “Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Kisi Aadami Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Qiyaamat Ke Mut’allik Sawal Kiya Ki (Ya RasoolAllah ﷺ!) Qiyaamat Kab Aayegi? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Too Ne Us Ke Liye Kya Taiyaari Kar Rakhi Hai? Us Ne ‘Arz Kiya : Mere Paas To Ko’i Taiyaari Nahin. (Imam Ahmad Kee Riwayat Me Hai Ki Us Ne ‘Arz Kiya : Meine To Is Ke Liye Bohat Se Aamaal Taiyaar Nahin Ki’e, Na Bohat See Namazein Aur Na Bohat Se Roze) Siwaaye Is Ke Ki Mein Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mahabbat Rakhta Hoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum (Qiyaamat Ke Roz) Usi Ke Saath Hoge Jis Se Tum Mahabbat Rakhte Ho. Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmate Hain Ki Hame’n (Ya’ni Tamaam Sahaba Ko) Kabhi Kisi Khabar Se Itni Khushee Nahin Hu’i Jitni Khushee Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Is Farmaane Aqdas Se Hu’i Ki Tum Us Ke Saath Hoge Jis Se Tum Mahabbat Karte Ho. Hazrat Anas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya : Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mahabbat Karta Hoo’n Aur Hazrat Aboo Bakr Wa Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Mahabbat Karta Hoo’n Lehaaza Ummeed Karta Hoo’n Ki Un Kee Mahabbat Ke Baa’is Mein Bhi In Hazraat Ke Saath Hee Rahoo’nga Agar Che Mere Aamaal To Un Ke Aamaal Jaise Nahin.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1349, Hadith-3485,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2285, Raqm-5815,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufdad/129, Raqm-352,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2032, Raqm-2639,

Tirmadhi As-Sunan, 04/595, Raqm-2385,

وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح،

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/333, Raqm-5127,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/104, 168, 178, Raqm-12032, 12738, 12846,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 10/308, Raqm-105,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/372, Raqm-3023,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/254, Raqm-8556,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-553, 554, Raqm-608.]

61/609.    “Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Ek Dehaatee Shakhs Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Daryaaft Kiya : (Ya RasoolAllah ﷺ!) Qiyaamat Kab Aayegi? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Toone Us Ke Liye Kya Taiyaari Kar Rakhi Hai? Us Ne ‘Arz Kiya : Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Mahabbat (Yahi Mera Sarmaaya-e Hayaat Hai). Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Too Usee Ke Saath Hoga Jis Se Tujhe Mahabbat Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03, Page-1349, Raqm-3485,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2032, Raqm-2639,

Tirmadhi As-Sunan, 04/595, Raqm-2385,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-554, Raqm-609.]

62/610.    “Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Aur Mein Ek Martaba Masjid Se Nikal Rahe The Ki Masjid Ke Darwaaze Par Ek Aadami Mila Us Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ Qiyaamat Kab Aayegi? Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Toone Us Ke Liye Kya Taiyaari Kar Rakhi Hai? Woh Aadami Kuchh Der Khaamosh Raha Phir Us Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Meine Us Ke Liye (Fara’iz Se) Ziyaada Roza, Namaz Aur Sadqa Wagairah (‘Aamaal) To Nahin Ki’e Lekin (Itna Hai Ki) Mein Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mahabbat Rakhta Hoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : To Tum Usee Ke Saath Hoge Jis Se Tum Mahabbat Rakhte Ho.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 06/2615, Raqm-6734,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2282, Raqm-5815,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2285, Raqm-5816, 5819,

Bukhari Fi As-Sahih, 03/1349, Raqm-3485,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2032, 2033, Raqm-2639,

Tirmadhi As-Sunan, 04/595, Raqm-2385, وصححه،

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/465, Raqm-12715,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/149, Raqm-1796,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 01/182, Raqm-08,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 07/267, Raqm-7465,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/284, Raqm-2131,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 05/372, Raqm-3023,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 01/387,  Raqm-498,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-555, Raqm-610.]

63/611.    “Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Unhone ‘Arz Kiya Ya RasoolAllah ﷺ! Ek Aadami Kuchh Logo’n Se Mahabbat Karta Hai Lekin Un Jaisa Amal Nahin Kar Sakta? Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Aye Aboo Dhar! Too Us Ke Saath Hoga Jis Se Tujhe Mahabbat Hai. Unhone ‘Arz Kiya : Mein To Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Mahabbat Karta Hoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Do² Baara Farmaya : Aye Aboo Dhar! Too Yaqeenan Un Ke Saath Hoga Jin Se Tujhe Mahabbat Hai. Raawi Ka Bayan Hai Ki Hazrat Aboo Dhar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Apna Sawal Dohraaya To Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Bhi Use Dohra Kar Bayan Farmaya.”

رواه أبو داود وأحمد والبذار بإسناد جيد

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/333, Raqm-5126,

Bazzar Fi Al-Musnad, 09/373, Raqm-395,

Daraqutni Fi As-Sunan, 02/414, Raqm-2787,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/156, Raqm-61416, 21501,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/315, Raqm-556,

Bukhari Fi Al-Adab-ul-Mufrad,/128, Raqm-351,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/15, Raqm-4598,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-556, Raqm-611.]

64/612.    “Hazrat ‘Abd Allah Bin Mugaffal RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Shakhs Ne Baargaahe Risalat Ma’aab SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Me ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Allah Kee Qasam! Mein Aap Se Mahabbat Karta Hoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Socho! Kya Keh Rahe Ho? Us Ne Phir ‘Arz Kiya : Allah Kee Qasam! Mein Aap Se Mahabbat Karta Hoo’n. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Phir Socho Kya Keh Rahe Ho? Us Ne Phir ‘Arz Kiya : Allah Kee Qasam! Mein Aap Se Mahabbat Karta Hoo’n. Us Ne Teen³ Baar Yeh Baat Dohraayi. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Agar Too Mujh Se Mahabbat Karta Hai To Faqar Ke Liye Taiyaar Ho Jaa Kyon Ki Mujh Se Mahabbat Karne Waalo’n Kee Taraf Faqar Us Se Bhi Ziyaada Tezee Se Badhta Hai Jitni Tezee Se Sailaab Apni Manzil Kee Taraf Badhta Hai.”

رواه الترمذي وابن حبان.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/576, Raqm-2350,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 07/185, Raqm-2922,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/173, Raqm-1471,

Ruwayani Fi Al-Musnad, 02,/88, Raqm-872,

Haythami Fi Mawarid Al-Zam’an Ila Zawa’id Ibn Habban, 01/620, Raqm-2505,

Husayni Fi Al-Bayan Wa’t-Ta’rif, 01/292, Raqm-777,

Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma’-ir-Rijal, 12/398,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-556, 557, Raqm-612.]

65/613.    “Hazrat Anas Bin Maalik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Tum Me Se Ko’i Momin Nahin Ho Sakta Jab Tak Ki Allah ‘Azza Wa Jalla Aur Us Ka Rasool SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Use Baaqi Har Ek Se Mehboob Tar Na Ho Ho Jaayein, Aur Us Waqt Tak Jab Tak Ki Woh Kufr Se Nijaat Paane Ke Baa’d Dobaara (Haalate) Kufr (Aur Ek Riwayat Me Hai Ki Yahoodiyat Aur Nasraaniyat) Kee Taraf Laut’ne Ko Woh Is Tarah Na Pasand Karta Ho Ki Us Ke Badle Use Aag Me Phainka Jaana Pasand Ho. Aur Tum Me Se Ko’i Momin Nahin Ho Sakta Jab Tak Ki Mein Us Kee Aslaad Aur Us Ke Waalid (Ya’ni Waaledain) Aur Tamaam Logo’n Se Mahboob Tar Na Ho Jaaoon.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/207, Raqm-13174,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/278, Raqm-13991, 13992,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/230, Raqm-13431,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/394, Raqm-1328,

Ibn Mandah Fi Al-Iman, 01/433, Raqm-283,

Ibn Rajab Hanbali Fi Jaame’-ul-Uloomi Wa Al-Hikam Fi Sharh Khamsina Hadithan Min Jawami’ Al-Kalim, 01/33,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-557, 558, Raqm-613.]

66/614.    “Hazrat Aaishah Siddiqah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Ek Sahaabi Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir Ho Kar ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah Aap Mujhe Meri Jaan Aur Mere Ahl-o Ayaal Aur Meri Aulaad Se Bhi Ziyaada Mahboob Hain. Jab Mein Apne Ghar Me Hota Hoo’n To Bhi Aap Ko Hee Yaad Karta Hoo’n Aur Us Waqt Tak Chain Nahin Aata Jab Tak Haazir Ho Kar Aap Kee Ziyaarat Na Kar Loo’n. Lekin Jab Mujhe Apni Maut Aur Aap Ke Wisaal Mubarak Ka Khayaal Aata Hai To Sochata Hoo’n Ki Aap To Jannat Me Ambiya-e Kiram ‘Alayhim-us-Salam Ke Saath Buland Tareen Maqaam Par Jalwa Afroz Honge Aur Agar Mein Jannat Me Daakhil Hoo’nga To Khadsha Hai Ki Kahin Aap Kee Ziyaarat Se Mehroom Na Ho Jaaun. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Us Sahaabi Ke Jawab Me Khaamosh Rahe : Yaha’n Tak Ki Hazrat Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Yeh Aayate Mubaraka Le Kar Utare : ˝Aur Jo Ko’i Allah Ta’ala Aur Rasool (SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam) Kee Ita’at Kare To Yahi Log (Roze Qiyaamat) In (Hastiyo’n) Ke Saath Honge Jin Par Allah Ta’ala Ne (Khaas) In’aam Farmaya Hai.˝[An-Nisa, 04/69] Phir Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Us Shakhs Ko Bulaaya Aur Use Yeh Aayat Padh Kar Sunaayi.”

[ Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 01/152, Hadith-477,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-us-Saghir, 01/53, Hadith-56,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’ Wa Tabaqat-ul-Asfiya’, 04/240,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’ Wa Tabaqat-ul-Asfiya’, 08/125,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 07/07

Ibn Kathir Fi Tafsir-ul-Qr’an Al-Azim, 01/524,

Suyooti Fi Durr-ul-Manthoor Fi At-Tafsiri Bil-Ma’thoor, 02/182,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-558, 559, Raqm-614.]

67/615.    “Hazrat ‘Abd-ir-Rahman Bin Saa’d RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Bayan Karte Hain Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ka Paanw Sunn Ho Gaya To Ek Aadami Ne Un Se Kaha Ki Logo’n Me Se Jo Aap Ko Sab Se Ziyaada Mahboob Ho Use Yaad Kare’n, To Unhone Ya Muhammad (SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam) Ka Naara Buland Kiya.”

رواه البخاري في الأدب.

[Bukhari Al-Adab-ul-Mufrad/335, Raqm-964,

Ibn Ja’d Fi Al-Musnad, 01/369, Raqm-2539,

Ibn Sa’d Fi At-Tabaqat-ul-Kubra, 04/154,

Ibn Sunni Fi ‘Amal-ul-Yawmi Wa Al-Laylah/141, Raqm-168, 170, 172,

Qadi ‘Iyad Fi Ash-Shifa/498, Raqm-1218,

Yahya Bin Mu’iyn Fi Al-Tarikh, 04/24, Raqm-2953,

Munawi Fi Fayd-ul-Qadir, 01/399,

Mizzi Fi Tahdhib-ul-Kamal Fi Asma’-ir-Rijal, 17/142,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-559, Raqm-615.]

68/616.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Jab Allah Ta’ala Kisi Bande Se Mahabbat Karta Hai To Hazrat Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Ko Bulaata Hai (Aur Hukm Deta Hai) Ki Allah Ta’ala Fula’n Bande Se Mahabbat Rakhta Hai Lihaza Tum Bhi Us Se Mahabbat Karo To Hazrat Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Us Se Mahabbat Karte Hain. Phir Hazrat Jibra’il ‘Alayh-is-Salam Aasmaani Makhlooq Me Nida Dete Hain Ki Allah Ta’ala Fula’n Shakhs Se Mahabbat Karta Hai Lihaza Tum Bhi Us Se Mahabbat Karo Phir Aasmaan Waale Bhi Us Se Mahabbat Karne Lagte Hain Phir Zameen Waalo’n (Ke Dilo’n) Me Bhi Us Kee Maqbooliyat Rakh Dee Jaati Hai.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1175, Raqm-3037,

Bukhari Fi As-Sahih, 05/2246, Raqm-5693,

Bukhari Fi As-Sahih, 06/2721, Raqm-7047,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2030, Raqm-2637,

Malik Fi Al-Muwatta’, 02/953, Raqm-1710,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/86, Raqm-365,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/413, Raqm-9341, 10685,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/120, Raqm-2800,

Bayhaqi Fi Kitab-uz-Zuhd Al-Kabir, 02/301, Raqm-805,

Azdi Fi Musnad Al-Rabi’, 01/45, Raqm-67,

Ibn Rahwayh Fi Al-Musnad, 01/366, Raqm-375,

Aboo Mahasin Fi Mu’tasar Al-Mukhtasar, 02/228,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-559, 560, Raqm-616.]

69/617.    “Hazrat Aboo Moosa (Ash’ari) RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Achchhe Aur Bure Saathi Kee Misaal Mushk Waale Aur Bhattee Dhaunkne Waale Jaisi Hai Kyon Ki Mushk Waala Yoo’n To Tohfatan Tumhe’n (Thodi Bohat Khushboo) De Dega Ya Tum Us Se Khareed Loge Warna Umda Khushboo To Tum Paa Hee Loge, Rahi Bhattee Waale (Lauhaar) Kee Baat To (Us Kee Bhattee Kee Aag) Ya Tumhare Kapade Jala Degi Warna Tumhe’n (Bhattee Kee) Badboo To Zaroor Pahonchegi.”

Muttafaque ‘Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 05/2104, Raqm-5214,

Bukhari Fi As-Sahih,  02/741, Raqm-1995,

Muslim Fi As-Sahih, 04/2026, Raqm-7270, 7307,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/54, Raqm-9435,

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 02/288, Raqm-1380,

Ruwayani Fi Al-Musnad, 01/318, Raqm-974,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/24, Raqm-4638,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-560, 561, Raqm-617.]

70/618.    “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hamne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah ﷺ! Hame’n Kya Ho Gaya Hai Ki Jab Ham Aap Kee Baargaahe Aqdas Me Hote Hain To Hamaare Dil Narm Hote Hain Hum Dunya Se BeRaghbat Aur Aakhirat Ke Baasee (Baashinde) Ho Jaate Hain Aur Jab Aap Kee Bargah Se Chale Jaate Hain Aur Apne Gharo’n Me Ghul-Mil Jaate Hain Aur Apni Aulaad Se Milte Julte Rehte Hain To Hamaare Dil Badal Jaate Hain, Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Agar Tum Isi Haalat Me Raho Jis Tarah Mere Paas Se Uth Kar Jaate Ho To Firishte Tumhaare Gharo’n Me Tumhaari Ziyaarat Kare’n Aur Agar Tum Gunaah Na Karo To Allah Ta’ala Zaroor Ek Na’i Makhlooq Le Aa’ega Taaki Woh Gunaah Kare’n (Aur Phir Tawbah Kar Le) Aur Phir Allah Ta’ala Unhe’n Bakhs De.”

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/672, Raqm-2526,

Ibn Hibban Fi As-Sahih,16/396, Raqm-3787,

Tayalisi Fi Al-Musnad, 01/337, Raqm-2583,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 05/409, Raqm-7101,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/415, Raqm-1420,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/380, Raqm-1075,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-561, 562, Raqm-618.]

71/619.    “Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : Achchhe Saathi Kee Misaal Attaar (Itr Bechne Waale) Kee See Hai Aur Us Se Agar Tumhe’n Aur Kuchh Bhi Na Mile To Us Kee (Achchhi) Khushboo To Pahonch Hee Jaa’egi Aur Bure Saathi Kee Misaal Lauhaar Kee See Hai Agar Us Kee (Bhattee Ke) Shole Tujhe Na Bhi Jalayein To Us Kee (Bhattee Kee) Badboo To Tumhe’n Zaroor Pahonchegi.”

رواه ابن حبان وأحمد والبزار.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.

[Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/341, Raqm-579,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/404, Raqm-19624,

Bazzar Fi Al-Musnad, 08/44, Raqm-3027, 3190,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/312, Raqm-7749,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 07/274, Raqm-4295,

Maqdisi Fi Al-Ahadith-ul-Mukhtarah,06/199, Raqm-2215, 2216,

وقال المقدسى : إسناده صحيح،

Quda’iy Fi Musnad-ush-Shihab, 02/287, Raqm-1377,

Khallad Fi Amthal Al-Hadith, 01/113, Raqm-77, 78,

Ibn Abi ‘Asim Fi Kitab-uz-Zuhd, 01/274,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 08/61,

وقال الهيثمى : إسناده حسن،

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-562, Raqm-619.]

72/620.    “Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya : (Sachche) Momin Kee Sohbat Hee Ikhtiyaar Karo Aur Tumhaara Khaana Sirf Parhezgaar (Dost) Hee Khaaye.”

رواه الترمذي وأبو داود.

وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 04/600, Raqm-2395,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 04/259, Raqm-4832,

Daraqutni Fi As-Sunan, 02/140, Raqm-2057,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 02/314, Raqm-554, 555, 560,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 04/143, Raqm-7169,

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد،

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 03/277, Raqm-3136,

Aboo Ya’la Fi Al-Musnad, 02/484, Raqm-1315,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 07/42, Raqm-9383,

Ibn Mubarak Fi Az-Zuhd, 01/124, Raqm-364,

Daylami Musnad-ul-Firdaws, 05/351, Raqm-8403,

Mundhiri Fi At-Targhibu Wa At-Tarhibu Mina Al-Hadith Ash-Sharif, 04/15, Raqm-4599,

Al-Minhaj-us-Sawi Mina Al-Hadith-in-Nabawi ﷺ, Safha-562, 563, Raqm-620.]