Posted in 3 Teesra Khitaab : Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me

Aik Yahoodi Kee La’nat Malaamat

                   Waha’n Us Majlis Me Aik Yahoodi Bhi Maujood Tha Us Ne Bataaya Ki Mein Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Kee Nasl Se Hoo’n Aur Ab Tak Sattar-70 Pushtein Guzar Chuki Hain Lekin Is Ke Baawajood Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Ummati Meri Be Had Ta’zeem Karte Hain Aur Aik Tum Ho Ki Apne Nabi Ke Nawaase Ko Be Dardi Se Qatl Kar Diya Hai Aur Ab Us Par Fakhr Bhi Kar Rahe Ho Tumhaare Liye Doob Marne Ka Maqaam Hai Apni Badbakhti Par Jitna Bhi Maatam Karo Kam Hai.

[Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Safha-61.]