Posted in 1 Pehla Khitaab : Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me

Ahle Koofah Kee Meeting Aur Da’wat

                   Koofah Shahr Ke Shi’ane Ali Aur Koofah Aur Basrah Ke Baasiyo’n Ko Yeh Ittila’ Ho Chuki Thi Ki Imam Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Yazeed Kee Bay’at Se Inkaar Kar Diya Hai Aur Yeh Bhi Ma’loom Tha Ki Abd Allah Bin Zubayr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu, Abd-ur-Rahman Bin Abi Bakr RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu, Abd Allah Bin Umar Ne Bhi Inkaar Kar Dia Hai Unhein Yeh Ittila’ Bhi Ho Chuki Thi Ki Makkah Ka Pehla Ma’rakah Abd Allah Bin Zubayr Ne Sar Kar Liya Hai Air Yazeedi Lashkar Ko Nakami Ka Munh Dekhna Pada Hai Is Par Shi’ane Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Koofah Aur Basrah Me Hausle Buland Ho Gaye Unhone Fauran Aik Shakhs Ko Jo Ki Shi’ane Ali Ka Sardar Tha Use Apna Leader Taslim Kar Liya Aur Us Ke Ghar Aik Meeting Talab Kee.

 

Shi’a Maktaba-E-Fiqar Kee Aik Mu’atabar Tarikh Kee Kitab Jis Ka Nam “Jila’-ul-‘Uyoon” Hai Us Me Tafseel Se Yeh Waqe’at Darj Hain. Unhone Ijlaas Me Faisalah Kiya Ki Haalaat Saazgaar Hain Mu’awiyah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ka Intiqal Ho Chuka Hai Yazeed Takht Nasheen Huwa Hai Bade Bade Jalil-ul-Qadr Logo’n Ne Us Kee Bay’at Se Inkaar Kar Diya Hai Loha Garm Hai Is Mauqa’ Se Faa’idah Uthaaya Jaaye Sayyidana Imam Husayn ‘Alayh-is-Salam Ko Koofah Aane Kee Da’wat Dee Jaaye Aur Hum Un Ke Haath Par Bay’at Kar Le’n Aur Is Tarah Yazeed Jaise Faasiq Wa Faajir Aur Shaqi Badbakht Insaan Kee Hukoomat Ka Patta Apne Gale Se Utaar Phainkein.

 

Musalman Aur Ba’d Deegar Shi’a Leadero’n Ne Yeh Kaha Ki Dekh Lo Kahin Aisa Na Ho Hum Log Imam Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Be-Wafa’i Kar Baithein Agar Saabit Qadami Aur Istiqamat Ke Saath Un Ka Saath De Sakte Ho To Phir Is Amr Kee Da’wat De Do, Aur Agar Tumehin Andeshah Ho Ki Jaabir Hukoomat Ke Saamne Nahin Thahr Sakoge Aur Un Se Jafa Karne Par Majboor Ho Jaaoge To Unhein Taklif Na Do, Lekin Shi’ane Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Yeh Faisalah Kar Liya Ki Har Qimat Par Un Ka Saath Denge Aur Saabit Qadam Rahenge, Pas Un Faislo’n Ke Nateeje Me Hazrat Imam Husayn ‘Alayh-is-Salam Ko Khutoot Likhe  Aur Wufood Bheje Un Khutoot Me Likha Ki Aye Ibn Ali RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma ! Hum Aap Ke Aur Aap Ke Waalide Girami Ke Shi’a Hain Mu’wiyah Ka Intiqaal Ho Chuka Hai Aur Yazeed Takht Nasheen Huwa Hai Hum Koofah Aur Basrah Ke Saare Log Aap Kee Himaayat Me Fisq-o-Fujoor Aur Zulm Aur Irtidaad Ke Khilaaf Aawaaz Uthaane Ke Liye Tayyar Hain. Aap Tashrif Laaein Hum Aap Ke Daste Aqdas Par Bay’at Kar Ke Aap Kee Khilaafat Ka Iqraar Aur E’laan Karne Par Aamaadah Hain Hum Aap Ko Amr Bil-Ma’roof Kee Da’wat Dete Hain Agar Aap Is Da’wat Ke Ba-Wujood Na Aaye To Hum Qiyamat Ke Roz Aap Ke Girebaan Tak Apna Haath Le Jaaenge Aur Allah Kee Bargah Me Jawaab Talabi Karenge. Ki Hum Ne Zulm Ke Khilaaf Awaaz Buland Kee Aur Aap Ko Amr Bi’l-Ma’roof Wa An-Nahiy ‘Ani-‘l-Munkar Ke Da’wat Dee Thi. Lekin Aap Ne Hamari Da’wat Par Koi Iqdam Nahin Kiya Tha.

[Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Safha-19_20.]